1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3166 K: 2005/3702 T: 20/06/2005


Organize sanayi bölgeleri kanununun 4.maddesi uyarınca il idare kurulu kararı ile tekemmül ederek yürürlüğe giren imar planının iptali istemiyle açılan davanın çözümünün idare mahkemesine ait olduğu hk.

?, ?, ?, ?, ?, vekilleri Av. ? ve Av. ?. tarafından Bursa Gürsu Organize Sanayi Bölgesine ait 1/1000 ölçekli revizyon imar planının iptali istemiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bursa Valiliği ve Gürsu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne karşı açılan davada, uyuşmazlığın çözümünde Danıştay’ın ilk derece görevli olduğu gerekçesiyle Bursa 3.İdare Mahkemesinin 11.4.2005 günlü E: 2005/30 K: 2005/544 sayılı kararı ile Dairemize gönderilen dosya incelendi.

2576 sayılı Kanunun 5.maddesinde İdare Mahkemelerinin, Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki davalara bakacağı açıklanmış ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24.maddesinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar sayılmıştır.

2577 sayılı Yasanın 34.maddesinde ise imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkemenin taşınmaz malların bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu belirtilmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinde, ” OSB sınırları içerisinde yapılacak mevzii imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır ve Bakanlğın onayına sunularak İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Onaylı OSB imar planları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir.” hükmü yer almaktadır.
Anılan kurallar uyarınca, organize sanayi bölgesinin sınırları içerisinde yapılan dava konusu planın il idare kurulu kararı ile tekemmül ederek yürürlüğe giren bir plan niteliği taşıdığı ve bu planın iptali istemiyle açılan davanın 2575 sayılı Kanunun 24. maddesi kapsamında Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak incelenemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, il idare kurulu kararı ile tekemmül ederek yürürlüğe giren imar planının iptali istemiyle açılan imar mevzuatı ile ilgili bu davanın çözümü, yukarıda açıklanan yasa hükümleri gereğince Bursa İdare Mahkemesinin görev alanı içinde bulunduğundan, Danıştay’da açılan bu davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-a maddesi uyarınca görev yönünden reddine ve dosyanın Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmesine 20.6.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir