1. Anasayfa
  2. Danıştay Kararları

Danıştay Ecrimisil Kararları


Bu yazı iki sayfadan oluşmaktadır: 1 2

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 1988/6019 K: 1989/591 T: 19.01.1989

İdari yargının görevine giren, bir uyuşmazlık, adliye mahkemelerinde olumsuz [menfi] tespit davalarına konu edilmez. Hazine taşınmazında ecrimisil borcunun bulunmadığına dair tespit davası açılamaz. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/4196 K: 2004/3809

Hazinenin ilgililerle hissedar olduğu taşınmazın işgali halinde Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 71. maddesi uyarınca işgal dönemi için ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1992/47 K: 1993/2396

Fuzuli şagil olan davacının Kendisinden istenilen ecrimisilin yüksek olduğunu öne sürmesi üzerine yaptırılan inceleme sonucunda, bilirkişilerce toptan eşya endekslerine göre fiyat artış oranları ve bu artışların kiraya etkisi dikkate alınmak suretiyle ecrimisilin tutarının belirlenmesinde, anılan incelemeye dayanılarak karar verilmesinde usul hükümlerine aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1991/4715 K: 1993/2455

Uyuşmazlık konusu taşınmazın hazineye ait tapu kaydının, adli yargı yerince iptal edilmeden önceki, geçerliliğini koruduğu dönem için 2886 sayılı Yasaya göre ecrimisil istenebileceği. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2000/1200 K: 2002/848

Davacı belediyenin, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kurumsal alanını işgal ettiğinden bahisle fuzuli şagil olarak nitelendirilerek ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin hukuka uygun bulunmadığı hk. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1999/111 K: 2000/1159

Davacının ecrimisil ihbarnamesinin değiştirilmesi istemiyle yapmış olduğu başvuru üzerine idarenin ilk işlemde hiçbir değişiklik yapmadan itirazı reddetmesi sonucunda tesis edilen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin, bir önceki işlemi ortadan kaldıran veya geri alan bir işlem niteliğinde olmadığı. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1996/651 K: 1997/500

Müşterek mülkiyete konu taşınmazlarda paydaşlar taşınmazın her noktasında payları oranında malik bulunduklarından, davacının da işgal ettiği yerdeki Hazine payı yönünden fuzuli şagil durumunda olması nedeniyle, bu kısma ilişkin olarak ve hazine payı 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca ecrimisil istenmesinde hakkaniyete ve müşterek mülkiyet esaslarına aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1994/401 K: 1996/92

Davacı şirketin, uyuşmazlık konusu hazine taşınmazını Maden Kanunu hükümlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığından almış olduğu işletme ruhsatına dayanarak kullandığı, maden işletme ruhsatında belirtilen saha içindeki çalışmalarından dolayı fuzuli sağıl olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla ecrimisil istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı hk. Devamını Oku…

Danıştay İDDK  E: 2015/881 K: 2015/83

Uygulama imar planında yolda kalan taşınmaz üzerine reklam panoları konulmak suretiyle belediye tarafından fuzulen işgal edildiği tespit edilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan nedeniyle belediyeden ecrimisil istenebileceği hakkında Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2002/5410 K: 2005/5506

Ecrimisil düzeltme ihbarnamesi, bir önceki ecrimisil ihbarnamesi işlemini ortadan kaldıran veya geri alan bir işlem niteliğini taşımadığından ecrimisil ihbarnamesinin kesin ve yürütülebilir niteliğini kaybetmediği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2005/9100 K: 2007/1765

2577 sayılı Yasa uyarınca idareye yapılan itirazın kabul edilerek idarece yeni bir işlem tesisi halinde, ilgilinin bu yeni işleme karşı da 2577 sayılı Yasa’nın 11. maddesinde öngörüldüğü şekilde itiraz edebileceğinin ve itirazının reddi üzerine yasal süre içinde dava açabileceğinin kabulü gerektiği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2005/3855 K: 2007/5766

Hazineye ait taşınmazı, imar planına ve devir amacına uygun olarak kullanan davacı belediyenin, fuzuli şagil olarak nitelendirilmesi sonucu, düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/4221 K: 2004/4850

İntifa hakkına sahip olduğu alanı amacı dışında otogar yapan ve kiralayan belediyeden Ecrimisil alınması gerektiği hk. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/2218 K: 2007/255

Hizmet sunumu bakımından ana arterlerin (caddelerin) Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğu altında olmasının, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması niteliğini değiştirmeyeceğinden; söz konusu alanların işgal edilmesi halinde, 2886 sayılı Yasa’nın, 75. maddesi uyarınca ecrimisil istenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/1382 K: 2007/277

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan söz konusu balıkçı barınağı ve yat limanı olarak kullanılan taşınmazın Kira sözleşmesinin yenilenmemesi karşısında, anılan taşınmazın kira süresi sonundan itibaren kullanımının Kamu hizmeti amacına yönelik olması sebebiyle, 2886 sayılı Yasa kapsamında işgal ve belediyenin fuzuli şagil olarak nitelendirilemeyeceği şeklinde yorumlanmasına olanak bulunmamaktadır. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/13105 K: 2007/258

Ecrimisil tahakkuk ve tahsilini düzenleyen Yönetmeliğin 80. maddesinde yer alan ihtiyari itiraz yoluna başvurulmasının, 2577 sayılı Yasa’nın 11. maddesinde öngörülen itiraz yolunun dava açma süresi yönünden doğurduğu sonucu doğuracağı, dava açma süresi dolduktan sonra idarece cevap verilmesinin yeni bir dava açma süresi doğurmayacağı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/6177 K: 2006/5802

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesinde yer alan, sözleşme süresi sona erdiği halde kiracının taşınmazı tahliye etmemesi halinde idarece tahliye edileceğine ilişkin kuralın Ecrimisil istenilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/5340 K: 2006/6238

Kiralanan Hazine taşınmazının sözleşmede belirtilen farklı bir kullanım nedeniyle ecrimisil alınıp alınmayacağı. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/5194 K: 2006/5570

Davacının tapu tahsis belgesine istinaden kullandığı taşınmaz nedeniyle, tapudaki şerhin terkininden önceki dönem için ecrimisil alınamayacağı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/881 K: 2015/83

Yararı kamuya ait olan yolların ve kaldırımların, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu, bu nitelikteki alanların fuzulen işgal edilmesi halinde Hazine tarafından ecrimisil istenilebileceği açıktır. Hazine adına tescilli yoldan ecrimisil alınabilir. Devamını Oku…

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/830 K: 2015/311

Su sporlarının yapılacağı alana emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi için emniyetli giriş ve çıkış alanlarının Valilikçe tespit edilebileceği, bu alanın fuzuli işgali halinde ecrimisil istenebileceği Ecrimisil bedelinin münhasıran taşınmazın bulunduğu konum ve diğer unsurlar dikkate alınmak suretiyle keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra belirlenmesi gerektiği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/2335 K: 2006/5567

Kamu ihalesi nedeniyle işgal edilen dolgu alanından ecrimisil istenilemeyeceği. Sahil düzenleme inşaat işini ihale ile belediyeden alan davacının, düzenleme işini yaparken denizden dolgu niteliğindeki alan üzerine şantiye kurarak, hafriyat dökmek suretiyle işgalinden dolayı ecrimisil alınmayacağı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/2204 K: 2006/5608

Davacıların Hazine ile paydaş olduğu taşınmazın işgali nedeniyle istenilen ecrimisilin; paydaşlardan her biri paydaşlık giderilmediği sürece taşınmazın her noktası üzerinde payı oranında hak sahibi olduklarından, davacı tarafından payından fazla kullanıldığı belirlenen kısmın, diğer hissedarlara ait olabileceği göz önünde bulundurulmaksızın, olabileceği idarenin kendi payını gerekçe göstererek ecrimisil isteyemeyeceği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/4477 K: 2005/477 14/02/2005

Hazinenin hissedar olduğu taşınmazdan 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca tahliyesine karar verilebileceği. Devamını Oku…

Danıştay 2. Dairesi E: 2013/5756 K: 2014/5756

2946 sayılı Kanunun 8. maddesinde; kanuni oturma süresi sona erenlere karşı idarelere sadece konutu boşalttırma yetkisi tanınmış Konutun boşaltılmaması durumunda, idareye işgaliye bedeli tahsil yetkisi verilmemiştir Kanunun bu açık hükmüne rağmen. Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile idareye işgaliye bedeli tahsil etme hakkı tanınması hukuka aykırıdır. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2016/5555 K: 2017/1354

Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE­-TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1999/2290 K: 2000/ 3462 06/06/2000

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu açık olan ve mera amacı dışında kullanılması mümkün olmayan taşınmazın işgal edilmesi nedeniyle ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2006/2232 K: 2007/6691

İdari işlemlerin nitelikleri gereği özel yasalarda, genel dava açma süreleri dışında ayrı dava açma sürelerinin öngörülmüş olması halinde, idare tarafından, işlemlerin tâbi oldukları dava açma süreleri gösterilmedikçe özel dava açma sürelerinin işletilmesine olanak bulunmadığı, özel dava açma sürelerine tâbi olmasına rağmen, bu hususun idari işlemde açıklanmaması halinde, dava konusu idari işlemin tebliğ tarihinden itibaren, özel dava açma süresinin değil, 60 günlük genel dava açma süresinin uygulanması gerekeceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/732 K: 2000/266

Taşınmaz malların işgali nedeniyle ecrimisil alınabilmesi mümkün olduğundan tesislerin işgal ettiği alan miktarı göz önünde bulundurularak ecrimisil istenilmesi gerekirken suyun debisine göre ecrimisil tahakkuk ettirilmesinde hukuki isabet bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1995/3104 K: 1996/610

Tahakkuk fişi idarenin iç işleyişiyle ilgili olarak ecrimisilin takip ve tahsil edilebilmesi için vergi dairesini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen bir belge olduğundan idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde görülerek idare mahkemesince esasının incelenerek davanın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2009/14556 K: 2013/8473 27.11.2013

Yargı kararıyla ortadan kaldırılan ve böylece geçerli olmayan bir nedene dayalı olarak zenginleşen idarenin, tahsil ettiği parayı iade yükümlülüğü doğmuş olup; somut olayda uğranılan, davacı tarafından yasal faiz olarak hesap edilen zararın da hukuka aykırı idari işlemi tesis ederek hizmeti kusurlu işleten idarece tazmini gerekir. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1996/2978 K: 1997/2329

Yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alınan alanın Taş-ocakları Nizamnamesinin 1.maddesinde düzenlenen ocak niteliğinde kabul edilmesi suretiyle toprak alınması yolundaki faaliyetin de izinsiz ocak işletilmesi fiili olarak değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/3062 K: 1998/1683

Uyuşmazlık konusu taşınmazın işgal eden davacıdan taşınmazın tahliye edilmesinden sonra geriye dönük olarak ecrimisil alınmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/5026 K: 1998/5588 T: 18.11.1998

Kira kontratosunun yapılmasından sonra düzenlenen ihbarnameyle geriye dönük olarak ecrimisil istenebileceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/7017 K: 1998/6149 

Uyuşmazlık konusu taşınmazın açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda satılması üzerine ilk olarak yapılan ecrimisil tahakkukunda belirtilen son işgal tarihinden satış işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçen dönem için geriye dönük olarak yeniden ihbarname düzenlenmesi suretiyle ecrimisil istenebileceği hk. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1996/5907 K: 1997/4306 

Davacı adına düzenlenen ihbarname nedeniyle düzeltme talebinde bulunulması üzerine ancak bir ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin davacı adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağının tahakkuk ettirilmiş olacağı veya düzeltme isteminin reddedilmesi hk. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1991/616 K: 1992/4208

İdare tarafından saptanan ecrimisil ile mahkeme tarafından hükme bağlanan ecrimisil arasında fark olduğu takdirde ecrimisilin mahkeme tarafından kabul edilen kısmının onanması ancak fazlaya ait kısmının iptal edilmesi gereklidir. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1988/607 K: 1991/871, 11/03/1991

İşçi ücretlerinde meydana gelen artışın mücbir sebep sayılamayacağı; ihaleyi kazandığı halde belirtilen nedenle ihale sözleşmesini imzalamaktan kaçınan ilgilinin 2886 sayılı Yasanın 84.maddesi 3.fıkrası hükmü uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanmasında isabetsizlik olmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1985/353 K: 1985/866, 29/04/1985

2886 sayılı Yasanın 75.maddesi gereği Hazineye ait arazinin kullanıldığından bahisle tahakkuk ettirilen ecrimisil alacağından dolayı vergi dairesince 6183 sayılı Yasaya göre düzenlenen ödeme emrinin Kesinleşen tahakkuk işlemine yönelik iddialar nedeniyle kusurlandırılamayacağı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3880 K: 1999/4835 14/10/1999

Yasalara uygun olarak yapılan tahsis nedeniyle tasarruf yetkisi belediyeye geçen taşınmazı kiralayan davacının taşınmazı tahsis amacı dışında kullanmasının fuzuli işgal olarak kabul edilemeyeceği. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/4403 K: 2004/3379

Hazinenin paydaşı olduğu taşınmaz malın işgali halinde de 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca ilgilinin tahliye ettirilebileceği hk.Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1987/1159 K: 1987/1458

Ecrimisilin davacıdan istenilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlem idari nitelikte bulunduğundan bu işlemin iptali istemi ile açılan davanın idari yargıda görülmesi gerekir. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1988/2513 K: 1991/1413

Suriye uyruklu bir kişiye ait olup, 1062 sayılı Yasa uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla el konulup, devletin hüküm ve tasarrufu altına giren Kullanımı Hazineye geçen taşınması kullanan ilgiliden 2886 sayılı Yasanın 75. maddesine göre ecrimisil tahsil edilebileceği. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1989/2392 K: 1990/2835

Devletin özel mülkiyetinde ya da hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagil nedeniyle ecrimisil istenebilir. Ancak DHTA yerlerden izinsiz malzeme alımı 2886/75’e göre işgal sayılmaz. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1990/3918 K: 1991/307

3083 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda ecrimisil alma yetkisi, Tarıma elverişli arazilerin özel mevzuatı gereğince kiraya verilmemiş taşınmazların işgali durumunda ecrimisil takip ve tahsilatı yetkisi maliye bakanlığınındır. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1991/3917 K: 1993/2687

İdarenin bir özel hukuk süresi olarak yaptığı taahhüt senedi sözleşmesinden kaynaklanan, dolayısıyla akitten doğan alacağın 6183 sayılı Yasaya göre takip ve tahsiline olanak bulunmamaktadır. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/3070 K: 2005/157, 01.02.2005

Yargı kararı ile ilgili iptal edilen idari işleme dayalı olarak tahsil edilmiş paranın yasal faiziyle ilgilisine iadesi gerekir Devamını Oku…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir