Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/757 K: 1986/189 T: 19/02/1986

Dava konusu parselin bulunduğu sıradaki diğer parsellerde yapılmış olan yapılarda 3 m. arka bahçe mesafesi bırakıldığı anlaşıldığından, yöredeki inşaat nizamının bu şekilde oluştuğunu kabul etmek gerektiği, bu nedenle davacıya verilen inşaat ruhsatının imar mevzuatına uygun olduğu Dava, inşaat ruhsatı ile…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/783 K: 1986/164 T: 13/02/1986

Cephe aldığı yol genişliği ve kat ayırım çizgisi göz önünde bulundurularak imar planı uyarınca davacı parseline 3 kat, 3lü blok sisteme göre yapı yapılması mümkün olduğundan, mahkemece plan üzerinde 4 kat yapı yapılabileceği yazıldığı (kat nizam plana işlenirken diğer parselin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/800 K: 1986/139 T: 11/02/1986

Dava plan değişikliğinin taşınmazın bir bölümünün otoparka ayrılmasını öngören bölümünün iptali istemiyle açılmasına karşın, mahkemece taşınmazın tümünü ilgilendiren plan konusunda karar vermesinin yerinde olmadığı Dava, taşınmazın ticari alandan çıkarılarak kısmen ticari alan kısmen de otopark olarak tahsis edilmesine ilişkin imar…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/922 K: 1986/127 T: 11/02/1986

Dava dilekçesinde dava konusu imar planının onay ve askı tarihleri açıklanarak imar planına itiraz edildiğinin açıkça belirtilmiş bulunması nedeniyle, mahkemece dilekçenin sonuç bölümünde "bitişik parselin yeşil alan olarak yeniden imar planına işlenmesi gerektiği" ifadesine dayanılarak idari eylem ve işlem niteliğinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/579 K: 1986/113 T: 10/02/1986

Keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu imar planı ile 6 m genişliğindeki imar yoluna 5m'lik çekme mesafesi getirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı Dava, 10.2.1983/onay günlü, 1/1000 ölçekli imar planının davacıya ait köşebaşı parsel durumundaki taşınmazın 6 metre genişliğindeki yola gelen cephesinde 5…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/913 K: 1986/61 T: 20/01/1986

Ayvalık belediyesi sınırları içerisinde bulunduğu dönemde imar planlarında turizm tesis alanında kalan taşınmazlar daha sonra küçükköy beleyesi sınırlarına dahil edilmiş ve bu belediyenin; henüz tatbikat planı bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu taşınmazlar kamu yararı kararı ile otelcilik ve turizm meslek lisesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/854 K: 1986/50 T: 16/01/1986

Sit alanı olarak ayrıldığı anlaşılan yerde koruma amaçlı çevre düzeni imar planı yapılması gerekirken, imar planı değişikliği yapılarak bu yerin askeri sosyal tesisler bölgesi olarak ayrılmasında isabet bulunmadığı, plan iptal edildiğinden bu amaçla msb'ca kamulaştırılmanın da dayanağı kalmadığı Uyuşmazlık; Davacıların…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/772 K: 1985/1463 T: 16/12/1985

Taşınmazın bir bölümünün yol olarak belirlenmesinin yerinde olup olmadığının keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak belirlenmesi gerektiği Dava, taşınmazın bir bölümünün yol olarak belirlenmesine ilişkin 26.9.1984/onay günlü imar planı değişikliği işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesinin kararıyla dava konusu plan değişikliği…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/775 K: 1985/1427 T: 10/12/1985

Mücavir sahada hızlı bir gelişme ve yoğun nüfus artışı olduğu, yerleşme birimleri ile belediye mezbahası bulunduğu nedeniyle imar planı yapılmamış olan bu yörede yol için kamulaştırma yapılabileceği, ancak mevcut yolların yeterli olup olmadığının mahkemece incelenmesi gerektiği Dava, taşınmazın bir bölümünün…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4196 K: 1985/1372 T: 20/11/1985

Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu, davacıya ait taşınmazın tahsis şeklinin turistik tesis olarak değiştirilmesini öngören imar planı değişikliği önerisinin bayındırlık ve iskan bakanlığınca onanmamasında isabet görülmediği Dava, imar planında otopark ve yeşil alanı ayrılan davacının paydaşı olduğu taşınmazın…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/2429 K: 2015/2530 T: 2.4.2015

Bir alanın 6306 sayılı Kanun uyarınca riskli alan ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ve bu karar uyarınca kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesine ilişkin işlem ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmasına ilişkin işlem arasında, biri hakkında verilecek kararın tümüyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/622 K: 1985/1318 T: 12/11/1985

Danıştay'ın iptal kararının meydana getirdiği boşluğun doldurulması neden gösterilerek karar gerekçesine aykırı şekilde yeniden plan değişikliği yapılmasında Danıştay kararına uyarlık bulunmadığı, diğer taraftan tatbikat imar planlarının nazım imar planı esaslarına göre hazırlanması gerektiğinden 1/1000 ölçekli tatbikat planı esas alınarak 1/5000…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4082 K: 1985/1310 T: 12/11/1985/

Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu bayındırlık ve iskan bakanlığınca onaylı 1/1000 ölçekli turistik yerleşim amaçlı mevzi imar planında mevzuata aykırılık bulunmadığı Dava, ... sayılı parsele ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli turistik yerleşim amaçlı mevzii…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/654 K: 1985/1306 T: 07/11/1984

Parselin cephesi plan değişikliği ile 7 m. olarak belirlendiğinden, cephenin 1/1000 ölçekli krokide 6 m. olarak gösterilmesinin plan iptalini gerektirmediği, ortada iptali gereken plan değişikliği bulunmadığı Dava, taşınmazın ön cephesinin 6 metre olarak belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliği işleminin iptali…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/870 K: 1985/1278 T: 24/10/1985

Davacıya ait parsellere bitişik alanların tahsis şeklinin değiştirilmesi dahi plan değişikliği işlemi ile davacının menfaat ilişkisini ortaya koyduğundan bu plan değişikliğine karşı davacının dava açabileceği Dava, imar planı değişikliğinin iptali dileğiyle açılmış olup, İdare Mahkemesince yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4016 K: 1985/1273 T: 24.10.1985

Genel olarak herhangi bir saha imar ve yol istikamet planı esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve talimatname hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz ve üzerine bu maksatlara aykırı yapı yapılamaz. İmar planı uyarınca davacıya ait taşınmazın imar parseli haline gelebilmesi için yolda…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/744 K: 1985/1253T: 16/10/1985

Davacının taşınmazının yola ayrılmasını öngören imar planının mahkemece gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılarak incelemeye tabi tutulmadan davanın reddinde isabet bulunmadığı Dava, taşınmazın bir bölümünün yol olarak belirlenmesine ilişkin imar planı ile taşınmazın bu bölümünün kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1983/204 K: 1985/1229 T: 10/10/1985

Eksik ve hatalı şekilde düzenlendiği bizzat belediyece de kabul edilerek onama aşamasına gelmiş çalışmalarla revize edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış bulunan imar planı değişikliği işleminde şehircilik esaslarına, planlama ilkelerine ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı Dava, imar planının taşınmazın bitişik nizamdan çıkarılarak…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/2979 K: 1985/1091 T: 17/09/1985

Davacıya ait taşınmazların bir bölümünün otopark yeri olarak ayrılmasında kamu yararı bulunmadığı Dava, 29.12.1981/onay günlü, 1/1000 ölçekli imar planının ... parsel sayılı taşınmazların kısmen otopark olarak belirlenmesine ilişkin kısmının davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır. İmar planları, ülke,…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/453 K: 1985/1086 T: 17/09/1985

İmar planında bir bölümü terminal ve otopark yerine ayrılan taşınmazın belediyece tümü pazar yeri için kamulaştırıldığından, terminal ve otoparkın pazar yerinin işlevini yürütmesi açısından gerekip gerekmediğinin, bu yönden plana aykırılık bulunup bulunmadığının keza yapıya değer biçilmediği yolundaki iddianın mahkemece incelenmesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/1226 K: 1985/756 T: 24/04/1985

Keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra rapor doğrultusunda plan değişikliğinin iptaline karar verilmişse de taşınmazın yolda kalan bölümünün raporda incelenmediği, eksik ve çelişkili rapora istinaden karar verilmesinin yerinde olmadığı nedeniyle yeniden inceleme yapılmak üzere mahkeme kararının bozulması Dava, davacılara ait…