1. Anasayfa
  2. Danıştay Kararları

İmar Planlarıyla İlgili Danıştay Kararları


Bu yazı iki sayfadan oluşmaktadır: 1 2

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1792 K: 1982/975 T: 14/04/1982

Karaman kalesi ve civarı bakanlar kurulu kararı ile heyelan-tasman olayı sebebiyle “afete maruz bölge” olarak belirlendiğinden ve jeolojik etüd parolarında bu bölgenin yasak inşaat alanı olarak belirlenmesi öngörüldüğünden, söz konusu alanının imar planında yeşil alan olarak ayrılmasının yerinde olduğu.  Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/3444 K: 1982/681 T: 24/03/1982

Uygulama planı olmadan yalnızca 1/25000 ölçekli nazım plana dayanılarak imar uygulaması yapılamayacağından, davacıya ait yapının durdurulması işleminde sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2590 K: 1982/463 T: 10/03/1982

1/5000 ölçekli nazım imar planında okul sahası olarak ayrılan yerin 1/1000 ölçekli tatbikat planında fabrika depolama ve okul alanı olarak belirlenmesinin şehircilik ilkelerine uygun bulunduğu, tatbikat planı esas alınarak nazım planın buna göre yeniden düzenlenmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu E: 1974/2 K: 1976/2 T: 29.01.1976

6830 sayılı Kanuna dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda, kamulaştırma konusu taşınmazların yürürlükteki imar planlarında belirtilen maksat dışında kamulaştırılmalarının ancak imar planlarında bu yolda yapılacak değişiklikle mümkün olabileceği. Devamını Oku…

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu E: 2002/2 K: 2002/5

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun koruma amaçlı imar planıyla ilgili olarak verdiği 4974 sayılı karar ile 5042 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davalarda, Zonguldak İdare Mahkemesince, dava konusu işlemlerde yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda verilen iki kararın temyizen incelenmesi sonucunda Danıştay 6. Dairesisince verilen kararlar arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesine yer olmadığı Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1987/25 K: 1988/9 T: 04/03/1988

Belediye mücavir alanı tesbitinde, yasanın aradığı geçerli sebeplerin bulunması gerektiği hk. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999

3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1992/336 K: 1993/5

İmar planına karşı açılan davada, uyuşmazlık konusu alanın “ sit” olarak ilanı ile birlikte plan uygulamasının duracağı; ancak bu durumun, dava konusu planın mahkemece iptali sonucunu doğurmayacağı hk. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1992/502 K: 1993/376

Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanının, bu alandaki imar planı uygulamasını durduracağı ve artık koruma amaçlı planların hazırlanarak uygulamaya konulacağı; sit olarak ilan tarihinden itibaren uygulama olanağı kalmayan 1/1000 ölçekli imar planı hakkında açılan davada ancak karar verilmesine yer olmadığı yolunda bir karar verilmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1993/721 K: 1994/618 T: 04/11/1994

Bilirkişi raporunda, dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık bulunmadığı belirtilmişse de, davacıya ait parselin dava konusu imar planı değişikli ile yola ayrılan kısmının çorum caddesini daraltması nedeniyle anılan caddedeki trafik akışı nı ve imaret sokağından gelen trafiğin çorum caddesine dönüşünü engellediği anlaşıldığından, çorum caddesinin imar hattını düzelten dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999

3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1997/301 K: 1999/681

Köyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak düzenlenen inşaat ruhsatlarının, söz konusu taşınmazlar yönünden imar plânı değişikliği yapılması yolundaki isteminin reddine ilişkin belediye meclis kararım tadilen onayan büyükşehir belediye başkanlığı işleinin ve bu işlemin dayanağım oluşturan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 42. maddesinin 3030 sayılı yasaya aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesinin hukuka uygun olduğu. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2000/573 K: 2000/966 T: 29/09/2000

Genel düzenleyici nitelikte olan ve parselasyon işleminin dayanağını oluşturan imar planına karşı uygulama işlemi olan parselasyon işlemi nedeniyle uyuşmazlık yaratıldığı; ancak davanın parselasyon işlemi açısından yasal dava açma süresi geçirildikten sonra açılması nedeniyle imar planının iptaline ilişkin istemin bu aşamada incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın parselasyon işlemine ilişkin bölümünün incelenmeksizin reddi yolundaki daire kararının uygun bulunduğu. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1999/240 K: 2000/1165

Düzenleyici işlemin iptalini isteyen tarafın aynı istemle açılmış olan başka bir dava sonucu verilen iptal kararının gerekçelerini öğrenme hakkı olduğu açık olup bunu sağlamak için aynı düzenleyici işleme karşı açılan davalardan birinde verilen iptal kararının gerekçesinin, karar verilmesine yer olmadığı karan ile diğerlerinde de yer almasının uygun görüldüğü. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1999/764 K: 2001/39 T: 19/01/2001

Davacı ile iptalini istediği imar plan ve uygulama işlemleri arasında beldede yatırımcı olarak faaliyette bulunmaları nedeniyle dava açmaya yeterli menfaat alakasının bulunduğu. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/4066 K: 2009/1729 T: 23.02.2009

Yapı ruhsatına karşı dava açma süresinin geçirildiği bu durumda, ıslah imar planı yönünden ise, planın askıya alınmasına göre davanın süresinde açılıp açılmadığı incelenerek karar verilmesi gerektiğinden temyize konu mahkeme kararında isabet görülmemiştir. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/6031 K: 2010/9530

Akaryakıt ve lpg istasyonu kullanımının, ilgili mevzuatta aranan koşulların da sağlanması şartıyla mevzii imar planıyla düzenlenmesinde hukuki bir engelin olmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/2297 K: 2010/10209

İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması halinde planın esas alınması gerektiği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/9076 K: 2011/469

Uygulama imar planına karşı açılan davanın yargılama süreci içerisinde yapının inşaat ruhsatına uygun yapıldığının belirlenmesi halinde, yapı ya da yapı kısımlarının kazanılmış hak kapsamında olduğu hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/9688 K: 2011/526

Sabit elektronik haberleşme sistemi (baz istasyonu) teknik altyapı niteliğinde bir tesis olduğundan imar planı üzerinde gösterilmesi gerektiği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/7442 K: 2011/879 T: 18.4.2011

Nazım imar planı örneğinde en az 12 metrelik yolların gösterildiği, 10 metrelik yolların ise gösterilmediğinin görüldüğü, dolayısıyla bu büyüklükteki yolların uygulama imar planı üzerinden incelenmesinin zorunluluk arz ettiği, bu anlamda uygulama imar planının nazım imar planına uygun olmadığı kabul edilmelidir. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/5621 K: 2011/1308 T: 13.5.2011

Davacı tarafından plan değişikliğine karşı askı süresi içerisinde itiraz edilmesi nedeniyle, son ilan tarihinden itibaren 60 günlük yasal süre içerisinde cevap verilmemesi halinde itirazın zımnen reddedildiği kabul edilerek takip eden 60 gün içerisinde dava açılması gerektiği, bu süre geçirildikten sonra itirazın reddine ilişkin belediye meclisi kararının tebliği üzerine açılan davada süreaşımı bulunduğu görüldüğünden, işin esası hakkında verilen kararda hukuki isabet bulunmamıştır. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2003/326 K: 2003/588 10.07.2003

İmar planı değişikliğinin ilgili belediyesince ilan edilmediğinden bahisle kesinleşmediği yolundaki aksi bir düşünce, planın uygulanması ile beraber menfaati ve hakkı ihlal edildiği iddiasıyla süresinde plana karşı dava açan kişinin, dava hakkının ertelenmesi, oluşan fiili durum nedeniyle zarar görmeye devam etmesi anlamına gelecektir. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1996/768 K: 1998/164 T: 27/03/1998

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinin 4. fıkrası hükmü uyarınca uygulama işlemi üzerine ve bu işlemin süresine tabi olarak dava açabilmek için, mutlaka bir uygulama işleminin bulunması gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/892 K: 1985/153 T: 29/01/1985

Bakanlar kurulu kararı ile suların taşmasıyla su altında kalan veya su baskınlarına uğrayabilecek saha olarak saptanan yerin dsi’nin görüşü alınmaksızın imar planında kültür, eğlence ve fuar sahası olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı nedeniyle mahkemece imar planına yönelik davanın ehliyet yönünden reddinde isabet bulunmamakta ise de plan iptaline yönelik davanın temyiz edilmeyerek kesinleştiği, uygulanması mümkün bulunmayan plana dayanılarak gerçekleştirilemiyecek bir proje için yapılan kamulaştırma işleminin mahkemece iptaline karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı, ancak kamulaştırma işleminin dava açan paydaşlar yönünden iptali gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/2645 K: 1993/4018 T: 11/10/1993

Yerinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla davacılara ait taşınmazın şehir parkı olarak düzenlenmesini öngören nazım imar planında şehircilik ilkelerine aykırılık bulunmadığı belirtildiğinden mahkemece bilirkişi raporunda uygulama planının henüz hazırlanmadığı ve bu yerde rant getirici tesislerin yapılmasının sakıncalı olacağının açıklanmış olması gözönünde bulundurularak imar planı ile kamulaştırma işleminin iptaline karar verilmesinde isabet görülmediği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/7876 K: 2008/1684 T: 11/03/2008

Özelleştirme yüksek kurulunca onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görüleceği. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1989/18 K: 1988/162 T: 03/03/1989

İdarece kamulaştırma kararının dayanağı olarak gösterilen planın, kamulaştırma kararı ile birlikte dava konusu edilebileceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5532 K: 2005/2129

Asıl olan beldenin planlı gelişimi olduğundan planlama sürecinin başlamasından ve planların hazırlanmasından sonra anılan planın kabul edilmemesine ilişkin belediye meclisi kararmın bozulmasına ilişkin il idare kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmaması nedeniyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararında isabet olmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/1310 K: 1999/1781

Her ne kadar bilirkişi raporunda imar durumunun imar planına uygun olduğu belirtilmek ise de uyuşmazlık konusu parselin yer aldığı imar adasında iki farklı yapılaşma nizamının öngörüldüğü, ancak bunların ayrılmasına ilişkin bir imar hattının belirlenmediği anlaşıldığından bilirkişi raporunda yer alan çelişkili hususların da yeniden oluşturulacak konusunda uzman 3 kişilik bir bilirkişi kurulunca nitelendirilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekeceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/2161 K: 1999/1788

Nazım imar planı olmadan uygulama imar planı yapılamayacağı hk Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/2578 K: 1999/2737

1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ilçe belediyesince büyükşehir belediye meclisi kararından sonra en geç 6 ay içinde karara bağlanacağı, karar çıkmazsa teklif sahibinin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla büyükşehir belediye meclisince uygulama imar planının yapılacağı, ilçe belediyesinin 3030 sayılı yasanın 24. maddesi uyarınca bu karan derhal uygulamak zorunda olduğu yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/2911 K: 1999/3199

Büyükşehir belediyesinin mücavir alanın tanımı ve bu alanlardaki yetkilerin büyükşehir belediyesine ait olduğuna ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisinin olmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/926 K: 1999/3200

1/1000 ölçekli imar planının büyükşehir belediyesi tarafından değiştirilerek onanması üzerine ilçe belediyesince iptal davası açılması gerekirken ısrar kararı alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hk. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4969 K: 1999/4901 T: 19/10/1999

Davacıya ait taşınmazın imar planında belirlenen yeşil kuşak sisteminin bir parçasını oluşturduğu gözetilmeksizin uyuşmazlığın sadece parsel bazında irdelenerek, planın bütünü, yönü, büyüklüğü ve şekliyle nüfus yapılaşma biçimi, yeşil alan gereksinimi gibi temel kavramlar açısından inceleme yapılmadan verilen kararda isabet bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4426, K: 1999/5776 K: 16/11/1999

İmar Kanunun 45. maddesi uyarınca bir belediyenin sınırları içindeki bir alanın başka bir belediyeye mücavir alan olarak verilmesinin mümkün olmadığı … Köyünün … Belediyesi mücavir alanına alınmasına ilişkin bayındırlık ve iskan bakanlığının 25.5.1989 günlü işlemine dava açılmış olmasının idarenin zaman içinde değişen koşulları gözönünde bulundurmak suretiyle işlem tesis etmesine engel olmadığı, bu işlemin yetkili yargı mercilerince iptal edilmediği ve idarece geri alınmadığı sürece hukuk aleminde varlığını sürdürdüğünün kabulünun zorunlu olduğu hk. Devamını Oku…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir