1. Anasayfa
  2. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 1985/7764 K: 1986/1498 T:25.02.1986


Davalı sözleşme yapmaya yanaşmadığından yeniden yapılan ihale ve pazarlıklarda istekli çıkmamış böylece bu yerden kira geliri sağlanamayacağı anlaşılmıştır. 0 halde güvence dışında ilan, ihale ve benzeri giderler istenebilir.

Dava dilekçesinde iki ihale arasındaki farktan doğan 1.445.514 lira tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen hükmün tem. yiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalı vekili tarafından istenilmekle; dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip gereği düşünüldü

Genel Şartnamenin 8 ve ilgili Yönetmeliğin de 82. maddelerine göre, ihale üzerinde kalan taraf süresinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilerek ve ayrıca süresinde yapılan ikinci ihalede idare bir zarara uğramışsa bu zarara hükmedilmek gerekecektir.

Davacı, davalının sözleşme yapmaya yanaşmaması üzerine geçici teminatı irat kaydetmekle beraber taşınmazı yeniden ihaleye cıkarmıs, talıp çıkmaması üzerine işi pazarlığa bırakmış, işlemlerin tekrar edilmesine rağmen istekli çıkmadığından davacı idarenin bu yerden kira geliri sağlayamayacağı anlaşıldığından, davacı bu durumda irat kaydedilen geçici teminat dışında, ancak ilan, ihale ve benzeri kanıtlayacağı masrafları isteyebilir.

Mahkemece bu yön dikkate alınmadan ve davalı, üc yıllık sozleşme yapmış gibi bu sureye iliskin kıra paraları zarar kabul edilerek hüküm tesisi yerinde görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve 44.018 lira peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 25.2.1986 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir