Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4336 K: 1982/2787 T: 7.10.1982

Danıştayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakacağı uyuşmazlıklar dışındaki davaların askeri ya da adli yargının görevine girip girmeyeceği incelenemez. İstemin Özeti: ... Mahallesi, E. Caddesinde 342 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan inşaatın fenni mesulu olan davacıdan inşaatın grojesine uygun…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/5282 K: 1982/3528 T: 11/11/1982

İmar planı değişikliği yapılacağı gerekçesiyle iskan sahasındaki yere ruhsat verilmemesinin yerinde olmadığı. Dava, davacılara ait parseller üzerine yapı yapmak amacıyla yaptıkları başvurunun imar planında değişiklik yapılacağı belirtilerek reddine ilişkin davalı idare işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali ile yargılama…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3683 K: 1982/774 T: 30/03/1982

İdarenin hatalı işlemini geri alabileceğinden, imar planına aykırı olarak verilen 24.5.1979 günlü, 7/6 sayılı inşaat ruhsatının belediye encümeninin 11.6.1979 günlü, 108 sayılı kararı ile iptalinde isabetsizlik bulunmadığı. Dava, davacının 1/2 payına sahip olduğu parselde yapılmak üzere verilen inşaat ruhsatının iptaline…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/1245 K: 1982/533 T: 12/03/1982

İmar planında yola ayrılan yerde ruhsatsız olarak yapılan ve 4 yıllık imar programında olmadığı sonucuna varılan dükkanların geçici ruhsata bağlanıp bağlanmıyacağı, araştırılmadan yıktırılmalarına karar verilmesinin yerinde olmadığı. Dava, ruhsatsız yapılan dükkanların imar planına göre yola isabet etmesi ve 6785 sayılı…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/3209 K: 1982/118 T: 09/02/1982

Kıyıda yapı yapılmasını öngören inşaat ruhsatının iptalinde ve yapının yıktırılmasına karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Dava, inşaat ruhsatının İmar ve İskan Bakanlığının yazısı uyarınca iptaline ilişkin İl İmar Müdürlüğü işlemi ile bu yerde yapılmakta olan inşaatın İmar Kanununun Ek 7…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2104 K: 1982/62 T: 05/02/1982

Plan ve projede yer almayan toplu sığınağın yapılamamış olması, site ana giriş yolunun ifraz edilerek tapuda belediye adına terkedilmemesi ve inşaatın emniyeti bakımından yola kurulmuş olan bariyenin sitede inşaat devam ettiğinden henüz kaldırılmamış bulunması inşası tamamlanmış site konutlarının kullanma izni…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/685 K: 1982/44 T: 26/01/1982

Belediye başkanının kendisini ilgilendiren bir konunun müzakeresine katılıp oyunu kullanması halinde söz konusu encümen kararının iptali gerekeceği. Dava, taşınmaz üzerinde yapılan ek inşaatın 28.9.1978 tarihli 16418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin geçici (a) ve (c) fıkralarına dayanarak imar yasasının 6…

Danıştay İDDK E: 1987/47 K: 1988/3 T: 21/01/1988

Davacının, kiracı olarak kullandığı bina için verilen inşaat ruhsatına karşı açmış olduğu davada, adliye mahkemesi kararı ile bina tahliye edilse bile menfaat alakasının bulunduğu. Davacının kiracısı olduğu taşınmaz için, mal sahibi adına verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle açılan davanın, mal…

Danıştay İDDK E: 1995/313 K: 1996/538 T: 08/11/1996

3194 sayılı İmar Kanununun 28. ve 38.maddelerinde yer alan fenni mesul kavramının; yapının tek fenni mesulünün mimar ya da inşaat mühendisi olacağı yolunda yorumlanmasına ilişkin genelgede mevzuata uyarlık bulunmadığı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci ve…

Danıştay İDDK E: 1997/301 K: 1999/681

Köyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak düzenlenen inşaat ruhsatlarının, söz konusu taşınmazlar yönünden imar plânı değişikliği yapılması yolundaki isteminin reddine ilişkin belediye meclis kararım tadilen onayan büyükşehir belediye başkanlığı işleinin ve bu işlemin dayanağım oluşturan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/4066 K: 2009/1729 T: 23.02.2009

Yapı ruhsatına karşı dava açma süresinin geçirildiği bu durumda, ıslah imar planı yönünden ise, planın askıya alınmasına göre davanın süresinde açılıp açılmadığı incelenerek karar verilmesi gerektiğinden temyize konu mahkeme kararında isabet görülmemiştir. İstemin Özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 19.12.2006 günlü,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/9076 K: 2011/469

Uygulama imar planına karşı açılan davanın yargılama süreci içerisinde yapının inşaat ruhsatına uygun yapıldığının belirlenmesi halinde, yapı ya da yapı kısımlarının kazanılmış hak kapsamında olduğu hakkında. İstemin Özeti: Sivas İdare Mahkemesince verilen 09.06.2010 günlü, E: 2009/887, K: 2010/675 sayılı kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/3863 K: 2008/3509 T: 28/05/2008

Birinci derece doğal sit alanı ve 100 metrelik sahil şeridinde kalan, ancak eski eser tescil kaydı bulunmadığı açık olan temel aşamasındaki yapıların yeniden inşası mümkün olmadığından mevcut bağ evi dışında kalan iki ayrı bina için yapı ruhsatı verilemeyeceği yolunda tesis…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/5086 K: 2008/2481 T: 22/04/2008

Uygulama projelerinin proje müellifince doğrudan yapı denetim kuruluşuna teslim edilmesi gerektiği ve ilgili idareler dışında başka bir kurum ve kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamayacağı. İstemin Özeti: Adana 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2007 günlü, E: 2006/2653, K: 2007/298 sayılı kararının usul…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/2747 K: 2005/5769 T: 23/11/2005

Uyuşmazlık konusu parsel aynı yöndeki diğer bir benzin istasyonuna 2 km.den daha yakın mesafede olmakla birlikte aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafeyi düzenleyen tebliğin 2. maddesi uyarınca 19.6.1996 tarihinden önce akaryakıt satış istasyonu yapımına ilişkin bir ruhsat başvurusu…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3390 K: 2005/5763 T: 23/11/2005

İnşaat ruhsatına uygun olarak yapılan ve zemin katına yapı kullanma izni verilen binada, ruhsat ve eki projesine aykırı olarak yapılan tadilatlar nedeniyle binanın 1965 yılında verilen yapı ruhsatının ve 1966 yılında zemin kat için verilen yapı kullanma izninin iptal edilmesinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/213 K: 2005/6646 T: 26/12/2005

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak veya yaptırılacak yapılara imar mevzuatı kapsamında aranan şartların sağlanmasının yanısıra mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilmesi ve imara aykırı yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarı belirlenirken…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/8321 K: 2005/2135 T: 12/04/2005

İnşaat ruhsatına uygun olarak tamamlanan ve yapı kullanma izni verilen binanın sonradan zemin katında ve bina cephesinde yapılan tadilatlar nedeniyle inşaat ruhsatının ve yapı kullanma izninin iptalinin mümkün olmadığı, anılan tadilatların eski haline getirmesine karar verilebileceği. İstemin Özeti: Bursa 3.…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/3629 K: 1980/1733 T: 4.6.1980

Kat irtifakının mesken olarak kat mülkiyetine çevrilmesinin mümkün bulunmadığı yolunda belediyece tesis edilen işlemin kazanılmış hakkı ihlal eder nitelikte olması nedeniyle iptali gerekir. İstemin Özeti: Belediyece verilen ruhsata göre yapılıp, iskan izni alınan ....... Sitesi üzerindeki kat irtifakının mesken olarak…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5103 K: 1999/4284 T: 05/10/1999

Sahil şeridi içinde kalan taşınmazda kamu yararına yönelik yeşil alan düzenlemesi yapılacağından geçici inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı. İstemin Özeti: ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/82 K: 2005/5762 T: 23/11/2005

Davacı 2577/10. madde uyarınca inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle kaymakamlığa başvurmuş ise de, bu başvuru dilekçesi ilgili belediyeye gönderildiğinden ve aynı gün kayıtlara girdiğinden 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminin kesin ve yürütülmesi gerekli işlem olduğu. İstemin…