Danıştayın İmar Planlarıyla İlgili Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5655 K: 1999/6830 T: 23.12.1999

Ortak alanda kişi başına düşen sağlık tesislerine ilişkin asgari büyüklüğün planlama alanındaki nüfus ve sağlık tesisleri alanı ihtiyacı ulaşım ve altyapı gibi unsurlar, taşınmazın bu kullanım uygunluğunun bölgenin bütünü ve üst ölçekli plan kararları ele alınarak incelenmesi gerekir. İstemin Özeti:…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3858 K: 1999/4912 T: 19.10.1999

İl imar müdürlükleri afet işleri ve imar uygulama şube müdürlüklerinde geçen hizmet sürelerinin resmi kurumda çalışmış olmak kapsamında kabul edilmemesine ilişkin imar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının yeterlilik yönetmeliğinin 6/F maddesinde hukuka aykırılık yoktur. İstemin Özeti: Bayındırlık ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/10541 K: 2009/11645

Uyuşmazlık konusu bölgede halen yürürlükte olan 1/100000 ve 1/50.000 ölçekli planların ilgili idarelerce değiştirilmemesi veya geri alınmaması ya da yargı yerlerince iptal edilmemesi halinde hukuki geçerliliğinin devam ettiği açık olduğundan, dava konusu nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/14900 K: 2010/3380

Özeti: Taşıt yollarının 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer alması gerektiği hakkında. İstemin Özeti: İzmir 2. İdare Mahkemesinin 28.7.2009 günlü, E: 2008/626, K: 2009/1186 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmaların Özeti: Temyiz edilen kararda…

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/3984 K: 2010/3389

Turizm merkezi ilan edilen alanda plan yapma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçeceği ancak daha önce yetkili makamca yapılan imar planlarının kendiliğinden hükümsüz kalmayacağı hakkında. İstemin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesinin 31.10.2007 günlü, E: 2006/1293, K: 2007/1576 sayılı kararının usul…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1513 K: 2007/2360

İmar planı yapılırken mevzuat uyarınca tesisi zorunlu olan sağlık koruma bandının dikkate alınması ve koruma bandı içinde yapılaşmanın olanaksız olduğu hakkında. İstemin Özeti: Malatya İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E: 2002/1575, K: 2004/2851 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri…

Danıştay 6. Daire E: 2006/5047 K: 2007/1095 T: 23.2.2007

Koruma amaçlı imar planlarının iptaline ilişkin belediye meclisi kararının hukuki sonuç doğurabilmesi için, 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca onaylanması gerektiği hakkında. İstemin Özeti: Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.12.2005 günlü, E:…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/4304 K: 2008/7987

Yargı kararıyla idarenin imar planı yapımına zorlanamayacağı hakkında Konya 2. İdare Mahkemesinin 11.5.2006 günlü, E: 2005/1022, K: 2006/772 sayılı kararının tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/2496 K: 2009/949

İmar planı hazırlamak ve onaylamak yetkisi ve görevi belediyelere ait olduğundan, plan yapımına ilişkin bütün aşamaların ilgili belediyelerce yerine getirilmesi, bu bağlamda plan değişikliği için gerekli olan müellif görüşünün de belediyesince temin edilmesi gerektiği hakkında. Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/4056 K: 2009/3367

İmar planları zamanla planlanan alandaki koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilir. Yapılan plan değişikliklerinin amaç yönünden yargısal denetimi bu değişikliği zorunlu kılan nedenlerin irdelenmesi yoluyla yapılır. Bu irdelemeden sonra, planlanan alanın özel niteliklerinin yanısıra plan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/11773 K: 2009/4698

İmar planlarının yargısal denetiminde, bu değişikliği zorunlu kılan nedenlerle birlikte getirilen kullanım kararının plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlanan yörenin tümünün çevre, ulaşım, trafik gibi ilişkilerine etkisi irdelenmeli, taşınmazda öngörülen kullanım kararının yerin büyüklüğü yanısıra, konum ve işlev açısından uygun…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3170 K: 2005/4538

Prefabrik dükkanların üzerinde inşa edildiği yolun yaya yolu olduğu gerekçe gösterilerek dükkanların yapımının durdurulamayacağına ilişkin işlem genel düzenleyici bir işlem olan imar planının uygulanmasına yönelik bir işlem özelliğinde olduğundan, bu işlemin tebliği üzerine imar planına karşı açılan davanın süresinde olduğu…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8064 K: 2005/5111 T: 25/10/2005

Kamulaştırılan taşınmazın malikinin taşınmaz ile mülkiyet ilişkisi sona erdiğinden, imar planının iptali istemiyle açtığı davada dava açma ehliyetinin bulunmadığı hk.< İstemin Özeti: Trabzon İdare Mahkemesinin 17.9.2003 günlü, E: 2003/773, K: 2003/690 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/5815 K: 2005/5119 T: 26/10/2005

İmar durum belgesinin, imar planının uygulaması niteliğinde bir belge olduğundan bu belgenin verilmesi üzerine dayanağı düzenleyici işlemin iptalinin istenebileceği. İstemin Özeti: Antalya 2.İdare Mahkemesinin 20.4.2005 günlü, E: 2004/897, K: 2005/566 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4558 K: 1999/4232 T: 4.10.1999

Plan yapılırken kentin özelliklerinin dikkate alınmasının, kamu kurum ve kuruluşlarına olan ihtiyaçların kentsel bütünlük içinde değerlendirilmesinin zorunlu olduğu, bir kamu kuruluşunun faaliyette bulunduğu alanın bu kamu kuruluşunun faaliyetlerini aksatacak şekilde, belediyenin imar yetkilerini kullanarak kendi amaçları için kullanma yönündeki nazım…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4628 K: 1999/4900 T: 19.10.1999

Özünde kamu yararı bulunduğunda duraksama bulunmayan eğitim ve öğretim amacına ayrılmış bir taşınmazın üniversite vakfı yararına akaryakıt satış ve servis istasyonu alanı olarak belirlenmesinde planlama esasları ve kamu yararına uyarlık bulunduğundan sözedilemez. İstemin Özeti: Ankara 1. İdare Mahkemesinin 13.5.1998 günlü,…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4967 K: 1999/4903 T: 19.10.1999

Yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda, uyuşmazlık sadece parsel bazında irdelenmiş; planın bütünü, yönü, büyüklüğü ve şekliyle, nüfus, yapılaşma biçimi, yeşil alan gereksinimi gibi temel kavramlar açısından inceleme yapılmamış olduğundan, eksik inceleme sonucu düzenlenen rapora dayalı olarak…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6168 K: 2005/5349

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin imar planı değişikliğine ilişkin anılan kararının 2575 sayılı yasanın 24.maddesinde belirtilen kapsamda tesis edilmiş bir işlem olarak kabul edilmesine olanak bulunmadığından anılan işlemin iptali istemiyle açılan davanın çözümü İdare Mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle Danıştay'da açılan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8098 K: 2005/5702

Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsisli ve tahsissiz olarak kullanılan veya hizmette kullanılmak üzere muhafaza edilen yerlerde ve çevresinde yapılan plan değişikliklerinde Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınması gerekirken anılan Bakanlıktan bu yönde herhangi bir görüş alınmadığı anlaşıldığından Mahkemece dava konusu işlemlerin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/6666 K: 1999/4018 T: 15.9.1999

İmar planına ilişkin ilçe belediye meclisi kararları büyükşehir belediye başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer veya onaylanmaz ise yeniden görüşülmek üzere ilçe belediye meclisine iade edilebilir. Büyükşehir belediye başkanı bu konularda yetkilidir. İstemin Özeti: Bursa 1.İdare Mahkemesinin 16.9.1998 günlü. E:…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5371 K: 1999/4190 T: 23.9.1999

Belediye hizmet alanı sosyal donatı alanı olmadığından taşınmazın imar planında belediye hizmet alanı olarak ayrılmasının bu bakımdan uygun olduğu gerekçesiyle verilen davanın reddine ilişkin kararda isabet yoktur. İstemin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen 23.6.1998 günlü, E: 1997/695, K: 1998/568…