1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1985/6570 K: 1985/6427 T: 15.10.1985


2886 sayılı Devlet İhale Yasası m. 75/3-4 ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 77. maddesi uyarınca, Hazinenin taşınmazlarını kiraya vermesine ilişkin sözleşme, kira süresinin bitimi ile sona erer.

Davacı Metin vekili tarafından, davalı Hazine aleyhine 3.5.1984 gününde verilen dilekçe ile şahsi hakka dayanarak taşınmaza elatmanın önlenmesi istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda, davanın reddine dair verilen 2.4.1985 günlü hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davacı Metin vekili tarafından istenilmekle; dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin Burdur Eğitim Enstitüsüne ait çayocağı ve kantinin 2.2.1981 gün ve 1917 yevmiye numaralı sözleşme ile üç yıllığına kiraladığını, süre bitiminde Hazinenin bu yerin yeniden ihale suretiyle başkasına kiraladığını, davacıyı bu yerden çıkarmaya zorladığını, yapılan işlemin yolsuz Olduğunu 6570 sayılı Yasanın 11. maddesi uyarınca bu yasa yürürlükten kalkacağı zamana kadar mezkOr kira sözleşmesinin her yıl uzatılmış Sayılacağını bildirerek idarenin mecura fiili müdahalesinin önlenmesini istemiştir.’

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75/3. maddesinde kira sözleşmesinin bitimi tarihinden itibaren mecurun elde tutulması, işgal olarak nitelendirilmiştir. Aynı Yasanın 75/4. maddesinde, işgal edilen taşınmaz malın. İdarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince engeç 15 gün içinde tahliye ettirilerek İdareye teslim edilir hükmü yeralmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 74. maddesine dayanılarak cıkarılan “Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Gerimisil ve Tahliye Yonetmeligitnin 77. maddesinde” Kiraya verilen veya mülkiyetin gayri ayni hak tesis edılen tasınmaz mallardan suresi dolduğu halde tahliye edilmeyen, sözleşmesi veyahut taahhütnamesi fesh edilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzulen işgal edilen Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların tahliyesi Defterdarlık veya Malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye emirince en geç 15 gün içinde sağlanarak, taşınmaz mal idarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edileceği öngörülmüştür Gerek 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75/3-4 ve gerekse bu yasaya dayanılarak cıkarılan Yönetmeliğin 77. maddesi hükümlerinden, Hazinenin taşınmazlarını kiraya vermesine ilişkin sözleşmenin kira suresinin bitimi ile sona ereceği ve idarenin o sozleşme ile bağlı kalmayacağı anlasılmaktadır.

Bu itibarla, Burdur Egitım Enstitüsündeki çay ocağı ve kantininin davacıya kiraya verilmesine ilişkin 2.2.1981 gün ve 1917 yevmiye numaralı kira kontratosunda öngörülen üç yıllık kira süresi 31.1.1984 günü sona ermekle ve sözkonusu kira kontratosu hukuki fonksiyonunu yitirmekle, davalı idarenin bu yeri, davacıdan teslimini istemesi ve yeniden ihaleye çıkararak kiraya vermesi 2886 sayılı Devlet lhale Yasası hükümlerine uygundur ve bu bakımdan davanın reddi doğrudur

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 6500 lira duruşma vekalet ücretinin davacı Metin’den alınarak davalı Hazineye ödenmesine, 15.10.1985 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir