1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/926 K: 1999/3200


1/1000 ölçekli imar planının büyükşehir belediyesi tarafından değiştirilerek onanması üzerine ilçe belediyesince iptal davası açılması gerekirken ısrar kararı alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Ankara 6.İdare Mahkemesinin 3.12.1997 günlü. E: 1997/193, K: 1997/1275 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bzulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi E.Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında blirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir ntelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, … Belediyesine ait 25294 ada 2 sayılı parselin 1/1000 ölçekli planda kentsel servis alam olarak ayrılmasına ilişkin 20.12.1996 günlü, 269 sayılı blediye meclisi ısrar kararının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi v belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, kentsel servis alam gibi kapsamlı işlevleri tanımlayan kavramların temel kullanım kararlarını belirleyen 1/5000 ölçekli nazım iar planında yer alması ve ayrıntıyı düzenleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ada ve parsellerin kullanım amaçlarının açıklıkla ortaya konulması grektiğinden bu hususun gözardı edilmesi nedeniyle dava konusu belediye meclisi kararının uygun olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu krar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6/A maddesinde, ilçe blediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarım onaylamak ve uygulamasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş aynı

Yasanın büyükşehir belediye başkanının görevlerini düzenleyen 14.maddesinin 3. ve 4.fıkralarında da, büyükşehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bütün kararların byükşehir belediye başkanına gönderileceği, büyükşehir belediye başkanının konunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği, meclislerin kararlarında ancak 23 çoğunlukla ısrar edebilecekleri ve bu hallerde meclis kararının kesinleşmiş olacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda anılan hükümlere göre büyükşehir belediye başkanları ilçe belediye meclislerince kabul edilmiş 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarım oaylayabilecek veya yeniden görüşülmesini isteyip reddedebileceklerdir. Ancak, bu durumda ilçe belediye meclisleri 2/3 çoğunlukta ısrar kararı alabileceklerdir. 12.12.1984 günlü. 18603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin 42.maddesinin 2.fıkrasında, “büyükşehir belediye başkanları, büyükşehir belediye meclisi ile ilçe belediye meclisi kararlarım tetkikle aynen veya tadilen tsdik veyahut meclislerde tekrar görüşülmesini isteme görev ve yetkilerini kullanmada Belediye Kanununun, meclis kararlarının tetkik ve tasdiki konusunda yetkili idari vsayet makamlarına tanıdığı süreleri göz önünde bulundurur ve aynı şekilde iş ve işlem yaparlar.” hükmüne yer verilmiş ise de, “ilgili olduğu Kanunun uygulanmasını sğlamak üzere bu kanuna aykırı olmamak koşuluyla çıkarılan yönetmelikte yasa ile verilmemiş olan bir yetkinin düzenlenmesi olanağının bulunmadığı ve uygulama imar panlarının büyükşehir belediye başkanlarınca değiştirilerek onaylanamayacağı gerekçesiyle anılan yönetmeliğin bu hükmünün “… veya tadilen…” şeklindeki ibaresi, diremizin 17.12.1996 günlü. E: 1996/469. K: 1996/5824 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden. … Belediye Meclisinin 31.5.1995 günlü, 155 sayılı kararıyla onaylanan … Mahallesi … ada 2 sayılı parselin kentsel servis alanına dnüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin onaylanmak üzere … Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulduğu, büyükşehir belediye başkanlığınca aılan planın onandığı, ancak askı süresi içinde yapılan itiraz üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla anılan taşınmazın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda blediye hizmet alam olarak belirlendiği, bu kararın ilçe belediyesine bildirilmesi üzerine de dava konusu 20.12.1996 günlü. 269 sayılı belediye meclisi kararıyla 3.5.1995 günlü, 155 sayılı kararda ısrar edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, … Belediyesince büyükşehir belediye başkanlığınca 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapılarak onanması üzerine bu işleme karşı iptal davası aılması yoluna gidilmesi gerekirken ısrar kararı alınmasında yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığından idare mahkemesince dava konusu işlemin italine karar verilmesinde sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptali yolundaki Ankara 6.İdare Mahkemesinin 3.12.1997 günlü. E: 1997/193. K: 1997/1276 sayılı kararının ykarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 9.6.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir