1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/2496 K: 2009/949


İmar planı hazırlamak ve onaylamak yetkisi ve görevi belediyelere ait olduğundan, plan yapımına ilişkin bütün aşamaların ilgili belediyelerce yerine getirilmesi, bu bağlamda plan değişikliği için gerekli olan müellif görüşünün de belediyesince temin edilmesi gerektiği hakkında.

Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E: 2003/149, K: 2004/1803 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Hayati Ölmez’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Muğla, Bitez Beldesi, … Mevkiinde bulunan …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda yürürlükte bulunan uygulama imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin istemin, plan müellifinin olumlu görüşü olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin 17.12.2002 günlü, 78 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu … parsel sayılı taşınmazın mevcut imar planında çocuk yuvası olarak ayrıldığı, çocuk yuvasının sosyal alt yapı alanı olması nedeniyle plan değişikliği için plan müellifinin uygun görüşünün alınması gerektiği, bu nedenle dava konusu işlemde … parsel sayılı taşınmaz yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine, davanın uyuşmazlık konusu diğer parsellere ilişkin kısmına gelince, söz konusu parsellerin mevcut imar planında ticaret, gazino lokanta ve satış ünitesi alanı olarak ayrıldığı, sosyal veya teknik alt yapı olmaması nedeniyle plan değişikliğinde müellifin görüşünün alınmasına gerek olmadığı, bu nedenle işlemin bu parsellere ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş bu kararın redde ilişkin kısmı davacı vekili, iptale ilişkin kısmı davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesinde: “İmar planları nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana gelir. Mevcut ise, bölge planı ve çevre düzeni planı kararlarına uygunluğu sağlanarak belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onanarak yürürlüğe girer.” kuralı getirilmiş, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlıklı 27. maddesinde de “Plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması şarttır.” hükmü yer almıştır.

Yasa hükmünden, imar planlarının bizzat ilgili belediyesince yapılabileceği gibi, başka kurum, kuruluş ve kişilere de mevzuattaki esaslara uygun biçimde yaptırılabileceği; ancak, planı onaylama yetkisinin ilgili belediye meclisine ait olduğu anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacıya ait Muğla, Bitez Beldesi, … Mevkiinde bulunan …, …, …,……. ve … parsel sayılı taşınmazlara ilişkin plan değişikliği isteminiride bulunulduğu, dava konusu işlemle, plan değişikliği teklifinde plan müellifinin görüşünün bulunmadığı gerekçesiyle istemin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, imar planını hazırlamak ve onaylamak yetkisi ve görevi belediyelere ait olduğundan, plan yapımına ilişkin bütün aşamaların ilgili belediyelerce yerine getirilmesi, bu bağlamda plan değişikliği için gerekli olan müellif görüşünün de belediyesince temin edilmesi gerekmekte olup, idarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu hususların değişiklik isteminde bulunanlardan istenilmesinde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesince, belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E: 2003/149, K: 2004/1803 sayılı kararının Bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 06.2.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir