1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/2747 K: 2005/5769 T: 23/11/2005


Uyuşmazlık konusu parsel aynı yöndeki diğer bir benzin istasyonuna 2 km.den daha yakın mesafede olmakla birlikte aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafeyi düzenleyen tebliğin 2. maddesi uyarınca 19.6.1996 tarihinden önce akaryakıt satış istasyonu yapımına ilişkin bir ruhsat başvurusu bulunmadığı için müktesep haktan bahsedilemeyeceğinden verilen inşaat ruhsatında mevzuata uyarlık bulunmadığı.

İstemin Özeti: Bursa 1. İdare Mahkemesinin 9.12.2003 günlü, E: 2003/422, K: 2003/2171 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Sedef Türkdoğan’ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç’in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Bursa, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, ? ada, ? parsel sayılı taşınmaz üzerindeki benzin satış yeri için verilen 30.12.2002 günlü, 294/18 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; uyuşmazlık konusu parsel aynı yöndeki diğer bir benzin istasyonuna 2 km. den daha yakın mesafede olmakla birlikte aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafeyi düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılan ve 14.6.1997 günlü, 23019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğin 2.maddesi uyarınca 19.6.1996 tarihinden önce bu konuda ilgili makamlar nezdinde yapılmış bulunan ve halen işlemleri sonuçlandırılmayan her türlü müracaata, müktesep hakların korunması maksadıyla bu tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlemesi karşısında 5.3.1996 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında uyuşmazlık konusu taşınmazın konut dışı kentsel çalışma alanında kaldığı, bu hususun akaryakıt satış istasyonu için müktesep hak teşkil ettiği gerekçesiyle yapı ruhsatı verilmiş ise de, uyuşmazlık konusu parsel maliklerinin 19.6.1996 tarihinden önce, akaryakıt satış istasyonu yapımına ilişkin bir ruhsat başvuruları bulunmadığı için müktesep haktan bahsedilemeyeceği, tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare ve davalı idare yanında müdahillerce temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Bursa 1. İdare Mahkemesinin 9.12.2003 günlü, E: 2003/422, K: 2003/2171 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, fazla yatırılan 15.300.000.’er lira harcın temyiz isteminde bulunanlara iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir