1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1992/3740 K: 1992/3957 T. 3.11.1992


ÖZET: Mücavir alan sınırlarının belirlenmesine ilişkin işlemler, idare mahkemesinin görev alanı kapsamındadır.

2576 sayılı Kanun`un 5. maddesinde İdare mahkemelerinin, Danıştay`da çözümlenecek olanlar dışındaki davalara bakacağı açıklanmış, 2577 sayılı Danıştay Kanunu`nun 24. maddesinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay`da görülecek davalar sayılmış ve ( d ) fıkrasında ise; Bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı açılacak davaların Danıştay`da çözümleneceği belirtilmiştir.

2577 sayılı Kanun`un 34. maddesinde ise, imar, kamulaştırma, yıkma, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkemenin taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu belirtilmiş, 43. maddenin 1. fıkrasında ise; İdare ve Vergi Mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştay`a veya görevli ve yetkili İdare ve Vergi Mahkemesine gönderirler hükmü ile bu fıkranın ( a ) bendinde de; Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan; 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 45. maddesine göre, mücavir alan sınırlarının belirlenmesi konusunda belediye meclisi ve İl İdare Kurulu kararları üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`nca yapılacak işlemler ile bu konuda Bakanlığın re`sen yapacağı işlemlerin 2575 sayılı Kanun`un 24. maddesinin ( d ) fıkrasında belirtilen düzenleyici işlem niteliğinde bulunmadığı açıktır.

Dosyanın incelenmesinden; mücavir alan sınırlarının belirlenmesine ilişkin işleme karşı İzmir 1. İdare Mahkemesinde açılan bu davanın, mahkemenin 25.6.1992 günlü, E: 1992/22, K: 1992/686 sayılı kararıyla 2577 sayılı Yasa`nın 15. maddesinin ( 1/a ) fıkrası uyarınca görev ve yetki yönünden reddine karar verildiği ve dosyanın Danıştay`a gönderildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan yasa hükümleri uyarınca imar mevzuatına ilişkin olduğu anlaşılan davanın çözümü İzmir İdare Mahkemesinin görev ve yetki alanı içinde bulunduğundan İdare Mahkemesince Danıştay`a gönderilen bu dava dosyasının 2577 sayılı Yasa`nın 43. maddesinin ( 1/a ) fıkrası uyarınca İzmir İdare Mahkemesine gönderilmesine 3.11.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir