1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/7422 K: 2000/226 T. 19.1.2000


ÖZET: Büyükşehir belediye başkanınca planda bazı değişiklikler yapıldığı ve “plan onama sınırı içinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılmadan inşaat izni verilemez” notunun ilave edilerek onaylandığı, bakılmakta olan davada, eklenen plan notunun iptalinin istendiği anlaşılmaktadır. Plan notları imar planı gibi kesin ve yürütülmesi zorunlu bir düzenleyici işlem olarak idari davaya konu edilebilir.

Dosyanın incelenmesinden. … Belediye Meclisinin 3.10.1996 günlü, 296 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli … üstü 3. derece doğal sit alanları uygulama imar planının 3030 sayılı Yasa hükümleri uyarınca onaylanmak üzere büyükşehir belediye başkanlığına gönderildiği, büyükşehir belediye başkanınca planda bazı değişiklikler yapıldığı ve “plan onama sınırı içinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılmadan inşaat izni verilemez” notunun ilave edilerek 29.11.1996 gününde planın onaylandığı, bakılmakta olan davada, eklenen plan notunun iptalinin istendiği anlaşılmaktadır.

Düzenleyici işlem niteliğindeki imar planları, plan hükümlerini açıklayıcı nitelikteki plan notları ile bir bütün olduğu gibi bu plan notları planın ayrılmaz bir parçası konumunda bulunması nedeniyle imar plan notu ile getirilen hükümlerin de imar planı gibi kesin ve yürütülmesi zorunlu bir düzenleyici işlem olarak idari davaya konu edilebileceği açıktır.

Bu nedenle, idare mahkemesince dava konusu edilen plan notu ilavesinin incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davanın incelenmeksizin reddi yolunda karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle, Bursa 1. İdare Mahkemesinin 21.5.1998 günlü, E:1998/34, K:1998/389 sayılı kararının bozulmasına, 19.1.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir