1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6751 K: 2005/3236 T: 03/06/2005


Ruhsat ve eklerine aykırılık taşıdığı ya da kullanılmasında fen bakımından sakınca olduğu öne sürülmeyen yapıya, imar para cezasının ödenmediği gerekçesiyle yapı kullanma izni verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk.<

İstemin Özeti: Ankara 8.İdare Mahkemesinin 17.6.2003 günlü, E: 2003/381, K: 2003/752 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Ömer Köroğlu’nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı İbrahim Erdoğdu’nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı kooperatifin ? ada, ? sayılı parseldeki yapıya, 11.10.2001 günlü, 5406.15 sayılı kararda belirtilen para cezasının yatırılması halinde yapı kullanma izin belgesi verileceği yolundaki 17.2.2003 günlü, 3647 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yapı kullanma izni verilmesi isteminin, 11.10.2001 günlü, 15 sayılı belediye encümeni kararıyla verilen imar para cezasının yatırılması durumunda yapı kullanma izninin verileceğine ilişkin dava konusu işlemle reddedildiği, para cezası verilmesine neden olan tadilatların 22.11.2001 gününde davalı idarece yapılan inceleme sonucu giderildiğinin belirlendiği, ruhsat ve eklerine aykırılık taşıdığı ya da kullanılmasında fen bakımından sakınca olduğu öne sürülmeyen yapıya ilişkin olarak 3194 sayılı Yasanın 30.maddesinde öngörülmediği halde, imar para cezasının ödenmediği gerekçesiyle yapı kullanma izni verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 8.İdare Mahkemesinin 17.6.2003 günlü, E: 2003/381, K: 2003/752 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, fazla yatırılan 11,97 YTL (11.970.000.-lira) harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 3.6.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir