1. Anasayfa
  2. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1989/550 K: 1989/2682 T:18.04.1989


Dava konusu edilen ek güvence, geçici güvence niteliğinde olmayıp bir yıllık kira bedelinin peşin yatırılması amacını sağlamak için verilmiş olduğundan, ek güvencenin gelir yazılması şartnamedeki maddelere aykırı düşmektedir. Bu nedenle davanın kabulü gerekir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen Hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalının yaptığı 16.1.1987 tarihli ihaleye katılabilmek için yasal teminat dışında davalının yasal olmayan bir şekilde şart koştuğu ek teminat olarak 3.000.000 TL.lık teminat mektubunu ibraz ettiğini, ihalenin davacı üzerinde kaldığını, ancak kira bedelinin çok yüksek olması sebebiyle bu depoyu işletmesi mümkün olamayacağından davacının bu yeri kiralamaktan vazgeçtiğini, Açık Arttırma Yasasına göre ancak yasal teminatın irad kaydedilebileceğini, hal böyleyken teminat mektubunu davalının iade etmediğini ileri surerek, teminat mektubunun tarafına iadesine, tahsil edilmişse bedelinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının kira şartnamesinin genel ve özel şartlar kısmını okuyarak kabul ettiğini, özel şartların 2. maddesinde açıkca (geçici teminata ek olarak 3.000.000 TL. teminat alınacaktır. Bir yıllık kira bedeli peşin alındıktan sonra ek teminat iade edilen) sartının bulundugunu, 2886 sayılı Yasanın 16. maddesine gore gecici temınata ek olarak alınan 3.000.000 TL.lık ek teminatın yasal olduğunu, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Kira şartnamesinin özel şartlar bölümünün 18. maddesinde (gecici teminata ek olarak alınan 3.000.000 TL. ek teminatın 1 yıllık kira bedeli peşin yatırıldıktan sonra iade edileceği öngörülmüştür. Olayda davacı ihale üzerinde kalmasına rağmen kanun ve kira şartnamesinde öngörülen süre zarfında sözleşmeyi imza etmemiş ve diğer yükümlülükleri yerine getirmemiş oldugundan ihale bozulmuştur. Bu durumda kira şartnamesinın genel sartlar bolümünun 10. maddesi gereğince, geçici teminatın Hazineye gelir yazılması gerekir. Geçici teminatın mahiyeti de genel şartların 8. maddesinde belirtilmiştir.

Dava konusu edilen ek teminat, geçici teminat niteliğinde değildir. Bir yıllık kira bedelinin peşin yatırılması amacını teminen verilmiştir. Bu nedenle ek teminatın gelir yazılması şartnamenin anılan maddelerine aykırıdır. Davanın kabulü gerekir. Bu yönler gözetilmeden davanın reddi yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle davalı yararına (bozulmasına), istek olursa peşin harcın iadesine, 18.4.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir