1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2017/2101 K: 2020/7721 T: 25.11.2020


Borçlunun elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazlarda borçlu ortağın alacaklısı İcra Hakimliğinden İcra ve İflas Kanunu’un 121. maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir.

1)Dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarında …bulunduğu halde bu kişinin Nüfus kayıtlarında ve dosya içerinde yer alan mirasçılık belgesinde Hasan kızı Zülfiye Korkmaz olduğu anlaşılmakla tapu kayıt maliki ve mirasçılık belgesinde yer alan mirasçının aynı kişi olup olmadığı anlaşılamadığından mahkemece taraf teşkilinin sağlanabilmesi için davacıya tapu kaydında idari yoldan düzeltme yapılması, mümkün olmadığı takdirde tapuda isim tashihi davası açmak üzere yetki ve makul süre verilerek çelişki giderildikten sonra eğer aynı kişi değillerse taraf teşkili sağlanarak ortaklığın giderilmesi talebi hakkında karar verilmesi gerekir.

2)Dava konusu 106 ada 18 parsel, 110 ada 13 parsel ve 113 ada 20 parsel sayılı taşınmazlar yönünden; taşınmazın tapu kaydında Türkiye Elektrik Kurumu lehine kamulaştırma şerhinin bulunduğu görülmüştür. İlgili kurumdan kamulaştırmanın akibeti sorularak kamulaştırma işlemleri tamamlanmışsa taşınmazlardan ifrazının sağlanması ve kalan kısmın satışına karar verilmesi gerekir.

3)Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satış bedelinin ve harcın ne şekilde dağıtılacağının hüküm sonucunda gösterilmesi gerekir.

Satışına karar verilen taşınmaz; a) Paylı mülkiyet hükümlerine konu ise satış bedelinin ve harcın paydaşların tapudaki payları oranında, b) Elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olması halinde satış bedelinin ve harcın mirasçılık belgesindeki paylar oranında, c) Hem paylı, hem de elbirliği mülkiyeti halinin bir arada bulunması halinde ise satış bedelinin ve harcın tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına ve tahsil edilmesine karar verilmesi gerekir.

Dava konusu taşınmazlarda; tapuda intikal yapılmış olduğundan satış bedelinin tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki paylar oranında dağıtımına karar verilmesi gerekirken sadece mirasçılık belgesindeki paylar oranında dağıtılmasına karar verilmesi doğru değildir.

Kabule göre de; dava İcra ve İflas Kanununun 121. maddesine göre dava konusu taşınmaza ortak olmayan alacaklının Zara İcra Hukuk Mahkemesinden 2014/12 Esas 2014/15 Karar sayılı ilamı ile aldığı yetkiye dayanarak açtığı ortaklığın giderilmesi davasıdır. Davacının dava konusu 267 ada 52 parsel sayılı taşınmazda payı bulunmadığından kabulüne karar verilen davada yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden sorumluluğu bulunmamaktadır. Mahkemece, hükmün 6. ve 7. bendinde davacı vekilinin yargılama gideri ve vekalet ücreti ile sorumlu tutulması doğru görülmemiş

Eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir