Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6308 K: 2006/764 T: 24/02/2006

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan tabi kaynaklar ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğindeki yapıların inşaat ruhsatına tabi olmaması nedeniyle bu kapsamdaki uyuşmazlık konusu yapıların mülkiyete ilişkin belgeyle birlikte inşa edileceğinin davalı idareye bildirilmesi karşısında, inşaat ruhsatı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/213 K: 2005/6646 T: 26/12/2005

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak veya yaptırılacak yapılara imar mevzuatı kapsamında aranan şartların sağlanmasının yan sıra mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilmesi ve imara aykırı yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/287 K: 2005/6605 T: 26/12/2005

Akaryakıt istasyonu yaptırmak için yapı ruhsatı verilmesi istemiyle yapılan başvurunun, plan hükümlerinin yanı sıra tebliğ hükümlerine de uygun olması gerektiği, tebliğdeki belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında aynı istikamette olan istasyonlar arasındaki mesafenin 2 km olması koşulunun daha…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/611 K: 2005/6095 T: 07/12/2005

İnşaat ruhsatı düzgün imar parseli oluşturulmadan verilmiş ise de, ruhsatın verilmesinde davacının hilesi kusuru bulunmadığından 4 yıl sonra doğrudan ruhsatın iptalinin hukuka aykırı olduğu davacının başvuruları üzerine yapılan işlemlerin ve yapının imar mevzuatı yönünden hukuka uygun hale gelip gelmeyeceğinin araştırılması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/2747 K: 2005/5769 T: 23/11/2005

Uyuşmazlık konusu parsel aynı yöndeki diğer bir benzin istasyonuna 2 km.den daha yakın mesafede olmakla birlikte aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafeyi düzenleyen Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılan ve 14.6.1997 günlü, 23019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3390 K: 2005/5763 T: 23/11/2005

İnşaat ruhsatına uygun olarak yapılan ve zemin katına yapı kullanma izni verilen binada, ruhsat ve eki projesine aykırı olarak yapılan tadilatlar nedeniyle binanın 1965 yılında verilen yapı ruhsatının ve 1966 yılında zemin kat için verilen yapı kullanma izninin iptal edilmesinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/82 K: 2005/5762 T: 23/11/2005

Davacı 2577/10. madde uyarınca inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle kaymakamlığa başvurmuş ise de, bu başvuru dilekçesi ilgili belediyeye gönderildiğinden ve aynı gün kayıtlara girdiğinden 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminin kesin ve yürütülmesi gerekli işlem olduğu İstemin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/124 K: 2005/5760

Aynı bağımsız bölüm içinde kalmak şartı ile bölme duvarlarının kaldırılması ruhsata tabi olmadığından iki ayrı bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılmasının ruhsata tabi olduğu hakkında. İstemin Özeti: Ankara 5. İdare Mahkemesinin 23.6.2003 günlü, E:2002/1273, K:2003/852 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/111 K: 2005/5503 T: 16/11/2005

Mevcut köy yerleşik alan sınırının 630 metre dışında plan parselin bulunduğu kesimde köy yerleşik alanı belirlemesinin mevzuata uygun olarak tesbit edildiği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesinin 24.9.2003 günlü, E: 2002/1171, K:2003/987…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8250 K: 2005/5485

Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakati olmaksızın davacı tarafından yapılan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/5815 K: 2005/5119 T: 26/10/2005

İmar durum belgesinin, imar planının uygulaması niteliğinde bir belge olduğundan bu belgenin verilmesi üzerine dayanağı düzenleyici işlemin iptalinin istenebileceği İstemin Özeti: Antalya 2.İdare Mahkemesinin 20.4.2005 günlü, E:2004/897, K:2005/566 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Kültür…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3489 K: 2005/4902 T: 19/10/2005

İnşaat ruhsatı düzenlenmesi kazanılmış hak için tek başına yeterli olmasa da mühürleme tarihindeki plana uygun inşaa edildiği binanın tümünün kazanılmış hakkının bulunulduğu İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 10.2.2005 günlü, E:2004/1264, K:2005/121 sayılı kararının davanın reddine ilişkin kısmının usul…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/255 K: 2006/6658

Davalı idare tarafından yapılan plan değişikliği sonucu yapılaşma olanağı tanınan alanda, deprem sonucu dört adet bloktan oluşan sitedeki üç adet blokta orta hasar meydana gelirken, yalnızca uyuşmazlık konusu blokta yıkım oluşması karşısında, yapıya alt temellerin oturtulduğu zemine yönelik olarak mahkemece…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/1459 K: 2006/5160

Ruhsatsız yapının yapılıp bitirildiği tarihte köy yerleşik alanının tespit edilmediği tartışmasız olduğundan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulanması ve 3194 sayılı Yasa’nın 27. maddesi kapsamında olmayan yapı için Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere göre ruhsat alınması gerektiğinden ruhsatsız yapılan yapı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/4237 K: 2006/4410

İmar planı dava konusu edilmediğinden, bu plana uygun verilen inşaat ruhsatının imar planının hukuken geçerli olmadığından bahisle iptal edilmesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: Mersin İdare Mahkemesinin 18.9.2003 günlü, E:2003/124, K:2003/766 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/5281 K: 2006/4089

Dava devam ederken idari yaptırımlar yönünden lehe olarak yapılan yasal değişikliklerin uyuşmazlıkların çözümünde uygulanması hukukun genel ilkesi gereği olduğundan, yasa değişikliğiyle GSM baz istasyonlarının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmadığı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/5694 K: 2006/3891 T: 14/07/2006

1992 yılında yapı ruhsatı alınan ve 1998 yılında ruhsat yenilemesi isteminde bulunulan ve ruhsat süresi içinde fiilen bitmediği tespit edilmeyen yapılar nedeniyle yapı kullanma izninin alınması için yapı ruhsatının yenilenmesine ilişkin işlemlerin 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu kapsamında değerlendirilemeyeceği. İstemin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/2644 K: 2006/3240

Yapı kullanma izin belgesinin binanın hukuken en son bittiği tarihi gösteren bir belge olduğu, ilgililer tarafından yapının daha önceki bir tarihte bittiğinin maddi delillerle ispatının hukuken olanaklı olduğu hakkında. İstemin Özeti: Antalya 1. İdare Mahkemesinin 6.11.2003 günlü, E:2002/1572, K:2003/1276 sayılı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/2879 K: 2006/2995 T: 07/06/2006

3194 sayılı İmar Kanununun 31.maddesinde yer alan "inşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir." hükmünün yapının daha önceki bir tarihte bittiğinin ilgililer tarafından, maddi belgelerle iptaline engel olmadığı. İstemin Özeti: İzmir 2. İdare Mahkemesinin 28.1.2004 günlü, E:2003/910, K:2004/67 sayılı kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/98 K: 2006/2497 T: 08/05/2006

Açık çıkma niteliğinde bulunan balkonun ruhsat gerektirdiği, kullanılan malzemenin panjur olduğu ve seyyar olması nedeni ile ruhsat gerektirmediği gerekçesiyle dava konusu yıkım ve para cezasına ilişkin işlemlerin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmediği. İstemin Özeti: İzmir 2.İdare Mahkemesinin 14.9.2004…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/7550 K: 2006/1946

Muhtarlıktan izin alınarak yapılan yapının Plansız Alanlar Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak fazladan yapılan katları esas alınmak suretiyle 3194/42 uyarınca para cezası verilmesi gerekirken, yapının tümü esas alınarak verilen para cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: İzmir 3.İdare Mahkemesinin 24.06.2005…