1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4999 K: 1999/4461


2942 sayılı Yasa’nın 21. maddesi uyarınca davalı idarece kamulaştırma iş­leminden tek taraflı olarak vazgeçilmesi karşısında aynı Yasa’nın 24. maddesi ge­reğince uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğu gözetilmeksizin işin esası hakkında karar verilme­sinde isabet bulunmadığı.

İstemin Özeti: İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 23.3.1998 günlü. E: 1997/517. K-.1998/246 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakini Özle» Şimşek’in Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden dava­cılara ait taşınmazın dava konusu işlen ile 2942 sayılı Yasa’nın 21. Haddesi uyarınca kamulaştırılmasından tek taraflı olarak vazgeçildiğinin ve kamulaştır­maya ilişkin işlemin iptal edildiğinin anlaşılması karşısında, aynı Yasanın 24. maddesi uyarınca davanın görüm ve çözümü adli yargıya ait olduğundan bu husus gözönünde bulundurulmaksızın verilen idare mahkemesi kararının bozulmasının uy­gun olacağı düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte, görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararrmır onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA Karar veren Oamştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Duruşma yapılmasına gerek görülmedi. Dava. 2981 sayılı Yaa’mn 9-C maddesi gereğince kamulaştırılan pafta. 2470 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçilmesine iliş­kin 16.1.1997 günlü. 72-72 sayılı belediye encümeni kararının tptaTi istemiyle açılaış: idare mahkemesince, davacıların paydaşı olduğu 92W0 m2 yüzölçümlü ta­şınmazın, gecekonduların işgali altında bulunduğu.davalı idarece gecekondu sa­hipleri ile tapu malikleri arasındaki sorunu çözmek amacıyla 2981 sayılı Yasa’ mn 9/C maddesinden hareketle taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği an­cak davacıların açtıkları tezyidi bedel davalarıyla kamulaştırma bedellerinin artırılması üzerine idarece dava konusu işlem ile 2942 sayılî Yasanın 21. mad­desi uyarınca tek taraflı olarak kamulaştırma kararından vazgeçilerek iptal edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ge­rekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından tenyiz edilmiştir.

2942 sayılı Yasanın 21.maddesinde, “idare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma karan veren ve onaylayan merciin kararı i7e kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir…”, aynı yasanın 24.maddesinin son fıkrasında ise:… Bu madde ile 21..22..23. maddeler uygulamasından doğacak anlaşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.” hükmü yer almış bulunmaktadır.

Olayda ise. dava konusu belediye encümen kararıyla 2942 sayılı Yasanın 21.madde hükmüne göre davalı idarece kamulaştırma işleminden tek taraflı olarak vazgeçildiği anlaşıldığından, bu uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı ye­rine ait olduğu gözetilmeksizin mahkemece işin esasının incelenmesi suretiyle karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 23.3.1998 günlü. E-.1997/ 517. K: 1998/246 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 6.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir