1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/7876 K: 2008/1684 T: 11/03/2008


Özelleştirme yüksek kurulunca onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görüleceği.

İstemin Özeti: İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 31.1.2007 günlü, E: 2005/1416, K: 2007/126 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Yıldırım Şimşek’in Düşüncesi: 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 27. maddesinin (a) bendi uyarınca özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemlerin ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görüleceği belirtildiğinden, İdare Mahkemesi’nce işin esasına girilerek verilen kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ülkü Özcan’ın Düşüncesi: 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 27. maddesinin (a) bendinde “Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak Özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemler (danışmanlık hizmet alınmaları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler dahil) Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. İdarenin taraf olduğu dava ve takiplerde, İdare her türlü harçtan muaftır. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür…” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06.04.2005 günlü, 2005/38 sayılı kararı ile onaylanan ve uyuşmazlık konusu yerin özel koşullu ticaret alanına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptali istemiyle açılan davanın, yukarıda anılan mevzuat hükmünde açıkça özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemlerin ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görüleceği belirtildiğinden, görev yönünden reddi gerekirken İdare Mahkemesince işin esasına girilerek verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul, Şişli, Dikilitaş Mahallesi, ? ada, ? parsel sayılı taşınmazın özel koşullu ticaret alanı olarak belirlenmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6.4.2005 günlü, 2005/38 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu planlarla yoğunluğu artırıcı donatı alanlarını azaltıcı kullanımlar önerildiği, buradaki yeşil alan lejandının yörede başka bir alanda sağlanmasının çok zor olduğu, bu nedenle dava konusu imar planlarının kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 27. maddesinin (a) bendinde “Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak Özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemler (danışmanlık hizmet alınmaları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler dahil) Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. İdarenin taraf olduğu dava ve takiplerde, İdare her türlü harçtan muaftır. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür…” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6.4.2005 günlü, 2005/38 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda özel koşullu ticaret alanına ayrıldığı ve bu planların iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda anılan mevzuat hükmünde açıkça özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemlerin ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görüleceği belirtildiğinden, İdare Mahkemesi’nce işin esasına girilerek verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 31.1.2007 günlü, E: 2005/1416, K: 2007/126 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 11.3.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir