1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2008/10689 K: 2009/1204 T: 16.02.2009


Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri tarafından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 12. maddesinde sayılan belgelere dayalı olarak istemde bulunulmasına bağlıdır.

Dava, kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davacı vekiline eksikliklerin giderilmesi için verilen sürede yasada belirtilen belgelerin ibraz edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 10. maddesine göre, kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir taşınmaz mal üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hakim, o taşınmaz malın mülkiyetinin 12. maddede yazılı belgelere dayalı olarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir.

Dosya içinde Kat Mülkiyeti Yasası’nın 12. maddesinde sayılan belgelerden bir bölümünün (zemin etüt raporu ve mimari proje dışında kalan) davacı tarafça mahkemece verilen süre içinde tamamlanamadığı, belgelerin temin edilmesinin zaman alacağı gerçeği karşısında davacı tarafa uygun bir süre verilmeden belgelerle ilgili eksikliklerin hangi aşamada olduğu araştırılmadan dava konusu taşınmaz mal üzerinde kat mülkiyeti kurulmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir durum bulunup bulunmadığı ilgili belediye veya diğer kuruluşlardan sorulmadan, eksik inceleme ve yetersiz araştırma sonucu davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir