1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/7572 K: 2010/4351


1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı uyarınca düzenlenen ruhsatta hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İstemin Özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 25.01.2008 günlü, E: 2007/1526; K: 2008/141 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Hayati Ölmez’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Nurten Karaçay’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı ve hissedarlarının sahibi bulunduğu Yenidoğan İlk Kademe Belediyesi Merve Mahallesi, Bahçelievler Caddesi … ada, … parsel sayılı taşınmazda bulunan yapıya ait ruhsatın iptaline ilişkin 16.5.2007 tarih ve 2487 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, taşınmazın bulunduğu bölgeyi kapsayan 16.4.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlüğünün 20.4.2006 tarihinde durdurulduğu ve daha sonra iptal edildiği, uyuşmazlık konusu ruhsatın 20.4.2006 tarihinden sonra verildiği hususları açık olduğundan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanmış imar planına dayanarak düzenlenen ruhsatın iptalinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı Kanunun genel esas başlıklı 3. maddesinde her hangi bir sahanın, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamayacağı kurala bağlanmış.

3194 sayılı Kanunun 21.maddesinin 1.fıkrasında, bu kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınmasının mecburi olduğu, aynı Kanunun 22.maddesinde de belediyeye yapılacak müracaatta dilekçeye tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gerektiği öngörülmüştür.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinde uygulama imar planının, bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları, uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren raporuyla bir bütün olan plan olduğu tanımlanmıştır. Bu hükümden de anlaşıldığı gibi bir bölgenin yapı yoğunluğunu, düzenini ve esaslarını uygulama imar planı düzenlemekte ve bu plana uygun olarak ve uygulanması yolunda yapı ruhsatı alınarak inşaat yapılması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, Yenidoğan İlk Kademe Belediyesi Merve Mahallesi, Bahçelievler Caddesi … ada, … parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgeyi kapsayan 16.4.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlüğünün 20.4.2006 tarihinde durdurulduğu ve daha sonra iptal edildiği, taşınmaza bu tarihten sonra 16.11.2006 günlü, 06/199 sayılı yapı ruhsatının verildiği, dava konusu işlemle hukuken yürürlükte bulunmayan plan uyarınca düzenlenen ruhsatın iptaline karar verildiği, ruhsatı düzenleyen Yenidoğan Belediye Başkanlığınca ruhsatın 1/5000 ölçekli plana göre verildiğinin iddia edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan ruhsat verilemeyeceği açık olduğundan idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 25.01.2008 günlü, E: 2007/1526; K: 2008/141 kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 03.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir