1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/5026 K: 1998/5588 T: 18.11.1998


Kira kontratosunun yapılmasından sonra düzenlenen ihbarnameyle geriye dönük olarak ecrimisil istenebileceği.

Dava, … parsel sayılı hazineye ait taşınmazın 2179 m2’lik kısmının işgal edilmesi nedeniyle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca 4.5.1993-26.12.1994 dönemi için 1.449.730.000.-lira ecrimisil alınmasına ilişkin 23.6.1995 günlü, 3201 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75. maddesinin 1.fıkrası ve aynı Yasanın 74.maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 2. maddesiyle, 78. maddesinin birlikte değerlendirilmesinden, davacının aynı taşınmazı işgali nedeniyle uyuşmazlık konusu dönemden önceki dönemlerde de ecrimisil tahakkuk ettirildiği, davacının işgalinin davalı idarenin bilgisi dahilinde bulunduğu, onbeş gün içinde sona erdirilmesi gereken fuzuli işgalin ecrimisil karşılığı sürdürülmesinin yukarıda aktarılan yasal düzenlemelerle bağdaşmadığı, 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre kiraya verilmesi veya tahliyesi yoluna gidilmesi gerekirken, ilk olarak yapılan ecrimisil tahakkukunda belirtilen son işgal tarihinden sonraki tarihler için ecrimisil alınmasının mümkün olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75.maddesinin 1.fıkrasında, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisil isteneceği, son fıkrasında da, işgal edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasında ve Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde hazinenin mülkiyetindeki ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilme şekli düzenlenmiştir.

Yukarıda anılan Yasa ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte yorumlanmasından işgal edilen taşınmazın 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre kiraya verilmesi veya tahliyesinin gerçekleştirilmesi durumunda ilk olarak yapılan ecrimisil tahakkukunda belirtilen son işgal tarihinden, anılan işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen dönem için kira kontratının yapılmasından veya tahliyenin gerçekleştirilmesinden sonra düzenlenecek ihbarname ile ecrimisil istenebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davalı idarenin Kira kontratosunun yapılmasından sonra düzenlediği ihbarname ile uyuşmazlığa konu taşınmazı davacıya kiraya verdiği 26.12.1994 günü ile 4.5.1993 günü arasındaki dönem için ecrimisil istediği anlaşıldığından Yasa ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ecrimisil tahakkuk ettirilmesi karşısında İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir