1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2014/8167 K: 2014/9035 T: 07.07.2014


Dava ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Davalı vekili taşınmaz üzerindeki muhdesatın davalıya ait olduğuna dair mülkiyet tespiti kararının kesinleştiğini değerinin oran kurularak verilmesini istemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne, 102 ada 34 parsel sayılı 8250 m2 tarla cinsli taşınmazın satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine, satış bedelinin % 53,9 oranında davalı M.. P..’a kalan bedelin diğer hissedarlara tapu kaydındaki payları oranında paylaştırılmasına, karar verilmiştir. Hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçalar (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği yüzdelik (%…..) oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesi de bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır.

Bütünleyici parçanın (muhdesat) arzın paydaşlarına (ortaklarına) değil de üçüncü şahsa ait olduğunun anlaşılması halinde bu kimseyi muhdesat sahibi olarak davaya dahil etmek ve ona satış bedelinden pay vermek mümkün değildir.

Somut olaya gelince; dava konusu 102 ada 34 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ağaçların davalı M.. P..’a ait olduğu Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/38 Esas, 2011/228 Karar sayılı ilamında ağaçların bedeli 3.135 TL olarak belirlenmiş mahkemece yapılan keşif sonucunda ise ağaçların bedeli 68.147 TL olarak belirlenmiş ve bu bedel esas alınarak oran kurulmuştur. Ancak iki rapor arasında ağaçların bedeli bakımından aşırı farklılık bulunduğundan mahkemece ağaçların değerinin (dava konusu taşınmazda meydana getirdiği değer artışının) tespit edilerek yeniden oran kurulmak suretiyle satış bedelinin dağıtılmasına karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir