1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/2444 K: 2007/5127 T: 24.9.2007


Özeti: Kapsamında kesinleşmiş orman alanı iddiasıyla imar planına karşı, Orman Genel Müdürlüğünün görev alanı ve gördüğü kamu hizmeti göz önüne alındığında, dava açma ehliyeti bulunduğu hakkında.

Dava, Muğla, Fethiye, Ütüktepe Mevkii, 175 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 parseller, 176 ada, 2 ve 6 parseller, 199 ada, 1 parsel, 200 ada, 1 parsel, 201 ada, 1 parsel, 202 ada, 1 parsel, 203 ada, 1 parsel, 323 ada, 1,2 ve 3 parseller, 324 ada, 1 ve 2 parseller, 325 ada İve 2 parseller, 326 ada sayılı taşınmazları da kapsayan alanda yapılan 1/5.000 ölçekli nazım imar planının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu taşınmazların davacı idarenin mülkiyetinde bulunmadığının tapu kayıtlarından anlaşıldığı, bu alanda yapılan imar planıyla davacının kişisel, meşru ve güncel menfaatinin ihlali söz konusu olmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin Hukuk Devleti olduğu belirtilmektedir. Hukuk Devletinin öğesi olan idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğu ve sonuçta idarenin hukuka bağlılığının yargısal denetimi iptal davaları yoluyla sağlanır.

İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini amaçlayan iptal davasının görüşülebilmesi için ön koşullardan olan “dava açma ehliyeti”, iptal davasına konu kararın niteliğine göre idari yargı yerince değerlendirilmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, imar planı kapsamında kesinleşmiş orman alanı olduğu iddiasıyla davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İmar planları gibi kamu yararını çok yakından ilgilendiren konularda dava açma hakkının daha geniş bir kapsamda ele alınması gerekmektedir. Uyuşmazlıkta, imar planına ilişkin davada kamu yararını koruma görev ve yükümlülüğü taşıyan Orman Genel Müdürlüğü’nün görev alanı ve gördüğü kamu hizmeti de göz önüne alındığında anılan plana yönelik olarak dava açma ehliyeti bulunduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, Orman Genel Müdürlüğünün imar planına karşı açılan davada ehliyetli olduğunun kabulü suretiyle İdare Mahkemesince uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir