1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4558 K: 1999/4232 T: 4.10.1999


Plan yapılırken kentin özelliklerinin dikkate alınmasının, kamu kurum ve kuruluşlarına olan ihtiyaçların kentsel bütünlük içinde değerlendirilmesinin zorunlu olduğu, bir kamu kuruluşunun faaliyette bulunduğu alanın bu kamu kuruluşunun faaliyetlerini aksatacak şekilde, belediyenin imar yetkilerini kullanarak kendi amaçları için kullanma yönündeki nazım imar planında şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık yoktur.

İstemin Özeti: Antalya 1. İdare Mahkemesinin 14.5.1998 günlü, E: 1997/105, K: 1998/362 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Selçuk Topal’ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Anıl Genç’in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, …. … Köyündeki hazineye ait Toprak Su Genel Müdürlüğüne tahsisli ve … Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Makine İkmal Tesisleri yeri olarak kullanılan 365 parsel sayılı taşınmazın belediye hizmet alanı ve park olarak belirlenmesine ilişkin 15.12.1996 günlü, 146 sayılı büyükşehir belediye meclisi kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, 365 sayılı parselin Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı ( Toprak Su Genel Müdürlüğü ) tarafından kamulaştırıldığı ve Köyişleri Bakanlığına makine ikmal tesisleri için tahsisinin uygun görüldüğü, arazinin halen … İli Köy Hizmetleri Müdürlüğünce etkin bir şekilde kullanılmakta olduğu, dava konusu plan değişikliği yapılırken halen faaliyette bulunan bir kamu kuruluşu alanını belediye sarayı yapmak üzere, belediye hizmet alanına dönüştürülmesinin gerekçelerini açıklayan bir raporun bulunmadığı, imar planı ya da değişiklikler yapılırken, halen mevcut kullanımların neler olduğunun tespit edilmesi, sonra kamu yararı açısından bu alanın ne gibi yararlar sağladığının belirlenmesi ve mümkünse bu faaliyetlerin devamına yardımcı olacak kararlarının alınmasına öncelik verilmesinin gerekli olduğu, plan yapılırken kentin özelliklerinin dikkate alınması, kamu kurum ve kuruluşlarına olan ihtiyaçların, kentsel bütünlük içinde değerlendirilmesi zorunluluğunun olduğu, bir kamu kuruluşunun faaliyetlerini aksatacak kararların alındığı başka bir kamu kuruluşunun faaliyette bulunduğu alan, belediyece imar yetkileri kullanılarak kendi amaçları için kullanılmak istendiği, mevcut kamu hizmetlerinin devam ettiği alanlarda bu faaliyetleri aksatacak imar kararlarının alınmasının mahzurlu olduğu, ciddi bir araştırma ve inceleme yapmadan, sonuçlarının ne olacağı bilinmeden, bu alanda kamu yararına yapılan çalışmaların nasıl devam ettirileceği hesaplanmadan kısmı ve keyfi kararlar almanın, kent planlaması ilkeleri ve kamu yararı ile bağdaşmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş: karar davalı idareler tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Antalya 1. İdare Mahkemesinin 14.5.1998 günlü, E.1997/105, K: 1998/362 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 4.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir