1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2000/2889 K: 2001/4166 T:25/09/2001


Kıymet takdiri yapıldıktan sonra o yıl içinde kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin kamulaştırıldığı yıl içinde görev yapan komisyonca yeniden saptanması gerektiğinden bu usule uyulmaksızın tesis edilen kamulaştırma işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, …, … pafta, … parsel sayılı taşınmazın bir bölümünün kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, … günlü Kıymet Takdir Komisyonu raporu ile kıymeti belirlenen taşınmazın kamulaştırma bedelinin … gününde davacı adına bankaya yatırıldığı ve … günlü noter tebligatı ile işlemin davacıya bildirildiği, ancak 2942 sayılı Yasada kıymet takdir komisyonu üyelerinin üyelik sürelerinin bir yıl olduğu ve kıymet takdirlerinin günün koşullarına ve emsallerine göre saptanacağının kurala bağlandığı, bu durumda, kıymet takdiri yapıldıktan sonra o yıl içinde kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin kamulaştırıldığı yıl içinde görev yapan komisyonca yeniden saptanması gerektiği, 1995 yılı içinde alınan kıymet takdir komisyonu kararı ile saptanan bedelin 1998 yılı içinde davacı adına bankaya yatırılması suretiyle tesis edilen kamulaştırma işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA 25.9.2001 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

K A R Ş I O Y :Davacıya ait …, … pafta, … parsel sayılı taşınmazın bir bölümünün “sabit ağırlık tartı istasyonu” yeri olarak kamulaştırılmasında kamu yararı bulunduğuna ilişkin … günlü, … sayılı kamu yararı kararının alınmasından sonra … günlü kıymet takdir komisyonu raporu ile belirlenen bedel … gününde davacı adına bankaya yatırılarak, … günlü noter tebligatı ile bildirilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 13.maddesinde, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın 7 inci maddedeki usule göre tespit edilen sahibi zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit olunanlara tebliğ edilmek üzere kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırılmasına uygun ölçekli bir plan veya ölçekli krokisinin, kamulaştırma kararının takdir olunan kıymetin kamulaştırma karşılığının veya ilk taksidinin milli bankalardan birine hak sahibi adına yatırıldığına dair belgelerin, kamulaştırmanın hangi idare yararına yapıldığının ve açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceğinin bedelin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak otuz gün içinde notere verileceği, noterin onbeş gün içinde belgeleri tebliğe çıkartacağı kuralı yer almaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, kıymet takdir komisyonu kararı ile belirlenen bedelin bankaya yatırılmasından sonra 2942 sayılı Yasanın 13.maddesinde öngörülen sürelere uyularak noter tarafından gerekli tebligatın yapıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan,taşınmazın değerinin günün koşullarına ve emsal taşınmazların değerine uygunluğunun sağlanması adli yargı yerlerinde açılacak kamulaştırma bedel arttırımı davalarında dikkate alınacağından, … günlü kıymet takdir komisyonu raporu ile belirlenen bedelin bir yılı aşan bir süre geçtikten sonra … gününde davacı adına bankaya yatırılmış olması kamulaştırma işleminin hukuka aykırılığı sonucunu doğurmaz. Bu nedenlerle, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir