1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/5621 K: 2011/1308 T: 13.5.2011


Davacı tarafından plan değişikliğine karşı askı süresi içerisinde itiraz edilmesi nedeniyle, son ilan tarihinden itibaren 60 günlük yasal süre içerisinde cevap verilmemesi halinde itirazın zımnen reddedildiği kabul edilerek takip eden 60 gün içerisinde dava açılması gerektiği, bu süre geçirildikten sonra itirazın reddine ilişkin belediye meclisi kararının tebliği üzerine açılan davada süreaşımı bulunduğu görüldüğünden, işin esası hakkında verilen kararda hukuki isabet bulunmamıştır.

İstemin Özeti: Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nin 28.11.2008 günlü, E: 2007/870, K: 2008/1188 Sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Kadir Kırmacı’nın Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ahmet Arslan’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR: Dava, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yamaçtepe Köyü, 169 ada, 4 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda yapılan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne ilişkin Şahinbey Belediye Meclisi’nin 7.9.2006 tarihli 67 Sayılı kararı ile bu kararın onanmasına ilişkin 22.11.2006 tarihli 279 Sayılı Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın ve Mahkemeleri nezdinde aynı işlemin iptali istemiyle açılan davaların bütün olarak değerlendirilmesinden, davaya konu plânın şehircilik ilkeleri planlama esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığının anlaşıldığı, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edilmiştir.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Dava Açma Süresi” başlıklı 7.maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare Mahkemelerinde altmış gün olduğu; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; yine aynı Yasanın “Üst Makamlara Başvurma” başlıklı 11 .maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı kurala bağlanmıştır.

Özel Kanun olan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun, “Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” başlıklı 8.maddesinin ( b ) bendinde isE: “İmar Planları; Nazım imar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.” hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin 3. fıkrasında da, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de yukarıdaki usullere tabi olduğu belirtilmiştir.

Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planlarına karşı, 2577 Sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında başvuru için, özel bir Kanun olan 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesiyle özel bir itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 Sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır. Diğer taraftan, planın uygulaması niteliğinde ( imar durum belgesi, parselasyon v.s. ) idarece işlem tesis edilmesi halinde de davacı tarafından yukarda belirtilen ilan sürelerine bağlı kalınmaksızın planın iptalinin istenebileceği tartışmasızdır.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu imar planı değişikliğinin, 29.12.2006-29.1.2007 günleri arasında askıya çıkartılmak suretiyle ilan edildiği, davacı tarafından askı süresi içerisinde itirazda bulunulduğu, itirazın reddine ilişkin belediye meclisi kararının tebliği üzerine 30.5.2007 gününde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı tarafından plan değişikliğine karşı askı süresi içerisinde itiraz edilmesi nedeniyle, son ilan tarihinden itibaren 60 günlük yasal süre içerisinde cevap verilmemesi halinde itirazın zımnen reddedildiği kabul edilerek takip eden 60 gün içerisinde dava açılması gerektiği, bu süre geçirildikten sonra itirazın reddine ilişkin belediye meclisi kararının tebliği üzerine 30.5.2007 gününde açılan davada süreaşımı bulunduğu görüldüğünden, işin esası hakkında verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamıştır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle, temyize konu Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nin 28.11.2008 günlü, E: 2007/870, K: 2008/1188 Sayılı kararının BOZULMASINA, 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 13.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir