1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/3542 K: 2010/4412


Süresi içinde verilen yapı ruhsatına göre yapının tamamlanmaması halinde yenileme ruhsatının tabi olacağı mevzuatın başvuru tarihine göre belirleneceği, ruhsat süresinden sonra başvuru yapılmışsa yapı ruhsatsız duruma düşeceğinden yenileme ruhsatı başvurusu da mevcut başvuru tarihindeki mevzuata tabi olacağı hakkında.

İstemin Özeti: Konya 1.İdare Mahkemesi’nin 13.12.2007 günlü, E: 2007/173, K: 2007/1701 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Kadir Kırmacı’nın Düşüncesi: İstemin kabulü ve mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı E.Emel Çelik’in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Konya İli Karapınar İlçesi, Aydınlık Cad. …,…,… ada …,…,… parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapı için yenileme inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 04.01.2007 gün ve 5/8 sayılı belediye başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, davacının yapısı için 09.07.2001 tarihinde inşaat ruhsatı aldığı, ancak inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde tamamlanamadığı, 06.07.2006 tarihinde ruhsat yenileme talebinde bulunulduğu, talebin reddi üzerine bakılan davanın açıldığı, davalı idarenin yasal yenileme süresinin dolduğu yönündeki iddiasına davacının süresinde başvurduğu görüldüğünden itibar edilmeyeceği, ancak 09.07.2001 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tebliğ hükümlerine göre ruhsat belgesinde fenni mesulun imzasının bulunmasının yeterli olduğu dolayısıyla 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 12. Maddesindeki kazanılmış hakkının korunması gerektiği davacı tarafından belirtilmişse de, sözkonusu maddedeki belirtilen kazanılmış hakkın ilgilinin ruhsat alma tarihindeki taşınmaza veya ruhsat alma şartlarının esasına ilişkin hükümlerde sonradan davacı aleyhine değişiklik olması halinde davacının mağdur olmaması amacıyla getirildiği, oysa dava konusu uyuşmazlıkta esasa ilişkin şartlarda ve taşınmazın niteliğinde bir değişiklik olmadığı, sadece yapı ruhsatının şekline ve içeriğine ilişkin bulunması gereken bilgilere ilişkin olduğu, ruhsat yenilenmesi için fenni mesulün yanında proje müellifinin de imzasının arandığı sonucuna varıldığından tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı Kanunun 21 maddesinde bu kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir hükmüne yer verilmiş, aynı kanunun ruhsat müddeti başlıklı 29. maddesinde ise “Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. ” hükmü yer almıştır.

3194 sayılı yasaya dayanılarak hazırlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 12. maddesinde de “(Değişik: 2.9.1999/23804 R.G.) Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden davacının Konya İli Karapınar İlçesi, Aydınlık Cad. …,…,… ada …,…,… parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapısı için 09.07.2001 tarihinde inşaat ruhsatı aldığı, ancak inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde tamamlayamadığı, 06.07.2006 tarihinde ruhsat yenilenme talebinde bulunduğu, davalı idarece bu talebin proje müellifi nin imzasının bulunmadığı, inşaat ruhsatının yasal yenileme süresinin dolduğu gerekçesiyle ruhsatın yenilenmeyeceğinin belirtilmesi üzerine davanın bu işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen yönetmelik maddesinden, süresi içinde inşaatı tamamlayamayıp beşinci yıl içinde ruhsat talebinde bulunanlar hakkında ruhsat alma tarihindeki eski mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, inşaat ruhsatı alınmasına rağmen inşaasına 2 yıl içinde başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmadığı gibi ruhsat yenilenmesi yapmayan ve bu şekilde ruhsatsız duruma düşen yapılar içinse yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümlerinin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

İdare mahkemesince her ne kadar taşınmazın niteliğinde veya ruhsat alma şartlarının esasına ilişkin hükümlerde değişiklik yapıldığında kazanılmış hakkın korunacağı şeklinde yorum yapılarak davanın reddine karar verilmişse de, sözkonusu maddede böyle bir ayrıma gidilmemiştir.

Bu durumda, davacının dava konusu uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak mevzuatın bu çerçevede ele alınıp davacının başvuru tarihi de dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılarak yeniden karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle Konya 1.İdare Mahkemesi’nin 13.12.2007 günlü, E: 2007/173, K: 2007/1701 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 04.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir