1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/2825 K: 1992/542 T:12.02.1992


KADIKÖY’DE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI BULUNMADIĞI NEDENİYLE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MAHKEMECE İPTAL EDİLMİŞSE DE BU KONUDA NAZIM İMAR PLANI NİTELİĞİNDE 1/2.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMAKSIZIN KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK:

Dava, Kadıköy, Göztepe Mahallesi, 105 pafta, 403 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın park, müze ve kütüphane yeri olarak belirlenmesine ilişkin 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği işleminin iptali istemiyle açılmış, idare Mahkemesince, dava dosyası ile yörede yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporun birlikte incelenmesi sonucu taşınmazın yer aldığı Kadıköy yöresine ait bütüncül bir nazım imar planı bulunmadığı taşınmaza getirilen işlev değişikliğinin büyük ölçekli imar planı olmaksızın değerlendirilmeyeceği, uyuşmazlık konusu taşınmazın kullanış biçimini belirleyen 1/5.000 ölçekli bir nazım imar planı olmadığından 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılamayacağı belirtilerek işlem iptal edilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

Olayda karara dayanak alınan bilirkişi raporunda 1/5.000 ölçekli imar planı bulunmaması nedeniyle 1/1.000 ölçekli uygulama planının düzenlenemeyeceği belirtilmiş ise de, bölgeleme esaslarını gösteren ve planlamada izlenen ölçek hiyerarşinde üst ölçekte bir nazım imar planı niteliğini taşıyan 1/2000 ölçeğinde bir planının bulunup bulunmadığı, varsa, uyuşmazlık konusu 1/1.000 ölçekli planın üst ölçekteki bu planla uyum içinde olup olmadığı belirlendikten sonra karar verilmesi gerekirken, bu konuda araştırma yapılmaksızın işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir