1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 1999/240 K: 2000/1165


Düzenleyici işlemin iptalini isteyen tarafın aynı istemle açılmış olan başka bir dava sonucu verilen iptal kararının gerekçelerini öğrenme hakkı olduğu açık olup bunu sağlamak için aynı düzenleyici işleme karşı açılan davalardan birinde verilen iptal kararının gerekçesinin, karar verilmesine yer olmadığı karan ile diğerlerinde de yer almasının uygun görüldüğü.

Devlet Ormanı içinde 192.0735 hektarlık alanda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 21.8.1997 gününde re’sen onayladığı. … Üniversitesi ile ilgili 1/50.000 ölçekli … Metropoliten Alan Alt Bölge Plan Değişikliğinin. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptali istemiyle açılan dava sonunda, Danıştay 6. Dairesisince verilen karar verilmesine yer olmadığına ilişkin 24.11.1998 günlü. E: 1997/6857. K: 1998/5790 sayılı kararı, davacı temyiz etmekte ve bağımsız hüküm kurulmasını teminen bozulmasını istemektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Savunmasının Özeti: Temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Davalı Yanında Davaya Katılan … Üniversitesinin Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Nalan Terzi’nin Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç’in Düşüncesi: Temyiz Dilekçesinde öne sürülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Danıştay 6.Dairesince verilen kararın dayandığı hufcufci ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Danıştay kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Dava. … İli. … İlçesi. … mevkiindeki … Devlet Orman içinde 192. 0735 hektarlık alanda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 21.8.1997 gününde re’sen onayladığı. … Üniversitesi 1Te ilgili 1/50.000 ölçekli … Metropoliten Alan Alt Bölge Plan Değişikliğinin. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 Öl-Çekli Uygulama İmar Planının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay 6. Dairesisi 24.11.1998 günlü. E: 1997/6857. K.1998/5790 sayılı kararıyla bu dosyanın ve Dairelerinin E: 1997/7189 sayısında kayıtlı dosyanın incelenmesinden, iptali istenilen planların Danıştay 6. Dairesisinin 24.11.1998 günlü, E: 1997/7189. K: 1998/5789 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, aynı konuda açılan bakılmakta olan davada yeniden karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle, dava konusu 21.8.1997 günlü, 1/50.000 ölçekli … Metropoliten Alan Alt Bölge Plan Değişikliği, 1/5000 ölçek-li Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemi hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararı vermiştir.

Danıştay 6. Dairesisi … Belediye Başkanlığı tarafından 1/50.000. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli aym imar planlarının iptali istemiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığına karşı açılan bir başka davada,, vermiş olduğu 24.11.1998 günlü, E: 1997/7189, K.-1998/5789 sayılı kararında, Bakanlar Kurulunca … İli. … İlçesi, … mevkiindeki … Devlet Ormanı içinde bulunan 160 hektarlık alanın 49 yıllığına … Üniversitesine tahsisine karar verildiği ve dava konusu planların da bu tahsis kararına dayanılarak yapıldığının anlaşıldığı, -icesin izin ve tahsis kararlarının iptali istemiyle açılan bir diğer davada Danıştay 6. ve 8. Daireleri Ortak Kurullarınca keşif ve bilirkişi incelemesi de yapıldıktan sonra anılan işlemlerde kamu yaran açısından hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın bu kısımlarının reddine karar verilmiş ise de, bu kararın temyizi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun, E: 1998/131. K;1998/296 sayılı kararıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarına kamu arazisi m tesislerinin tahsis edilebileceğine ilişkin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa 3708 sayılı Kanunla eklenen ek 18. maddenin 1. fıkrasının Anayasanın 130. maddesine aykırı olduğu, vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak arazı ve tesislerinin tahsisi dahil, devlet yardımlarının gerekleri, koşulları ve sınırlarının bir kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 29.6.1992 günlü. E: 1991/21, K: 1992/42 sayılı kararıyla iptal edilmiş olması nedeniyle tahsis kararlarının hukuki dayanağının kalmadığı belirtilerek ortak kurul kararının davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına karar verildiği, bu durumda, hukuken geçerliliği kalmayan tahsis kararlarına dayanılarak düzenlenen imar planlarının hukuki dayanaklarının kalmadığı gerekçesiyle 1/50.000 ölçekli … Metropoliten Alan Alt Bölge Plan değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline karar vermiştir.

Bu karar taraflara tebliğ edilmiş ve davalı idare tarafından temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

Davacı … Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Danıştay 6. Dairesisinde açmış oldukları E: 1997/6857 sayılı davanın, davacı ve dava nedenleri bakımından tamamen bağımsız bir dava olduğu, bu nedenle dava sonunda, … Büyükşehir Belediyesinin taraf olmadığı, tamamen bilgisi dışında olan bir başka dava ile ilgi kurularak bakılan kendi davalarında “karar verilmesine yer olmadığına” dair kurulan hükmün yerinde olmadığı, davanın sonuna kadar takip edilebilmesi, yargılama aşamalarında kurulacak hükümlere karşı gerekli yargı yollarına başvurma haklarını kullanabilmeleri açısından, kendileri tarafından açılan bu davada bağımsız karar verilerek dava konusu 1/50.000. 1/5000. 1/1000 ölçekli planların iptaline karar verilmesi gerektiği iddialarıyla daire kararının bozulmasını istemektedir.

Genel düzenleyici işleme karşı açılan davada yargı yerince verilen iptal karan, bu düzenleyici işlem ile ilgili herkes için hüküm ifade eder niteliktedir. Bu nedenle de düzenleyici işleme karşı açılan müteakip davalarda, yargı yerince düzenleyici işlem daha önce iptal edilmiş olmakla tesis edildiği tarihten itibaren hukuk aleminden kaldırılmış olduğundan, yeniden, iptal karan verilmesi mümkün değildir. Ancak, bu düzenleyici işlemin iptalini isteyen tarafın, iptal kararının gerekçelerini öğrenme hakkı olduğu da açıktır.

Bunu sağlamak için aynı düzenleyici işleme karşı açılan davalardan birinde verilen iptal kararının gerekçesinin, karar verilmesine yer olmadığı kararı ile sonuçlandırılan diğerlerinde de yer alması uygun görülmüş olup: bakılan dava ile ilgili iptal gerekçesi bu nedenle kararımıza alınmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlara karşı da tarafların, kanun yollarına başvurma haklan olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Nitekim yargısal uygulamaların tamamı da bu doğrultudadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddine Danıştay 6. Dairesisinin 24.11.1998 günlü. E: 1997/6857. K: 1998/5790 sayılı kararının yukarıda yer alan gerekçe ile birlikte onanmasına, 1.12.2000 günü oybirliği ile karar verildi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir