1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2003/8047 K: 2003/10024 T: 16.12.2003


Ortaklığın giderilmesi davalarında, varsa onaylı projenin veya bu projede sonradan değişiklik yapılmışsa buna dair tadilat projesinin olup olmadığının araştırılması, yoksa, yapının fenne ve imar mevzuatına aykırı olmadığının ve onay verilebileceğinin saptanması durumunda fiili durumunu yansıtan projenin hazırlattırılıp, ilgili imar müdürlüğünün onayının ve oturma izin belgesinin alınması, Kat Mülkiyeti Yasasının 12.maddesinde sayılan diğer belgelerin onaylı fotoğraf, noterden onaylı liste ve yönetim planı tamamlanması için, kat mülkiyetine geçiş suretiyle ortaklığın giderilmesini isteyen davalı tarafa yetki ve yeterli süre verilmesi

Dava, anataşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi istemine ilişkindir. Davalı, anayapıdaki bağımsız bölümlerin davacının murisi ile aralarında yapılan taksim sözleşmesi ile paylaşıldığını, bu nedenle aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Mahkemece, çatı katının tavan döşemesinin ahşap olması nedeniyle kat mülkiyetine geçilmesinin mümkün olmadığını belirleyen bilirkişi raporuna dayanılarak satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.

Yargıtay uygulamalarında taraflardan birinin aynen taksim isteminin kat mülkiyetinin kurulması istemini de kapsadığı kabul edilmektedir.

Genel olarak ortaklığın giderilmesi davalarında, Türk Medeni Kanununun 699/2. maddesi hükmüne göre istek varsa asıl olan taşınmazın paydaşlar arasında aynen taksim yoluna gidilmesidir. Tüm araştırma ve incelemelere rağmen taşınmazda aynen taksim ya da kat mülkiyeti geçilmesinin yasal olarak veya fiilen mümkün olmadığının anlaşılması halinde satış gerekecektir.

Kat Mülkiyeti Yasası hükümleri uyarınca, bir yapının kat mülkiyeti kurulmasına elverişli sayılabilmesi için Yasanın 1. Maddesinde ifade edildiği üzere öncellikle yapının tamamlanmış olması, 50. maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre de anayapının tamamının kargir nitelikli olması ve paydaşlardan herbirine en az birer bağımsız bölüm isabet etmesi zorunludur.

Somut olayda, anayapının zemin kat, birinci ve ikinci kat ile çatı arası kattan ibaret olup, dört bağımsız bölüm olduğu belirtildiğine göre her iki paydaşa en az birer bağımsız bölümün isabet ettiği görülmektedir.

Yerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda anayapının kargir, ancak çatı katı olarak ayrılan bölümün tavan döşemesinin ahşap olduğu,bu nedenle kat mülkiyeti kurulmasının mümkün olmadığı belirtilmiş ise de, bu durumun binanın kargir niteliğini bertaraf edip etmediği diğer bir deyişle salt ahşap olan oturma çatı ile bütünlük arzeden çatı katı tavan döşemesinin ahşap olmasının binanın tümünün kargir sayılmasına engel teşkil edip etmediğinin imar mevzuatı açısından incelenip bildirilmesininbu hususta yetkili resmi merci olan Belediye İmar Müdürlüğünden istenilmesi sağlıklı bir sonuca ulaşılması bakımından gereklidir. Bu husus gözetilmeden mücerret bilirkişi raporu esas alınarak kat mülkiyetine geçilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılıp taşınmazın satış suretiyle ortaklığının giderilmesine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Yukarıda belirtildiği şekilde, çatı katının tavan döşemesinin ahşap olmasının binanın kargir niteliğine etkisi hususunda Belediye İmar Müdürlüğünün görüşü sorulup, alınacak cevaba göre, bu yönün anataşınmazın tümünün kargir sayılmasına engel teşkil etmediği ve dolayısıyla anayapının kat mülkiyeti kurulmasına elverişli nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldığında kat mülkiyetine geçiş için bu koşulların varlığı yanında aşağıdaki diğer koşulların yerinde olup olmadığının araştırılması gerekir.

Bu bağlamda mahkemece, varsa onaylı projenin veya bu projede sonradan değişiklik yapılmışsa buna dair tadilat projesinin olup olmadığının araştırılması, yoksa, yapının fenne ve imar mevzuatına aykırı olmadığının ve onay verilebileceğinin saptanması durumunda fiili durumunu yansıtan projenin hazırlattırılıp, ilgili imar müdürlüğünün onayının ve oturma izin belgesinin alınması, Kat Mülkiyeti Yasasının 12.maddesinde sayılan diğer belgelerin onaylı fotoğraf, noterden onaylı liste ve yönetim planı tamamlanması için, kat mülkiyetine geçiş suretiyle ortaklığın giderilmesini isteyen davalı tarafa yetki ve yeterli süre verilmesi, bu hususlar eksiksiz yerine getirildiği takdirde dava konusu taşınmaz üzerindeki yapıda her bir bağımsız bölümün konumu, yüzölçümü, kullanım amacı gözönünde bulundurulmak suretiyle değerinin tespiti ve bu değere göre özgülenecek arsa payı da saptanarak varsa fiili taksime göre, olmadığı takdirde çekilecek kur’a ile önce her bir paydaşa birer bağımsız bölüm özgülendikten sonra arta kalan bağımsız bölümlerin pay oranları da gözetilmek suretiyle yine kur’a ile paydaşlara özgülenerek ve gerekiyorsa bedel farkı nedeni ile ödenecek ivaz da belirlenmek suretiyle payların denkleştirilmesi, fotoğraf, malik listesi ve yönetim planı gibi belgeleri, paydaşların tanınan süreye rağmen imzalamaktan kaçınmaları halinde bunların da imzalanmış sayılmasına karar verilmesi, böylece kat mülkiyetine geçilmek suretiyle ortaklığın giderilmesi gerekmektedir. Bu koşulların oluşmaması halinde ise satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmelidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir