1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/2911 K: 1999/3199


Büyükşehir belediyesinin mücavir alanın tanımı ve bu alanlardaki yetkilerin büyükşehir belediyesine ait olduğuna ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisinin olmadığı.

İstemin Özeti: Ankara 3.İdare Mahkemesinin 4.3.1998 günlü, E: 1997/840. K: 1998/172 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu Öne sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi E.Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, … Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği”nin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 18.3.1997 günlü. 113 sayılı … 8üyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince, dava konusu işlemde … Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 18.maddesinin 14.fıkrasında değişiklik yapılarak mücavir alan tanımının yapıldığı ve bu alanlardaki imar yetkilerinin büyükşehir belediyelerine ait olduğunun belirtildiği Anayasanın 124.maddesinde Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarım ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabileceğinin kurala bağlandığı, 3030 ve 3194 sayılı Yasalarda ise yukanda anılan konuyla ilgili yönetmelik çıkarma yetkisinin büyükşehir belediyesine ait olduğu konusunda bir düzenleme bulunmadığı gibi 3194 sayılı Yasanın 5.maddesinde mücavir alanla ilgili yönetmelik çıkarma yetkisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verildiğinden dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukanda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 3.İdare Mahkemesinin 4.3.1998 günlü. E: 1997/840. K: 1998/172 sayılı kararında, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 9.6.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir