Son Yazılar

Danıştay Altıncı Daire E: 2021/6908 K: 2022/8427 T: 06.10.2022

Nazım imar planıyla getirilecek çok sayıda kullanım kararının miktarının belirlenmesinde yol gösteren nitelikte bir veri olması nedeniyle, projeksiyon nüfus verisinin nazım imar planında bulunmamasının esaslı bir eksiklik olduğu ve plan ana kararlarını bozması bakımından planın tamamına yönelik olarak sonuç doğuran…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1792 K: 1982/975 T: 14/04/1982

Karaman kalesi ve civarı bakanlar kurulu kararı ile heyelan-tasman olayı sebebiyle "afete maruz bölge" olarak belirlendiğinden ve jeolojik etüd parolarında bu bölgenin yasak inşaat alanı olarak belirlenmesi öngörüldüğünden, söz konusu alanının imar planında yeşil alan olarak ayrılmasının yerinde olduğu. Dava,…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/3444 K: 1982/681 T: 24/03/1982

Uygulama planı olmadan yalnızca 1/25000 ölçekli nazım plana dayanılarak imar uygulaması yapılamayacağından, davacıya ait yapının durdurulması işleminde sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığı. Dava, 5781 parsel sayılı yerde yapılmakta olan inşaatın imar planı dışında kalması ve aplikesi yapılırken yoldan çekme mesafesinin az…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2590 K: 1982/463 T: 10/03/1982

1/5000 ölçekli nazım imar planında okul sahası olarak ayrılan yerin 1/1000 ölçekli tatbikat planında fabrika depolama ve okul alanı olarak belirlenmesinin şehircilik ilkelerine uygun bulunduğu, tatbikat planı esas alınarak nazım planın buna göre yeniden düzenlenmesi gerektiği. Dava, 18.4.1978 gününde İmar…

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu E: 1974/2 K: 1976/2 T: 29.01.1976

6830 sayılı Kanuna dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda, kamulaştırma konusu taşınmazların yürürlükteki imar planlarında belirtilen maksat dışında kamulaştırılmalarının ancak imar planlarında bu yolda yapılacak değişiklikle mümkün olabileceği. 6830 sayılı kanuna dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda, kamulaştırma konusu taşınmazın yürürlükteki imar planında tahsis edildiği maksat…

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu E: 2002/2 K: 2002/5

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun koruma amaçlı imar planıyla ilgili olarak verdiği 4974 sayılı karar ile 5042 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davalarda, Zonguldak İdare Mahkemesince, dava konusu işlemlerde yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda verilen iki kararın temyizen…

Danıştay İDDK E: 1987/25 K: 1988/9 T: 04/03/1988

Belediye mücavir alanı tesbitinde, yasanın aradığı geçerli sebeplerin bulunması gerektiği hk. Dava, 85/9874 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, Bolu ili Akçakoca ilçesinde bulunan ve karara ekli 1 sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Akçakoca Belediyesi kontrolünde imar düzenine tabi tutulabilmesi amacıyla 7/9163…

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999

3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği. İstemin Özeti: ... 1. İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesisince verilen ...…

Danıştay İDDK E: 1992/336 K: 1993/5

İmar planına karşı açılan davada, uyuşmazlık konusu alanın “ sit” olarak ilanı ile birlikte plan uygulamasının duracağı; ancak bu durumun, dava konusu planın mahkemece iptali sonucunu doğurmayacağı hk. İstemin Özeti: Davacıların maliki olduğu, Beyoğlu Arapcamii Mah. 264 pafta, 1491 ada,…

Danıştay İDDK E: 1992/502 K: 1993/376

Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanının, bu alandaki imar planı uygulamasını durduracağı ve artık koruma amaçlı planların hazırlanarak uygulamaya konulacağı; sit olarak ilan tarihinden itibaren uygulama olanağı kalmayan 1/1000 ölçekli imar planı hakkında açılan davada ancak karar verilmesine yer…

Danıştay İDDK E: 1993/721 K: 1994/618 T: 04/11/1994

Bilirkişi raporunda, dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık bulunmadığı belirtilmişse de, davacıya ait parselin dava konusu imar planı değişikli ile yola ayrılan kısmının çorum caddesini daraltması nedeniyle anılan caddedeki trafik akışı nı ve imaret sokağından gelen…

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999

3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği. İstemin Özeti: ... 1. İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesisince verilen ...…

Danıştay İDDK E: 1997/301 K: 1999/681

Köyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak düzenlenen inşaat ruhsatlarının, söz konusu taşınmazlar yönünden imar plânı değişikliği yapılması yolundaki isteminin reddine ilişkin belediye meclis kararım tadilen onayan büyükşehir belediye başkanlığı işleinin ve bu işlemin dayanağım oluşturan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı…

Danıştay İDDK E: 2000/573 K: 2000/966 T: 29/09/2000

Genel düzenleyici nitelikte olan ve parselasyon işleminin dayanağını oluşturan imar planına karşı uygulama işlemi olan parselasyon işlemi nedeniyle uyuşmazlık yaratıldığı; ancak davanın parselasyon işlemi açısından yasal dava açma süresi geçirildikten sonra açılması nedeniyle imar planının iptaline ilişkin istemin bu aşamada…

Danıştay İDDK E: 1999/240 K: 2000/1165

Düzenleyici işlemin iptalini isteyen tarafın aynı istemle açılmış olan başka bir dava sonucu verilen iptal kararının gerekçelerini öğrenme hakkı olduğu açık olup bunu sağlamak için aynı düzenleyici işleme karşı açılan davalardan birinde verilen iptal kararının gerekçesinin, karar verilmesine yer olmadığı…

Danıştay İDDK E: 1999/764 K: 2001/39 T: 19/01/2001

Davacı ile iptalini istediği imar plan ve uygulama işlemleri arasında beldede yatırımcı olarak faaliyette bulunmaları nedeniyle dava açmaya yeterli menfaat alakasının bulunduğu. İstemin Özeti:Danıştay 6. Dairesisinin 22.4.1999 günlü, E: 1998/7514, K: 1999/2181 sayılı kararını, davacı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/4066 K: 2009/1729 T: 23.02.2009

Yapı ruhsatına karşı dava açma süresinin geçirildiği bu durumda, ıslah imar planı yönünden ise, planın askıya alınmasına göre davanın süresinde açılıp açılmadığı incelenerek karar verilmesi gerektiğinden temyize konu mahkeme kararında isabet görülmemiştir. İstemin Özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 19.12.2006 günlü,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/6031 K: 2010/9530

Akaryakıt ve lpg istasyonu kullanımının, ilgili mevzuatta aranan koşulların da sağlanması şartıyla mevzii imar planıyla düzenlenmesinde hukuki bir engelin olmadığı hakkında. İstemin Özeti: Manisa İdare Mahkemesinin 29.1.2010 günlü, E: 2008/2083, K: 2010/95 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/2297 K: 2010/10209

İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması halinde planın esas alınması gerektiği hakkında. İstemin Özeti: Kocaeli 1. İdare Mahkemesince verilen 01.10.2009 günlü, E: 2007/1308, K: 2009/828 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir Davalı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/9076 K: 2011/469

Uygulama imar planına karşı açılan davanın yargılama süreci içerisinde yapının inşaat ruhsatına uygun yapıldığının belirlenmesi halinde, yapı ya da yapı kısımlarının kazanılmış hak kapsamında olduğu hakkında. İstemin Özeti: Sivas İdare Mahkemesince verilen 09.06.2010 günlü, E: 2009/887, K: 2010/675 sayılı kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/9688 K: 2011/526

Sabit elektronik haberleşme sistemi (baz istasyonu) teknik altyapı niteliğinde bir tesis olduğundan imar planı üzerinde gösterilmesi gerektiği hakkında. İstemin Özeti:Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen ve davanın reddine ilişkin bulunan 28.5.2010 günlü, E: 2009/687, K: 2010/420 sayılı kararın, usul ve yasaya aykırı…