1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/175 K: 1997/5604 T. 9.12.1997


ÖZET: İmar planı yapımını yükleneceklere ilişkin yönetmeliğe uygun olarak asgari yeterlik belgesine sahip olmayanlarca imar planında değişiklik yapılması hukuka aykırıdır. Plan değişikliğinin plan müellifince yapılmadığı, imar komisyonunca hazırlandığı, imar komisyonunun plan yapma veya değiştirme yeterliliğine sahip kişilerden oluştuğuna ilişkin herhangi bir bilgi veya belge sunulmadığı, bu durumda mevzuatın öngördüğü yeterliliğe sahip olmayan kişi veya komisyonlarca hazırlanan dava konusu imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı.

Türk milleti adına karar veren Danıştay 6. Dairesince gereği görüşüldü: Dava, … Merkez … Mahallesi, 50-51 pafta, 80 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın park yeri olarak belirlenmesi yolundaki imar planı değişikliğinin onaylanmasına iilişkin 15.2.1996 günlü, 786-51 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde imar planının ilgili idarece doğrudan yapılması durumunda ilgili idarenin planlama grubunda; veya sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin o yerleşmenin imar planlarının hazırlanmasında gerekli olan yeterliliğe sahip olmalarının; 6. maddesinde ise imar planlarının ihale suretiyle elde edilmesi durumunda; plan Müellifinin İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Yeterlilik Yönetmeliği`nde o yerleşim için belirlenen asgari yeterlilik belgesine sahip olmalarının şart olduğunun hükme bağlandığı, dosyadaki bilgi ve belgelerle idare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesinden, dava konusu plan değişikliğinin plan müellifince yapılmadığı, imar komisyonunca hazırlandığı, imar komisyonunun plan yapma veya değiştirme yeterliliğine sahip kişilerden oluştuğuna ilişkin herhangi bir bilgi veya belge sunulmadığı, bu durumda mevzuatın öngördüğü yeterliliğe sahip olmayan kişi veya komisyonlarca hazırlanan dava konusu imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Zonguldak İdare Mahkemesinin 16.10.1996 günlü, E: 1996/455, K: 1996/765 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 9.12.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir