1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/2578 K: 1999/2737


1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ilçe belediyesince büyükşehir belediye meclisi kararından sonra en geç 6 ay içinde karara bağlanacağı, karar çıkmazsa teklif sahibinin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla büyükşehir belediye meclisince uygulama imar planının yapılacağı, ilçe belediyesinin 3030 sayılı yasanın 24. maddesi uyarınca bu karan derhal uygulamak zorunda olduğu yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı.

İstemin Özeti: Ankara 6.İdare Mahkemesinin 25.12.1997 günlü. E: 1997/530. K: 1997/1456 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Aylin Bayram’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya’nın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, … Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.3.1997 günlü, 126 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, 3194 ve 3030 sayılı Yasa-lar uyarınca 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planım yapma yetkisinin ilçe belediyelerine ait olduğu, ilçe belediyelerince nazım plan ilkeleri doğrultusunda en kısa sürede uygulama imar planı yapılarak uygulamaya konulması planlı şehirleşme gereği olmakla birlikte, mevzuatta uygulama imar planlarının yapılmasına ilişkin bir süre getirilmemiş olması karşısında, dava konusu işlemle 6 ay gibi bir süre öngörülmesinin hukuken mümkün olmadığı, diğer taraftan 3030 sayılı Yasanın 24.madde hükmü ile ilçe belediyelerinin kendi aralarında veya büyükşehir belediyesi ile arasında ihtilaf çıkması veya farklı uygulamalar halinde, gerekli düzenleyici ve yönlendirici tedbirlerin alınması konusunda büyükşehir belediyelerine yetki verilmiş ise de. bu hükmün yasada belirlenen görev ve yetkileri ortadan kaldıracak şekilde büyükşehir belediyelerine uygulama imar planı yapma ve bu plan uyarınca ilçe belediyelerince uygulama yapma zorunluluğu getirme yetkisi veren bir hüküm olarak anlaşılmasına olanak bulunmadığı nedeniyle, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 6.İdare Mahkemesinin 25.12.1997 günlü. E: 1997/530. K: 1997/1456 sayılı kararında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 18.5.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir