1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2002/1567 K: 2002/3159 T: 26.03.2002


Ortaklığın giderilmesi davalarında 634 s. KMK. hükümlerinin uygulanabilmesi için ortaklığın giderilmesi istenilen ve imar yasasına göre ortaklaştırılmış bulunan taşınmazlar arasında kat mülkiyetine tabi bir taşınmazın varlığı zorunludur.

Dava, imar uygulaması sonucu oluşturulan 8 parça taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece dava konusu taşınmazlar üzerinde kat irtifakının kurulu olduğu ve bu nedenle uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Yasasının 54. maddesi hükmünce çözümleneceği gerekçesiyle anılan yasa hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak taşınmazların bilirkişilerce belirlenen ve davalının payına düşen değeri karşılığında davacı D… Konut Yapı Kooperatifine devrine, bu değerin taşınmazları satın almayı kabul eden davacı tarafından kararın tebliğ gününden başlayarak 1 ay içinde yatırıldığı ya da 6 ay içinde ödenmek üzere teminat gösterildiği takdirde hükmün infazı için dosyanın Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine; aksi takdirde “davacının yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmemesi durumunda taşınmazlar üzerindeki kat mülkiyetinin kaldırılarak açık artırma yoluyla satılmak suretiyle paydaşlığın giderilmesine” karar verilmiştir.

Dosya içerisindeki belge ve bilgilere özellikle bilirkişi raporları içeriği ile tapudan getirtilen kayıtlara (Tapu Sicil Müdürlüğünün 22.11.2001 gün 1608 sayılı yazısı) göre imar uygulaması sonucu oluşan parseller üzerinde yapılar bulunduğu ve bunların davacı kooperatif tarafından inşa edildikleri belirlenmiş ise de, mahkemenin kabul ettiği şekilde bu taşınmazlarda üzerinde kat mülkiyeti ya da kat irtifakının kurulmuş olmadığı anlaşıl-maktadır.

Mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı Kat Mülkiyeti Yasasının 54.maddesi; imar yasası hükümlerine göre ortaklaştırma halinde ortaklaştırılan taşınmazlar arasında kat mülkiyetine tabi “kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmuş olan” taşınmaz varsa İmar Yasasının ilgili hükümleri gereğince ortaklığın giderilmesi hususunda bütün malikler anlaştıkları takdirde, ortaklığın giderilmesinin bu anlaşma hükümlerine göre yapılacağını, böyle bir anlaşmaya varılamazsa anılan maddenin 2.fıkrası uyarınca işlem yapılacağını öngörülmektedir. Bu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerinin uygulanabilmesi için ortaklığın giderilmesi istenilen ve imar yasasına göre ortaklaştırılmış bulunan taşınmazlar arasında kat mülkiyetine tabi bir taşınmazın varlığı zorunludur. Yukarıda belirtildiği üzere davaya konu taşınmazlardan hiç biri üzerinde kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulu bulunmadığı cihetle bu yasa hükmünün burada uygulanma olanağı yoktur.

Bu durum karşısında mahkemece, dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesinde tarafların sav ve savunmaları ile anlaştıkları hususlar, dosyada toplanan diğer tüm belge ve bilgiler yanında her iki tarafın da satış istedikleri gözönünde bulundurularak genel hükümler çerçevesinde durum değerlendirmesi yapılıp bu yolda bilirkişilerden ek raporlar da alınmak suretiyle oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, sözü edilen yasa maddesinin yorumlanmasında yanılgıya düşülerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK´nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 26.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir