Son Yazılar

Danıştay Altıncı Daire E: 2022/941 K: 2022/7859 T: 21.09.2022

Somut olayda, uyuşmazlık konusu parselasyon kapsamında mevzuata uygun olmayan şekilde farklı DOP oranlarının uygulanması sureti ile parsel malikleri arasında eşitlik ilkesine aykırı şekilde işlem tesis edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Parselasyonun dayanağı uygulama imar planında en küçük parsel boyutunun 3000 metrekare olarak…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/849 K: 1982/1330 T: 29/04/1982

Davacıya ait taşınmazın İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca imar planında belirlenmiş inşaat nizamına uygun inşaat yapmaya elverişli imar parselleri elde etmek amacıyla düzenlenmesinde isabetsizlik bulunmadığı. Dava; taşınmaz malın 6785 sayılı Yasanın 42.maddesi uyarınca düzenleme ye tabi tutulması işlemine yönelik itirazın…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3676 K: 1982/775 T: 30/03/1982

İmar Kanununun 42.maddesi ile buna ilişkin yönetmelik kurallarına aykırı olarak yapıldığı sonucuna varılan parselasyon işleminin iptali. Dava, davacıya ait taşınmaz malın bulunduğu sahada 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 42.maddesi uyarınca düzenlenen parselasyon planının davanın özeti bölümünde belirtilen…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/94 K: 1982/759 T: 29/03/1982

Şuyulandırılan taşınmazın 6 ay içerisinde şuyuun giderilmemesi halinde belediyece şuyuun giderilmesi için dava açılabileceği yolunda tesis edilen işlemin İmar Kanununun 46. maddesine uygun olduğu. Dava, davacı şirkete ait taşınmazın başkasına ait parselle şuyulandırılması nedeniyle 6 ay içerisinde şüyuun giderilmesi halinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 1988/2044 K: 1988/1481 T: 21/11/1988

İmar Kanununun 18.maddesinde, düzenleme ortaklık payının düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların %35 ini geçemeyeceği öngörülmüş bulunmasına karşın belediyece düzenleme ortaklık payının bu oranın altında belirlenemeyeeği gerekçesiyle düzenleme ortaklık payının %35'e tamamlanması için davacıdan arsa karşılığı bir bedel istenmesi konusundaki…

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2002/5084 K: 2002/198 T:21.01.2003

Belediye tarafından 2886 SK'mın 35/a maddesi uyarınca davalıya satılıp tescil edilen nizalı taşınmazın aslında davacının murisinin tapu tahsis belgeli mülkü olduğundan bahisle açılan tapu iptali ve tescil davasında, nizalı parselin tapu kaydının dayanağını oluşturan idari işlemin iptal edildiği anlaşıldığına göre;…

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999

3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği. İstemin Özeti: ... 1. İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesisince verilen ...…

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999

3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği. İstemin Özeti: ... 1. İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesisince verilen ...…

Danıştay İDDK E: 2000/573 K: 2000/966 T: 29/09/2000

Genel düzenleyici nitelikte olan ve parselasyon işleminin dayanağını oluşturan imar planına karşı uygulama işlemi olan parselasyon işlemi nedeniyle uyuşmazlık yaratıldığı; ancak davanın parselasyon işlemi açısından yasal dava açma süresi geçirildikten sonra açılması nedeniyle imar planının iptaline ilişkin istemin bu aşamada…

Danıştay İDDK E: 1999/318 K: 2001/909 T: 14/12/2001

Düzenleme ortaklık payıyla karşılanacak yerlerden yoldan ihdaslar düşüldükten sonra düzenleme ortaklık payının hesaplanması gerektiği. İstemin Özeti: ... ... ... ada, ... ve ... parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/8349 K: 2010/6342

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla; dava konusu imar uygulaması ile, hisseli olan tescilli yapı parselinden müstakil parsel oluşturulması, mevcut imar planında yol olarak görülen yerde imar parseli oluşturularak imar planına aykırı uygulamaya gidilmiş olması ve düzenleme sınırının…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/747 K: 2011/828

Parselasyon yapılan sahada önceden yapılmış terk gibi kesintilerin yeni yapılan parselasyonda dikkate alınacağı, önceden yapılan terk ve kesinti miktarı belirlendikten sonra ortaya çıkan fark kadar düzenleme ortaklık payı alınabileceği hakkında. İstemin Özeti: Ankara 1. İdare Mahkemesinin 22.9.2008 günlü, E: 2008/208,…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3692 K: 1999/4794 T: 13/10/1999

Uyuşmazlık konusu taşınmazın trafo yeri olarak kamulaştırılmasına ilişkin işlemlere başlanılması ve tapu kayıtlarında bu yönde şerh bulunması karşısında, kamulaştırılan yerin tapuda davacı idare adına kayıtlı bulunmadığı gerekçesiyle kamulaştırma işleminin varlığı gözetilmeksizin sadece tapuda malik görünen kişilerin dikkate alınması suretiyle parselasyon…

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/1004 K: 1993/5355 T: 14/12/1993

3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesi uyarınca yapılan tevhit ve ifraz işlemi nedeniyle düzenleme ortaklık payı alınamayacağı. Dava, davacının 16.5.1990 günlü başvurusu üzerine taşınmazına komşu olan ve haritasında (B) olarak gösterilen yol fazlası kısmın belediye adına tescilinden sonra m2'si 100.000…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/1662 K: 2008/2479 T: 22.4.2008

Mera vasıflı taşınmazların, parselasyona tabi tutulamayacağı hakkında İstemin Özeti: Edirne İdare Mahkemesinin 21.9.2005 günlü, E: 2003/1742, K: 2005/1057 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik'in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/2217 K: 2008/2361 T: 16.04.2008

Parselasyon işlemi sonucu, davacıya ağaçlandırılacak alandan tahsis yapılamayacağı hakkında. İstemin Özeti: Denizli İdare Mahkemesinin 29.07.2005 günlü, E: 2004/278, K: 2005/610 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi E.Emel Çelik'in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi…

Danıştay 6. Dairesi E: 2021/1069 K: 2023/105 T: 12.01.2023

3290 sayılı yasanın Ek-1. maddesinin amacı, uygulamada problemlere neden olan özel parselasyon ve kat mülkiyetindeki hisseli durumlara bir çözüm getirmektir. Anılan madde hükmünün uygulanabilmesi için 3194 sayılı Yasanın yürürlük tarihi olan 9.5.1985 tarihinden önce taşınmazın özel parselasyona tabi tutulmuş veya…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5365 K: 2005/2128 T: 12/04/2005

Dava konusu parsellerin üzerindeki yapıların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu ve tescil edilmeleri gerektiği konusunda yargı kararı bulunduğundan anılan taşınmazlara ilişkin olarak kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca alınacak karar doğrultusunda parselasyon işlemi yapılması gerekirken bu durum gözetilmeksizin tesis…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/1839 K: 1999/2054

2577 sayılı Yasanın 11. maddesi uyarınca yapılan başvuru üzerine altmış gün içerisinde yanıt verilmesi halinde istemin reddedilmiş sayılacağı, bu tarihten sonra verilen yanıtın istemin reddine ilişkin olmayıp bir işlem tesisine yönelik olması durumunda ise yeni bir hukuki sonuç yaratan bu…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/2676 K: 1999/2714

Parselasyon işlemi sırasında aynı düzenleme alanın bulunan davacıya ait parsellerin birlikte değerlendirilmesinde ve parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden düzenleme ortaklık payı alınarak imara uygun parseller oluşturulup eski yerlerinden tahsis yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı. İstemin Özeti: Bursa 2.İdare Mahkemesinin 31.12.1997 günlü, E:…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4313 K: 1999/4953 T: 19.10.1999

Davacının taşınmazını da kapsayan alanda yapılan parselasyon işleminin iptali yolunda verilen karardan sonra makul bir süre içinde yeniden bir parselasyon işlemi tesis edilmesi gerektiğinden yeniden parselasyon işlemi yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise davacının yapısının yapılan bir parselasyon işlemi kapsamında korunup korunmayacağı…