1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999


3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği.

İstemin Özeti: … 1. İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesisince verilen … günlü, … sayılı bozma kararına uyulmayarak, davanın reddine dair ilk kararında ısrarına ilişkin olarak verilen … günlü, … sayılı kararı, davacı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet arslan’ın Düşüncesi: … 1. İdare Mahkemesinin temyize konu ısrar kararının, Danıştay 6. Dairesisinin … günlü, … sayılı bozma kararındaki gerekçeler doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Emine Seyfi’nin Düşüncesi: Danıştay 6.Dairesinin 11.3.1996 gün ve 1061 sayılı bozma kararına uymayarak, dava konusu istemin, yalnızca 3194 sayılı Yasanın 18.maddesine göre tesis edilmiş olan parselasyon işlemi olduğu yolunda ısrar ederek davanın reddine karar veren … 1.İdare Mahkemesinin … günlü, …sayılı kararının temyizine yönelik dilekçede öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Bu nedenle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Dava, … İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazın 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca parselasyona tabi tutulmasına ilişkin işlemi ile bu parselasyon işleminin dayanağını oluşturan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının davacı parseline ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmış; … 1. İdare Mahkemesinin, … günlü, … sayılı kararıyla, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu parselasyon işleminin, imar planı ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Davacının temyiz istemi üzerine bu karar, Danıştay 6. Dairesisince, davacı tarafından söz konusu taşınmazı kapsayan alanın 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca parselasyona tabi tutulmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağını oluşturan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kendi taşınmazı yönünden iptali istemiyle dava açıldığı halde, idare mahkemesince yalnızca parselasyon işlemi incelenmek suretiyle karara bağlandığı, ancak anılan parselasyon işleminin dayanağını oluşturan ve bu işlem ile birlikte davaya konu edilen imar planı hakkında herhangi bir karar verilmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle uyuşmazlığa konu edilen imar planı da incelenerek bir karar verilmek üzere … günlü, … sayılı kararla bozulmuştur.

… 1. İdare Mahkemesi … günlü, … sayılı kararıyla; davacının gerek belediyeye verdiği 30.5.1991 günlü dilekçesinde, gerek dava dilekçesinde 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptalini istediği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptalini istemediği, bu nedenle mahkemelerince davanın bu yönüyle çözümlendiği, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu parselasyon işleminin imar planı ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle Danıştay 6. Dairesisinin bozma kararına uymayarak davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı bu kez, … 1. İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından söz konusu taşınmazı kapsayan alanın 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca parselasyona tabi tutulmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağını oluşturan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kendi taşınmazı yönünden iptali istemiyle dava açıldığı ve dava dilekçesinde bu plana yönelik olarak, planın belediye meclisinden geçirilmediği, askıya çıkarılmadığı, bu haliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddenin aykırı olduğu iddiasında bulunulduğu halde, idare mahkemesince yalnızca parselasyon işlemi incelenmek suretiyle karar verildiği, ancak anılan parselasyon işleminin dayanağını oluşturan imar planı hakkında herhangi bir karar verilmediği anlaşıldığından, uyuşmazlığa konu edilen imar planı da incelenerek bir karar verilmesi gerektiğinden, bu konu incelenmeden verilen karar usul ve hukuka uygun bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile … 1. İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararının, Danıştay 6. Dairesisinin bozma kararı doğrultusunda BOZULMASINA ve dosyanın … 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine 8.1.1999 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir