1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2017/817 K: 2020/6849 T: 04.11.2020


Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü, kısmen reddi ile dava konusu 169 ada, 33 ve 34 parseldeki taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine, davalı … yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir. Hükmü, davalı … vekili vekalet ücreti yönünden temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi mallarda paydaşlar veya ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davasını paydaşlardan (ortaklardan) biri veya birkaçı diğer paydaşlara (ortaklara) karşı açar. Taraf teşkili kamu düzenine ilişkin olup, re’sen yargılamanın her aşamasında göz önünde bulundurulması gerekir. HMK.’nun 27. maddesi hükmü uyarınca, davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi haklarıyla bağlı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Hukuki dinlenilme hakkı, Anayasının 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılama hakkının en önemli unsurudur. Bu itibarla, paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

Mahkemece paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde ise, satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hüküm sonucunda gösterilmesi gerekir. Satış bedelinin, satışına karar verilen taşınmaz paylı mülkiyet hükümlerine konu ise paydaşların tapudaki payları oranında, elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi olması halinde mirasçılık belgesindeki payları oranında hem paylı hem de elbirliği mülkiyet halinin bir arada bulunması halinde ise tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına karar verilmesi gerekir.

Somut olaya gelince, Dava konusu taşınmazda paydaş olan …’ın ve …’ın mirasçılık belgeleri temin edilmeden karar verildiği anlaşılmıştır. Dosya kapsamında bulunan nüfus kaydına göre, …’ın kızı olan ve evlenerek B…..l ilçesi, …Köyü, cilt 103, hane 1’de nüfusa tescil edilmiş olan …. isimli mirasçı bulunmaktadır. Mahkemece … ve ….’a ilişkin mirasçılık belgeleri temin edilerek, tüm mirasçıların davada taraf olmalarının sağlanması gerekirken taraf teşkili sağlanmadan ve mirasçı … yönünden davanın husumet yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Kabule göre, mahkemece, ortaklığın “Genel açık arttırma yöntemi ile yapılacak satışla” giderilmesine karar verilmesi ve davalılardan …, … ve … kendilerini ayrı ayrı vekiller tarafından temsil ettirdikleri için her bir taraf lehine ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken tek vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir