1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/4344 K: 2007/7751 17.12.2007


Davacının parseldeki yeni yapılaşma için geçici yapılanma koşullarına göre hazırlandığı projenin onaylandığı, ardından yapı denetimi firması ile yapı sahibi arasında yapı denetim sözleşmesinin imzalandığı, bu aşamada uygulama sorumluluğunun proje müellifi davacı mimardan yapı denetim firmasına geçtiği, projenin uygulanması dönemindeki aykırılıktan, davacının proje müellifi olması nedeniyle sorumlu tutulamayacağı hakkında.

Dava, … İli, … İlçesi, … Köyünde sit alanında kalan 1-2 pafta, 197 sayılı parseldeki yapılanmaya ilişkin mimar sıfatıyla davacı tarafından hazırlanan ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla onaylanan mimari projeye aykırı olarak yapılan uygulama nedeniyle davacının mesleki hak ve yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle proje müellifi olarak hakkında 2863 sayılı Yasanın 5226 sayılı Yasayla değişik 18. maddesinin 3. fıkrası uyarınca koruma bölge kurulları ile ilgili konularda plan ve proje düzenlemesi ve uygulama sorumluluğu yapmasının beş yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin anılan Kurulun 17.03.2006 günlü, 1294 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, davacının parseldeki yeni yapılaşma için geçici yapılanma koşullarına göre hazırladığı projenin onaylandığı, ardından yapı denetimi firması ile yapı sahibi arasında yapı denetim sözleşmesinin imzalandığı, bu aşamada uygulama sorumluluğunun proje müellifi davacı mimardan yapı denetim firmasına geçtiği, daha sonra davacının da mimari projeyi hazırlayan kişi olarak imzaladığı 19.03.2003 günü yapı ruhsatının düzenlendiği, projenin uygulanması sırasında onaylı projeye aykırı imalat yapıldığının yapı tatil tutanağı ile tespit edildiği, bu dönemdeki aykırılıktan davacının proje müellifi olması nedeniyle sorumlu tutulamayacağı, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda Özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Bursa 2. İdare Mahkemesinin 17.04.2007 günlü, E:2006/1863 K:2007/712 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 17.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir