Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1282 K: 2005/5301 T: 10/11/2005

İmar planı ile yeni bir düzenleme yapılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın ya da ilk parselasyon yargı kararıyla iptal edilmeksizin ikinci kez parselasyon yapılmasında imar hukukuna uyarlık bulunmadığı İstemin Özeti:... İdare Mahkemesinin 14.9.2004 günlü, E:2003/1315, K:2004/830 sayılı kararının usul ve yasaya…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/1725 K: 2006/1900 T: 12/04/2006

2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminde kamu katılım payı alınabileceği. İstemin Özeti: Eskişehir İdare Mahkemesinin 21.10.2003 günlü, E:2003/765, K:2003/1436 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/1462 K: 2006/1872

İşlemin tesisinde uygulanan usul ve esasların, işlemin kaldırılması veya geri alınmasında da uygulanması gerektiği hakkında. İstemin Özeti: Samsun İdare Mahkemesinin 19.11.2003 günlü, E:2003/861, K:2003/1192 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet Sıtkı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/5446 K: 2006/1146

Kamu ortaklık payı kapsamında alanların olmasına rağmen kamu ortaklık payı oranının hesaplanmamasında ve davacıya kamu ortaklık payı ile oluşturulması gereken alandan hisse verilmesinde, yoldan ihdas suretiyle oluşturulan alanlardan imar parseline dönüştürülmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: İstanbul 1.İdare Mahkemesinin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/8073 K: 2007/1098

Parselasyon işleminin yargı kararı ile iptali sonucunda iptal kararının gereğinin yerine getirilmesinin ilk koşulunun, ilgilisi açısından parselasyon öncesi hukuki duruma yeniden gelinmesinin sağlanması olduğu, bu itibarla davalı idarece ileri sürülen hususların iptal gerekçeleri çerçevesinde irdelenmesi ve yargı kararının uygulanıp uygulanmadığı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/28 K: 2007/1673

Orman alanı olarak belirlenmiş yerlerin, inşaata elverişli imar parseli haline getirilemeyecek alanlar olması nedeniyle, parselasyon işlemine tabi tutulamayacakları hakkında. İstemin Özeti: İzmir 4. İdare Mahkemesinin 15.9.2004 günlü, E:2002/1482, K:2004/1004 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/2790 K: 2007/5059 T: 21.09.2007

Taşınmaz mülkiyetinin asıl belirleyici unsurunun tapu senedi olması nedeniyle, tapu kayıtlarında bu yönde bir şerh bulunmamasına karşın, satış vaadi sözleşmesi ile anılan taşınmazda hisse satın alındığından bahisle, mülkiyet iddiasıyla parselasyon işlemine dava açılamayacağı hakkında. İstemin Özeti: İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 23.09.2004…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1982 K: 2007/5267

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerinin tapuda kayıtlı taşınmazlarla ilgili olması ve tapu maliklerini ilgilendirmesi nedeniyle, ancak mülkiyet sahibi olanların dava açabileceği, tapu ile ilişkisi olmayanların, parselasyon işlemini dava konusu edemeyecekleri hakkında. İstemin Özeti: Trabzon İdare…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6291 K: 2007/11 T: 15/01/2007

Düzenleme alanı içerisinde yer alan yoldan ihdas edilen alanların düzenleme ortaklık payı alanından düşülmemesine karşın bu alanlara karşılık olarak belediye adına parsel oluşturulmadığı gibi ihdas edilen alanlar ilave donatı alanı olarak kullanılması amacıyla kamusal alana terk edildiği ve bu şekliyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6819 K: 2007/7118 T: 03/12/2007

Parselasyon işleminde, 3194 sayılı Yasının 18. maddesi ile 3290 sayılı Yasanın ek 1. maddesinin uygulanmasını gerektirir özel parselasyona elverişli bir yapının bulunmadığı. İstemin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesinin 26.05.2005 günlü, E:2004/80, K:2005/816 sayılı kararın iptale ilişkin kısmının usul ve yasaya…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/10709 K: 2011/2200 T: 14.6.2011

3194 sayılı Yasa'nın 18. maddesi uyarınca parselasyon işlemleri arsa ve arazilerin malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati alınmaksızın tesis edilebileceğinden bu işlemlere karşı açılan davaların da tapuda kayıtlı malikler veya diğer hak sahipleri tarafından açılabilir. Malik olmayıp ancak taşınmaz üzerinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 2022/941 K: 2022/7859 T: 21.09.2022

Somut olayda, uyuşmazlık konusu parselasyon kapsamında mevzuata uygun olmayan şekilde farklı DOP oranlarının uygulanması sureti ile parsel malikleri arasında eşitlik ilkesine aykırı şekilde işlem tesis edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Parselasyonun dayanağı uygulama imar planında en küçük parsel boyutunun 3000 metrekare olarak…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/849 K: 1982/1330 T: 29/04/1982

Davacıya ait taşınmazın İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca imar planında belirlenmiş inşaat nizamına uygun inşaat yapmaya elverişli imar parselleri elde etmek amacıyla düzenlenmesinde isabetsizlik bulunmadığı. Dava; taşınmaz malın 6785 sayılı Yasanın 42.maddesi uyarınca düzenleme ye tabi tutulması işlemine yönelik itirazın…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3676 K: 1982/775 T: 30/03/1982

İmar Kanununun 42.maddesi ile buna ilişkin yönetmelik kurallarına aykırı olarak yapıldığı sonucuna varılan parselasyon işleminin iptali. Dava, davacıya ait taşınmaz malın bulunduğu sahada 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 42.maddesi uyarınca düzenlenen parselasyon planının davanın özeti bölümünde belirtilen…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/94 K: 1982/759 T: 29/03/1982

Şuyulandırılan taşınmazın 6 ay içerisinde şuyuun giderilmemesi halinde belediyece şuyuun giderilmesi için dava açılabileceği yolunda tesis edilen işlemin İmar Kanununun 46. maddesine uygun olduğu. Dava, davacı şirkete ait taşınmazın başkasına ait parselle şuyulandırılması nedeniyle 6 ay içerisinde şüyuun giderilmesi halinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 1988/2044 K: 1988/1481 T: 21/11/1988

İmar Kanununun 18.maddesinde, düzenleme ortaklık payının düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların %35 ini geçemeyeceği öngörülmüş bulunmasına karşın belediyece düzenleme ortaklık payının bu oranın altında belirlenemeyeeği gerekçesiyle düzenleme ortaklık payının %35'e tamamlanması için davacıdan arsa karşılığı bir bedel istenmesi konusundaki…

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2002/5084 K: 2002/198 T:21.01.2003

Belediye tarafından 2886 SK'mın 35/a maddesi uyarınca davalıya satılıp tescil edilen nizalı taşınmazın aslında davacının murisinin tapu tahsis belgeli mülkü olduğundan bahisle açılan tapu iptali ve tescil davasında, nizalı parselin tapu kaydının dayanağını oluşturan idari işlemin iptal edildiği anlaşıldığına göre;…

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999

3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği. İstemin Özeti: ... 1. İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesisince verilen ...…

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999

3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği. İstemin Özeti: ... 1. İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesisince verilen ...…

Danıştay İDDK E: 2000/573 K: 2000/966 T: 29/09/2000

Genel düzenleyici nitelikte olan ve parselasyon işleminin dayanağını oluşturan imar planına karşı uygulama işlemi olan parselasyon işlemi nedeniyle uyuşmazlık yaratıldığı; ancak davanın parselasyon işlemi açısından yasal dava açma süresi geçirildikten sonra açılması nedeniyle imar planının iptaline ilişkin istemin bu aşamada…

Danıştay İDDK E: 1999/318 K: 2001/909 T: 14/12/2001

Düzenleme ortaklık payıyla karşılanacak yerlerden yoldan ihdaslar düşüldükten sonra düzenleme ortaklık payının hesaplanması gerektiği. İstemin Özeti: ... ... ... ada, ... ve ... parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle…