1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/6666 K: 1999/4018 T: 15.9.1999


İmar planına ilişkin ilçe belediye meclisi kararları büyükşehir belediye başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer veya onaylanmaz ise yeniden görüşülmek üzere ilçe belediye meclisine iade edilebilir. Büyükşehir belediye başkanı bu konularda yetkilidir.

İstemin Özeti: Bursa 1.İdare Mahkemesinin 16.9.1998 günlü. E: 1997/628. K: 1998/611 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Gonca Temizhan’ın Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal’ın Düşüncesi: Dava. … İli. … İlçesi, … … pafta. … parsel sayılı taşınmazla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 24.6.1997 günlü, 44 sayılı … Belediye Meclisi kararının ve bu kararın onanmasına ilişkin … Büyükşehir Belediye Başkanlığının 25.7.1997 günlü işleminin iptali isteğiyle açılmış; idare mahkemesince, imar planlarını onaylama işinin belediye meclislerinin görevine girdiği, belediye başkanlarının plan onaylama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle 25.7.1997 günlü büyükşehir belediye başkanlığının plan onama işleminin yetki yönünden iptaline; … Belediye Meclisince alınan 24.6.1997 günlü, 44 sayılı kararın ise henüz büyükşehir belediye meclisince onanarak kesin ve uygulanabilir bir işlem niteliğini kazanmadığından bu işleme yönelik dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, bu karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı ve yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği hükmü yer almaktadır.

3030 sayılı Yasanın 6. maddesinin A fıkrasının b bendinde, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını onaylamak ve uygulanmasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş, aynı Yasanın 14. maddesinde büyükşehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bu tün kararların büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, büyükşehir belediye başkanının konunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği kurala bağlanmıştır.

Buna göre nazım imar planlarına uygun uygulama imar planlarının ilçe belediyelerince hazırlanacağı ve büyükşehir belediye başkanının onaylamasıyla yürürlüğe gireceği, büyükşehir belediye başkanının planı onaylamayarak tekrar görüşülmek üzere ilçe belediye meclisine gönderme yetkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenle, ilçe belediye meclisince kabul edilen uygulama imar planı değişikliğinin büyükşehir belediye meclisinde görüşülmesi gerektiğinden bahisle idare mahkemesince verilen temyize konu kararda isabet görülmediğinden bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR: Dava. …. … İlçesi. … Mahallesi. … pafta. .. parsel sayılı taşınmaza ilişkin imar planı değişikliğini kabul eden 24.6.1997 günlü. 44 sayılı belediye meclisi kararı ile bu kararın onaylanması yolundaki … Büyükşehir Belediye Başkanlığının 25.7.1997 günlü işleminin iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, büyükşehir belediye başkanlarının yetkisinin imar planlarını onaylama değil, mühürleyip imzalama, ilan ettirme veya yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderme ile sınırlı bulunduğu. … Belediye meclisince alınan 24.6. 1997 günlü. 44 sayılı karar büyükşehir belediye meclisince onaylanarak kesin ve uygulanabilir işlem niteliğini kazanmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına. 25.7.1997 günlü büyükşehir belediye başkanlığının onama işleminde ise yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idareler tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili Belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, bir aylık ilan süresi içerisinde planlara yapılan itirazların belediye meclisince onbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanacağı, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de bu usullere tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

3030 sayılı Yasanın 6/A maddesinin ( b ) bendinde, ilçe belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarının onaylanmışı ve uygulanmasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş, aynı Yasanın 14. maddesinde de büyükşehir ve ilçe belediye meclisince alınan bütün kararların büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, büyükşehir belediye başkanının kanunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planına ilişkin ilçe belediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği, büyükşehir belediye başkanının planı onaylamayarak yeniden görüşülmek üzere ilçe belediye meclisine iade yetkisinin bulun düğü açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, … Belediye Meclisince kabul edilen 1/1000 ölçekli … II. Etap uygulama imar planının büyükşehir belediye başkanınca 25.7. 1997 tarihinde onaylandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda da belirtildiği üzere imar planına ilişkin ilçe belediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği veya onaylanmaz ise yeniden görüşülmek üzere ilçe belediye meclisine iade edilebileceği, bu konuların büyükşehir belediye başkanının yetkisi dahilinde bulunduğu açık olduğundan, idare mahkemesince belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmaksızın verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Bursa 1.İdare Mahkemesinin 16.9.1998 günlü. E: 1997/628, K: 1998/611 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.9.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir