Son Yazılar

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1983/1813 K: 1983/1725 T: 28.02.1983

Bilirkişi raporunda tüm kat maliklerinin arsa paylarının ne olması gerektiği gösterildiğine göre, bazı kat sahiplerinin değil bütün kat sahiplerinin arsa paylarının düzeltilen biçimde tesciline karar vermek gerekir. Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca arsa paylarının bağımsız bölümlerine göre…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1984/746 K: 1984/628 T: 30.01.1984

Her bağımsız bölüme düşen arsa payının saptanmasında o bölümün, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması anındaki değeri gözönünde tutulur. Bu değer yalnızca metrekare hesabına değil, bölümün kaçıncı katta olduğuna, güneşten yararlanma durumuna, cephelerinin hangi tarafta olduğuna bakılarak hesaplanmalıdır. Taraflar arasındaki…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1992/13835 K: 1993/328 T: 22.01.1993

KMK. md. 3/2’ne göre her ne kadar bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa paylarındaki değişiklik yapılması mümkünse de, bu değişikliğin tek nedeni, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleri ile oransız olarak kat mülkiyetine geçildiği haldir. Genel giderlere katılma payının fazla olduğu gerekçesiyle…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1993/3025 K: 1993/5313 T: 21.04.1993

Arsa paylarının sonradan değiştirilebilmesi için bu payların bağımsız bölümlerin değerleri ile oranlı olarak tahsis edilmediğinin saptanması gerekir. Dava dilekçesinde arsa paylarının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1995/345 K: 1995/2009 T: 16.02.1995

Ana gayrimenkulde kat mülkiyetine geçilmiş olup, anagayrimenkulün tüm bağımsız bölümleri tahsis edilen arsa payları ile tapuya tescil edilmiştir. Kat mülkiyetine geçişte binanın arsa payı verilmemiş hiçbir bağımsız bölümü bulunmayacağı gibi arsa pay toplamının tamamının da bu bağımsız bölümlere tahsisi zorunludur.…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1996/119 K: 1996/1243 T: 06.02.1996

Arsa payları bağımsız bölümlerin değerleri ile orantılı olarak tahsis edilmediği hallerde bağımsız bölüm maliklerinden her biri arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvura-bilirse de mahkemece bu konuda arsa payının tahsisi tarihinde bağımsız bölümlerin değeri ile orantılı olarak yapılıp yapılmadığı incelenmelidir.…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2002/6543 K: 2002/7438 T: 01.07.2002

Yasanın bu açık hükmüne göre arsa paylarının düzeltilmesine ilişkin davalarda değerlendirmenin, kat irtifakının kurulduğu tarih, doğrudan kat mülkiyetine geçilmiş ise bu tarih esas alınarak yapılması, sonradan Yasanın 44.maddesi uyarınca yeni bağımsız bölüm ilavesi dolayısıyla arsa payları tekrar düzenlenmiş olması durumunda…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2002/7706 K: 2002/8323 T: 19.09.2002

Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında arsa paylarını bizzat hazırlayıp bilerek bunun tapuya tescilini sağlayan malik veya paydaşların sonradan arsa paylarının yanlışlığına dayanarak dava açmalarının iyiniyet kuralları ile bağdaşmadığı kabul edilmekte ise de kat mülkiyeti kurulduktan sonra malik olanlar ile kuruluşunda bizzat hazır…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/3222 K: 2004/3981 T: 13.05.2004

Kat Mülkiyeti Yasasının "kat irtifakının sona ermesi" başlığını taşıyan 49. maddesi hükmüne göre kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamen yok olması veya üzerinde yapı yapılmayacak hale gelmesi ya da kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer. Somut olayda anataşınmaz üzerindeki yapının…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/1500 K: 2005/3483 T: 11.04.2005

Kat mülkiyetine konu ana taşınmazın onaylı mimari projesinde dükkan nitelikli bağımsız bölüm olarak gösterilen bölümün kat mülkiyeti kurulurken diğer bağımsız bölümlerle birlikte göz önünde tutularak her bir bağımsız bölümün o tarihteki değerlen ayrı ayrı belirlenip bu değerleriyle oranlı olarak her…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/1731 K: 2005/4088 T: 25.04.2005

Arsa paylarının bağımsız bölümlerin değeri ile oranlı olarak özgülenmediği hallerde her kat maliki arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca özgülenen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan oluşan çoğalma veya azalma nedeniyle değiştirilemez.…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2006/7603 K: 2006/7364 T: 05.10.2006

Arsa paylarının yeniden düzenlenmesi istenildiğinde, taşınmazdaki tüm bağımsız bölümlerin birlikte değerlendirilmesi, dava konusu edilen ve edilmeyen bağımsız bölümlerden her birine özgülenmiş olan arsa paylarının kat irtifakının kurulduğu tarihteki değerleri ile oranlı olup olmadığının saptanması, arsa paylarında değişiklik (artma veya azalma)…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2007/9977 K: 2008/2372 T: 03.03.2008

Dava konusu anataşınmaz yıkıldığına göre, kat mülkiyetti veya kat irtifaklı bağımsız bölümlerden bahsedilmeyeceğinden, uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3. maddesini uygulamak mümkün değildir. Arsa paylarının yeniden belirlenmesine ilişkin davalar, anayapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti statüsünü koruduğu sürece açılabilir. Dava ve…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2008/10404 K: 2009/700 T: 05.02.2009

Kat maliki veya kat irtifakı sahibi tarafından, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi istendiğinde, mahkemece, bağımsız bölümlerin cinsi, bulunduğu kat, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari kullanımı ve konumu, cephesi, manzarası, kullanma amacı (konut, işyeri vs.) eklentileri, güneşten yararlanma, rüzgar ve diğer dış…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2008/13132 K: 2009/1268 T: 17.02.2009

Bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının düzeltilmesine ilişkin davalarda, her bir bağımsız bölümün değerini etkileyen tüm unsurlar, mahkemece uzman bilirkişi kuruluna incelettirilerek saptanmalıdır. Dava dilekçesinde, kat irtifakının iptali ile payların yeniden düzenlenerek tesisi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2011/1461 K: 2011/4119 T: 28.03.2011

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 3. maddesinde arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat malikinin arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabileceği hükmüne yer verilmiştir. Dava dilekçesinde, arsa paylarının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1983/641 K: 1983/684 T: 31.01.1983

Kat mülkiyetinin kurulduğu zamanda bağımsız bölümlerin değeriyle orantılı olmayan arsa paylarına karşı kat sahiplerinin arsa payının düzeltilmesi davası açma hakları vardır. Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerine göre düzeltilerek tescili davasından dolayı yapılan…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1981/4235 K: 1981/6045 T: 26.05.1981

Yöneticinin arsa paylarının denkleştirilmesi davası açmaya yetkisi yoktur. Arsa payları denkleştirilirken bu davaya bütün paydaşların katılımı sağlanmalıdır. Yapılacak denkleştirme kat mülkiyetinin tesisi anındaki değer üzerinden yapılmalıdır. DAVA: Taraflar arasındaki apartmanın kat maliklerinin arsa paylarının denkleştirilmesine dair verilen yukarıda gün ve…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1978/3290 K: 1978/5378 T: 19.06.1978

Arsa payı bağımsız bölümün kat mülkiyeti kurulması anındaki değeri ile orantılı olmalıdır. Henüz kat mülkiyeti kurulmadan arsa paylarının düzeltilmesi dava konusu edilemez. Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca arsa paylarının bağımsız bölümlerinin değerine göre düzeltilerek tapuya tescili davasından…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2013/8142 K: 2013/12513 T: 01.10.2013

Yasa gereğince; arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu hususa dayalı istemlerde mahkeme tüm kanıtları değerlendirerek bağımsız bölümün değeri ile bölüme özgülenen arsa payını karşılaştırıp denklik sağlanmaya çalışmalıdır. Dava, bağımsız…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2014/16522 K: 2015/1265 T: 03.02.2015

Dava, bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının düzeltilmesi istemine ilişkindir. Kat Mülkiyeti Yasasının 3. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölümlere özgülenmiş olan arsa paylarının, kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değerleri ile oranlı olup olmadığının saptanması gerekir. Dava dilekçesinde, arsa…