1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/4304 K: 2008/7987


Yargı kararıyla idarenin imar planı yapımına zorlanamayacağı hakkında

Konya 2. İdare Mahkemesinin 11.5.2006 günlü, E: 2005/1022, K: 2006/772 sayılı kararının tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ahmet Arslan’ın Düşüncesi: Dava, davacı tarafından Konya İdare Mahkemesinde açtığı davalar sonunda verilen mahkeme kararlarının davalı idarece gereği gibi uygulanmadığı ileri sürülerek mahkeme kararının uygulanmamasından dolayı uğranıldığı iddia edilen 10.000 YTL maddi, 10.000 YTL manevi zararın tazmini istemiyle açılmıştır.

Dava konusu olayda, davacı tarafından davalı idare aleyhine açılan davalar sonucunda verilen iptal kararlarının gereği gibi uygulanmadığının Konya l.İdare Mahkemesinin 22.9.2004 günlü, E: 2003/940, K: 2004/761 sayılı kararıyla tespit edildiği gerekçesiyle davacının manevi tazminat istemi kabul edilerek 10.000 YTL manevi tazminatın davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş ise de; yukarıda anılan mahkeme kararı Danıştay 6. Dairesisinin 16,3.2007 günlü, E: 2005/372, K: 2007/1690 sayılı kararıyla bozulduğundan, bozma kararı üzerine verilecek karara göre bu dava hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile temyize konu İdare Mahkemesinin manevi tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, mahkeme kararlarının gereği gibi uygulanmadığından bahisle oluştuğu ileri sürülen maddi ve manevi zararın tazmini istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, davacıya ait … pafta, … ada, … ve … sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planının yargı kararlarıyla iptal edildiği, yeni yapılan planın da 22.9.2004 günlü, E: 2003/940, K: 2004/761 sayılı mahkeme kararıyla iptal edildiği, bu durumda mahkeme kararlarının gereği gibi uygulanmadığının sabit olduğu ve davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğu, bu durumda, davacının duyduğu elem ve ızdırap nedeniyle zarara uğradığı gerekçesiyle 10.000 YTL manevi zararın tazminine, davacının maddi zararının oluştuğunu açık ve net olarak ortaya koyamadığı gerekçesiyle de davanın bu kısmının reddine karar verilmiş, bu kararın tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmı davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının … ve … sayılı parsellerin kamulaştırılması işleminin ve bu işlemin dayanağı imar planının iptali istemiyle açtığı davalarda imar planının şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle kamulaştırma işleminin ve planın iptaline karar verildiği, bu kararlar üzerine 5.5.2003 günlü, 1213 sayılı belediye meclisi kararıyla 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin yapıldığı, bu planın iptali istemiyle açılan davada da 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmaması nedeniyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline karar verildiği, bu kararın Dairemizin 19.11.2008 günlü, E: 2008/6702, K: 2008/7986 sayılı kararıyla onandığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, yargı kararının uygulanmamasının nedeni 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmaması olduğundan ve yargı kararı ile büyükşehir belediyesi 1/5000 ölçekli planı yapmaya zorlanamayacağından davalı ilçe belediyesinin hizmet kusurunun bulunmaması karşısında anılan belediyenin manevi tazminat ödemesine hükmedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Konya 2. İdare Mahkemesinin 11.52006 günlü, E: 2005/1022, K: 2006/772 sayılı kararının temyiz edilen kısmının Bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 19.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir