1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8250 K: 2005/5485


Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakatı olmaksızın davacı tarafından yapılan yapının ruhsata bağlanma olanağı bulunmadığı gibi muhtarlık izni de verilemeyeceği açık olduğundan aksi yöndeki kararın bozulması gerektiği hakkında.

İstemin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesinin 16.4.2003 günlü, E: 2002/1082, K: 2003/483 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Gonca Temizhan’ın Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakatı olmaksızın davacı tarafından yapılan yapının ruhsata bağlanma olanağı bulunmadığı gibi muhtarlık izni de verilemeyeceği açık olduğundan aksi yöndeki kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok’un Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının hissedarları arasında bulunduğu Antalya, Kemer … Köyü … mevkii … parsel sayılı taşınmazda bulunan binanın ruhsata bağlanma olanağı bulunmadığından bahisle yıkımı yolunda tesis edilen 16.7.2002 günlü, 4/2983 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, davacının hissedarı olduğu Antalya, Kemer İlçesi, … Köyü sınırlarında Güneybatı Antalya Çevre düzeni planı içerisinde seyrek yoğunluklu konut alanında kalan … sayılı parselde … Köyü Muhtarlığının muvafakatı ile yaptığı tek katlı toplam inşaat alanı 133. 14 m2 olan yığma tarzındaki binanın ruhsatsız olduğundan bahisle 28.5.2002 tarihinde tutulan yapı tatil tutanağına istinaden yapının lejant hükümlerine göre ruhsata bağlanma olanağı bulunmaması nedeniyle yıkımı yolundaki dava konusu işlemin tesis edildiği, … Köyü nüfusuna kayıtlı ve sürekli köyde ikamet eden davacının köy yerleşik alanı içerisinde bulunan … sayılı parsele yaptığı yapının yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmadığı, köy muhtarlığından alınan izne dayalı olarak tek katlı ve inşaat alanı 133,14 m² olarak yapılan yapının yıkımı yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakatı olmaksızın davacı tarafından yapılan yapının ruhsata bağlanma olanağı bulunmadığı gibi muhtarlık izni de verilemeyeceği açık olduğundan aksi yöndeki kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Antalya 2.İdare Mahkemesinin 16.4.2003 günlü, E: 2002/1082, K: 2003/483 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir