1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3149 K: 1999/4046 T: 16.9.1999


ÖZET: İmar Yönetmeliği uyarınca parsel derinliğinin 7 metreden az olması nedeniyle parsel derinliğince inşaat izni verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

İstemin Özeti: İstanbul 2.idare Mahkemesinin 27.2.1998 günlü. E: 1997/221 K: 1998/129 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta dır.

Tetkik Hakimi E.Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi; Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1 fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten, dosyadaki belgeler incelendikten ve 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinin yollamada bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili kuralları gereğince uyuşmazlığa konu yapının sahibi olması nedeniyle davanın konusu ve sonucu ile doğrudan ilgisi bulunan ….’nun davalı idare yanında katılma istemi kabul edilerek ışın gereği görüşüldü:

KARAR: Dava, davacının parseline bitişik …. pafta. … ada. … sayılı parsel için verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden. 3194 sayılı Yasanın amacının yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün sağlanması olduğu, dava konusu yapılaşma ile bu amacın aşıldığı, mevcut sağlıklı yapılaşmayı ve insanların sağlığını bozacak biçimde inşaat ruhsatı verilmesinde kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

… İmar Yönetmeliğinin 7.06. maddesinde, bitişik ve blok nizama tabi parsellerde bina derinliğinin hesaplanma şekli belirtilmiş ve bu formüle göre bulunacak bina derinliğinin 9 metreden az kalması halinde, arka bahçe herhangi bir noktada 1 metreden az kalmamak şartı ile bina derinliğinin 9 metreye kadar arttırılacağı, mevcut arka bahçe teşekkülü varsa mevcut teşekküle uyulacağı, parsel derinliği 7 metre ve daha az olan parsellerde parsel derinliğince bina izni verileceği hükme bağlanmıştır.

Yönetmelik maddesinin yorumlanmasından, bina derinliğinin 9 metreye kadar artırılabileceği, oluşmuş bir bahçe mesafesi var ise buna uyulacağı, ancak bina derinliğinin 7 metreden az olması halinde oluşmuş duruma bakılmaksızın bina derinliğince yapılaşma izni verileceği anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden 15.2.1988 günlü ıslah imar planına göre bitişik nizam h:12.50 metre yükseklikte bina yapılabilecek yerde kalan taşınmazın parsel derinliğinin 7 metreden az olması nedeniyle yukarıda anılan yönetmelik hükmü uyarınca parsel derinliğince bina izni verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda uyuşmazlığa konu inşaat ruhsatında hukuka aykırılık olmadığından dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 27.2. 1998 günlü. E: 1997/221. K: 1998/129 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 16.9.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir