1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/5815 K: 2005/5119 T: 26/10/2005


İmar durum belgesinin, imar planının uygulaması niteliğinde bir belge olduğundan bu belgenin verilmesi üzerine dayanağı düzenleyici işlemin iptalinin istenebileceği.

İstemin Özeti: Antalya 2.İdare Mahkemesinin 20.4.2005 günlü, E: 2004/897, K: 2005/566 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Şule Tataroğlu’nun Düşüncesi:30.6.2004 günlü imar durumu belgesinin verilmesi üzerine, 29.7.2004 gününde bu işlemin dayanağı düzenleyici işlem olan imar planının iptali istemiyle süresinde davanın açıldığı anlaşıldığından temyize konu mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M. İclal Kututcu’nun Düşüncesi: Antalya Alanya ? ada ? parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yerde koruma amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin 15.6.1999 günlü ve 8 sayılı Belediye Meclisi kararı ile bu planın onayına ilişkin 23.7.1999 günlü 4308 sayılı koruma kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı süre aşımı nedeniyle reddeden idare mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

2577 sayılı Yasanın 7. maddesinin 4. bendinde, ilanı gereken, düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabileceği, öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden 30.6.2004 günlü imar durumu belgesinin alınması üzerine 29.7.2004 gününde imar durumu belgesinin dayanağı düzenleyici işlem niteliğindeki imar planının iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda davanın esasının incelenmesi gerektiği halde davayı süre aşımı yönünden reddeden idare mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle temyiz konusu mahkeme kararının bozulmasının uygun uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ?, ? ada ? parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yerde koruma amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin 15.6.1999 günlü, 8 sayılı belediye meclisi kararı ile planın onayına ilişkin 23.7.1999 günlü 4308 sayılı koruma kurulu kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dava konusu parseli satan önceki malik ile parseli satın alan yeni maliğin baba-kız oldukları,parselin sık el değiştirmiş olması da dikkate alındığında, yeni malik olan davacının parseldeki yapılaşma durumunu düzenleyen plan lejant hükümlerinden haberdar olduğu, planın öngördüğü yapılaşma durumu iptal edilerek yapıya restorasyon izni verilmesi istemiyle ? tarafından 17.3.2003 günlü başvuru yapıldığı, bu tarih itibariyle plandan haberdar olunduğunun kabülü gerektiği, başvuruya idarece verilen olumsuz yanıt üzerine dava açılması gerekirken planın uygulaması yönünde bir işlem bulunmaksızın 29.7.2004 gününde açılan davada süreaşımı bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İmar durum belgeleri taşınmazların imar planındaki konumu ve yapılaşma koşullarını ilgili Yönetmeliğine göre göstererek plan hakkında bilgi veren, yapılaşma aşamasında ruhsata eklenecek projelerin hazırlanmasına esas alınarak plana uygunluğu sağlayan uygulama işlemleridir.

2577 sayılı Yasanın 7. maddesinin birinci fıkrasında, dava açma süresinin, özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürelerin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildiriminin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı, dördüncü fıkrasında ise, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabileceği, kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, imar planının uygulanması niteliğindeki 30.6.2004 günlü imar durumu belgesinin verilmesi üzerine, 29.7.2004 gününde yasal süre içinde anılan işlemin dayanağı düzenleyici işlem olan imar planının iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davanın esasının incelenmesi gerektiğinden idare mahkemesince davanın süre yönünüden reddedilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Antalya 2. İdare Mahkemesinin 20.4.2005 günlü, E: 2004/897, K: 2005/566 sayılı kararının BOZULMASINA, 22.90.-YTL karar harcı, fazladan yatırılan 17.00.- YTL harç ile yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden 18.20 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir