1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6168 K: 2005/5349


Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin imar planı değişikliğine ilişkin anılan kararının 2575 sayılı yasanın 24.maddesinde belirtilen kapsamda tesis edilmiş bir işlem olarak kabul edilmesine olanak bulunmadığından anılan işlemin iptali istemiyle açılan davanın çözümü İdare Mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle Danıştay’da açılan davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-a maddesi uyarınca görev yönünden reddi gerektiği hakkında.

GÖNDERME KARARI Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı … tarafından, Eskişehir Merkez, … mahallesi, … pafta, … ada, … ve … sayılı parsellerde yapılan plan değişikliğinin kabulüne yönelik olarak ısrar kararı alınmasına ilişkin 14.7.2005 günlü, 18/191 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı’nın iptali istemiyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı açılan davaya ilişkin dosya incelendi.

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinde hangi davalarının ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da çözümleneceği hususu belirtilmiş, 2576 sayılı Kanunun 5. maddesinde de İdare Mahkemelerinin,Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki davalara bakacağı kuralına yer verilmiştir

2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu’nun 34. maddesinin 1. fıkrasında ise imar,kamulaştırma,yıkım,işgal,tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya buna bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin İdari davalara bakmaya yetkili mahkemenin taşınmaz mallarının bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu hükmü getirilmiştir.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin imar planı değişikliğine ilişkin anılan kararının 2575 sayılı yasanın 24.maddesinde belirtilen kapsamda tesis edilmiş bir işlem olarak kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu nedenle, 14.07.2005 günlü, 18/191 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılan davanın çözümü, yukarıda anılan yasa hükümleri gereğince İdare Mahkemesinin görev alanı içinde bulunduğundan, Danıştay’da açılan davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-a maddesi uyarınca görev yönünden reddine, dosyanın Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmesine 11.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir