1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/4001 K: 1993/5193 T. 8.12.1993


ÖZET: Gecekondu yasası`nın uygulandığı yerlerdeki imar ve plan değişikliklerini bayındırlık ve iskan bakanlığı re`sen yapabilir.

Dava, 1/1.000 ölçekli Sincan 1 no.lu gecekondu önleme bölgesi imar planında bulunan ve üzerinde bina olan 1208 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın bitişik parsellerle tecavüzlü olması nedeniyle bu parsellerin 1`er metre kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 21.5.1991 gününde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca re`sen onaylanan plan değişikliğinin iptali istemiyle açılmıştır.

3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun`un 6. maddesinin ( b ) bendinde, büyükşehir nazım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarını onaylamak ve uygulanmasını denetlemek büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesinde de genel bir düzenleme getirilerek nazım imar planlarının ve uygulama imar planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümler yer almıştır. Bu Kanun`un 9. maddesinin 1. fıkrasında ise, istisnai bir hükme yer verilerek, bakanlığın gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerini, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya gecekondu Kanunu`nun uygulaması amacıyla yapılması gereken planları ve plan değişikliklerini, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden ve civarından demiryolu veya havayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re`sen onaylamaya yetkili olduğu belirlenmiştir.

Yukarıda yeralan kuralların birlikte değerlendirilmesinden, 3030 sayılı Kanun ile 3194 sayılı Kanun`un imar planlarının yapılması ve onaylanması konusunda paralel hükümler taşıdığı, 3030 sayılı Kanun kapsamında olan yerlerde de imar planlarının 3194 sayılı Kanun`un 8. maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacağı, ancak bu yerlerde nazım imar planlarının büyükşehir belediyesi tarafından yapılıp onaylanacağı buna dayalı uygulama planlarının ise ilçe belediyeleri tarafından yapılarak yine büyükşehir belediyesi tarafından onaylanacağı, 3194 sayılı Kanun`un 9. maddesinin 1. fıkrasındaki hüküm uyarınca da, eğer plan değişikliği gecekondu Kanunu`nun uygulaması gereken alanlarla ilgili ise bu plan ve değişikliklerinin bakanlığın re`sen yapabileceği sonucuna varılmıştır. Burada 3030 sayılı Kanuna bir aykırılığın olmadığı, istisnai bir yetkiye yer verildiği kuşkusuzdur.

Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3030 sayılı Kanun`dan sonra yürürlüğe girmiş olup, 9. maddesinde ise 3030 sayılı Kanun`dan söz edilmemiş olması nedeniyle büyükşehir belediyesi sınırları içindeki gecekondu önleme bölgelerinde de imar planı ve değişiklikleri yapılması konusunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun istisnai hükmünün uygulanacağı hususu doğrulanmış olmaktadır.

Olayda 25.3.1988 gününde onanmış olan 1/1.000 ölçekli Ankara Sincan 1 no.lu gecekondu önleme bölgesi imar planında, üzerinde bina bulunan 1208 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın bitişik parsellere tecavüzlü olması nedeniyle bu parsellerin 1`er metre kaydırılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle başkanlıkça re`sen plan değişikliği yapıldığı, tecavüzlü parsellerin düzeltilebilmesi için bu değişikliğin zorunlu olduğu ve kamu yararı bulunduğu, plan değişikliğinde hukuka aykırılıktan söz etmenin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Davacının diğer iddiaları yerinde görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir