1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1995/345 K: 1995/2009 T: 16.02.1995


Ana gayrimenkulde kat mülkiyetine geçilmiş olup, anagayrimenkulün tüm bağımsız bölümleri tahsis edilen arsa payları ile tapuya tescil edilmiştir. Kat mülkiyetine geçişte binanın arsa payı verilmemiş hiçbir bağımsız bölümü bulunmayacağı gibi arsa pay toplamının tamamının da bu bağımsız bölümlere tahsisi zorunludur.

Dava dilekçesinde arsa payının tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Ana gayrimenkulde 10.5.1982 tarihinde kat mülkiyetine geçilmiş olup, anagayrimenkulün tüm bağımsız bölümleri tahsis edilen arsa payları ile tapuya tescil edilmiştir. Kat mülkiyetine geçişte binanın arsa payı verilmemiş hiçbir bağımsız bölümü bulunmayacağı gibi arsa pay toplamının tamamının da bu bağımsız bölümlere tahsisi zorunludur. Tüm bu tescil işlemleri anagayrimenkulün mimari projesine göre ve ona uygun olarak gerçekleştirilir. Anagayrimenkulün mimari projesi usulüne uygun biçimde değiştirilip, davaya konu boşluklar birer bağımsız bölüm niteliğine getirilerek, yada davacılara tahsis edilen bağımsız bölümlere katılarak ve arsa payları bu suretle yeniden düzenlenmeden bu yerlerin davacılar adına tesciline yasal olanak bulunmamaktadır.

Yönetim planında ve tarafların tüm kat maliklerinin imzalarını içeren kura çekme tutanağında belirtilen boşlukların davacılara ait olacağının açıklanmış olması davacılara, mahkemece ortak yerlerden olmadığı saptanan bu boşlukları münhasıran kullanma hakkı verir ise de yukarıda açıklandığı üzere tapu kütüğüne tescil mümkün değildir.

Bu hususlar dikkate alınmadan davanın kabulü doğru görülmemiştir.Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.2.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir