1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1996/2978 K: 1997/2329


Yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alınan alanın Taş-ocakları Nizamnamesinin 1.maddesinde düzenlenen ocak niteliğinde kabul edilmesi suretiyle toprak alınması yolundaki faaliyetin de izinsiz ocak işletilmesi fiili olarak değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı.

Dava hazineye ait 52 pafta, 2793 parsel sayılı taşınmazdan 12.000 m3 toprak çıkarıldığından bahisle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca ecrimisil alınmasına ilişkin 14.7.1995 günlü, 2026 sayılı ihbarnamenin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, hazineye ait taşınmazdan toprak alınmasının 2886 sayılı Yasanın 75.maddesinde öngörülen biçimde bir taşınmaz mal işgali olmayıp Taşocakları Nizamnamesinde öngörülen izinsiz ocak işletilmesi fiilini oluşturması nedeniyle ecrimisile konu olamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Taşocakları Nizamnamesinin 1. maddesinde, “Ocaklar: somali, alçı Kireç, çakmak Kaldırım, değirmen litografya, çeşitli mermer, çakıl, granit Kumluk ve benzer taşlarla amyant, pozulen, istirasi, bazalt, lav, morn, tebeşir, üstübeç. kıl, çimento Kaolan, felospat ve bunun gibi cisimlerden, yün, yapağı temizlenmesi, çanak, çömlek ve benzer mamuller, boya yapmak ve yahut toprağı kuvvetlendirmek için ziraat erbabı tarafından kullanılan piritli ve diğer topraklardan ve bunlar gibi olan maddelerden ibarettir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı … Belediye Başkanlığı’nca mülkiyeti hazineye ait olan 52 pafta. 2793 parsel sayılı taşınmazdan yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alındığının 30.6.1995 günlü tutanakla belirlendiğinin anlaşılması karşısında, yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alınan alanın Taşocakları Nizamnamesinin 1. maddesinde düzenlenen ocak niteliğinde kabul edilmesi suretiyle toprak alınması yolundaki faaliyetin de izinsiz ocak iletilmesi fiili olarak değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, idare mahkemesince Taşocakları Nizamnamesi kapsamında değerlendirilmesi olanağı bulunmayan işgal nedeniyle tahakkuk ettirilen ecrimisilin 286 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde düzenlenen koşullara uygun olarak tahakkuk ettirilip ettirilmediğinin araştırılması suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden, işlemin iptali yolundaki kararda isabet görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir