1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/567 K: 2005/2573 T: 04/05/2005


Boya, badana, fayans kaplama gibi işler tek başına ruhsata tabi olmamakla birlikte ruhsatsız inşaatın devamı niteliğinde yapılan bu işler nedeniyle para cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.

İstemin Özeti: İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 30.1.2004 günlü, E: 2002/377, K: 2004/132 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi E.Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı H.Hüseyin Tok’un Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca verilen para cezasına ilişkin 16.2.2000 günlü, 88 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; yapı tatil tutanağı ile tespit edilen boya, badana, fayans ve tesisat döşemesi gibi çalışmalar ruhsata tabi olmadığından davacıya para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, ruhsatlı binanın 7., 8. ve 9. katların da ruhsat ve eklerine aykırı büyümeler ve çatı katı yapıldığının tesbiti üzerine yıkım ve para cezasına ilişkin 8.12.1999 günlü belediye encümeni kararının alındığı, 2.2.2000 günlü yapı tatil tutanağıyla 2 bodrum kat, zemin kat, 9 normal kat ve çatı arasından ibaret ruhsatsız inşaat içerisinde halen çalışmalara devam edilerek boya, badana, fayans, tesisat ve benzeri ince işlerin yapılmakta olduğunun tesbiti üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, boya, badana yapma, fayans kaplama gibi işlemler tek başına ruhsata tabi olmayan işlemler olmakla birlikte olayda mühürlenerek durdurulan ruhsatsız inşaatın devamı niteliğinde işler yapıldığından para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu istanbul 3.İdare Mahkemesinin 30.1.2004 günlü, E: 2002/377, K: 2004/132 sayılı kararının BOZULMASINA, 20.600.000 lira karar harcı ile fazla yatırılan 15.300.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 4.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir