1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2014/3871 K: 2014/7902 T: 12.06.2014


Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında dağıtılmasına karar verilmiştir. Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçalar (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesi de bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır.

Somut uyuşmazlıkta; dava konusu 655 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 831/1310 payı davacıya, 277/1310 payı davalı A.. AŞ’ne ve 101/655 payı davalı K.. B.. adına kayıtlıdır. Dava konusu taşınmaz üzerinde bina ve ağaçlar bulunduğu anlaşılmakta olup davacı taraf muhdesatların kendilerine ait olduğunu ileri sürmüştür. Davalılar muhdesat iddiasına karşı çıkmamış olup taşınmaz üzerinde kendilerine ait muhdesat bulunmadığını belirtmişlerdir.

Bu durumda mahkemece, tarafların muhdesata ilişkin beyanları ve bilirkişi raporunda belirlenen oranlar dikkate alınarak satış bedelinden muhdesata isabet eden kısmın davacı paydaşa, geri kalan bedelin ise tapudaki payları oranında ortaklara dağıtılmasına karar vermek gerekirken yazılı şekilde tapu kaydına göre dağıtılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir