1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 1989/23 K: 1990/15 T: 02.02.1990


Hüküm veren Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Dava, 13.12.1988 günlü 20018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.11.1988 günlü 88/13530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Konutları Yönetmeliği”nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in 1 inci maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Anılan 1 inci madde ile kamu Konutları Yönetmeliğinin, görev tahsisli konutlar ile ilgili (2) sayılı Cetvelinin, II nci grup, 7 nci sırasında yer alan “Bakanlıklar Bağlı ve ilgili Kuruluşlar” kısmı “A-Merkez Teşkilatı”, “B-Taşra Teşkilatı” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Davacı, 7/A Bendinde, Bakanlıklar Bağlı ve ilgili Kuruluşların Merkez Teşkilatında, “müfettiş” unvanına yer vermeyecek biçimde yapılan düzenlemenin hukuka aykırılığı iddiasıyla, iptalini istemektedir.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesi, kamu konutlarını, tahsis esasına göre dört gruba ayırmakta ve görev tahsisli konutları, “yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlar” olarak tanımlamaktadır.

2946 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre hazırlanan ve 16.7.1984 günlü 84/ 8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinde, görev tahsisli konutları, 2946 sayılı Kanuna paralel biçimde “Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlar” olarak tanımlamakta; görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan kişi, makam ve rütbe sahiplerini, “Görev Tahsisli Konutlar” başlıklı değişik (2) sayılı cetvelinde gruplar halinde belirlemektedir.

2946 sayılı Kanun, görev tahsisli konut tahsis edilecek makam ve rütbe sahiplerinin belirlenmesini yönetmeliğe bırakmakla beraber; bu belirlemede dikkate alınması gereken koşulların, “görevin önemi ve özelliği” ile “yetki ve sorumlulukları” olduğunu, kendi metninde saptamak, suretiyle İdarenin düzenleme alanının sınırlarını da çizmiş bulunmaktadır.

Dava konusu yönetmelik hükmünün bu çerçevede değerlendirilmesi ve görev tahsisli konut tahsis edilecek unvanların belirlenmesinde, Kanunun aradığı hususlara uyulup uyulmadığının incelenmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin değişik (2) sayılı Cetvelinin II nci grup 7/A maddesinde, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşların merkez teşkilatında görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanları sayılırken, “müfettiş” unvanına yer verilmemiştir.

Davalı İdareler savunmalarında, müfettişlerin görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları dikkate alındığında, görev tahsisli konut tahsis edilecek unvanlar arasında yer almamaları gerektiği yolunda, herhangi bir açıklamada bulunmamakta; aksine, yapılan düzenlemenin kesin bir sınırlamayı ifade etmediği, kuruluşların yetkili makamlarınca görev tahsisli konutlardan yararlanacak ek görev unvanlarının saptanabileceği ve bu kapsamda bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli müfettişlere de görev tahsisli konut tahsis edilebileceğini belirtmek suretiyle; müfettiş unvanını 2946 sayılı Kanun ve Yönetmelik yönünden olumlu nitelendirmektedirler.

Nitekim, Kamu Konutları Yönetmeliğinin II sayılı Cetvelinin incelenmesinden, Başbakanlık müfettişleri, Başbakanlık bağlı kuruluşları müfettişleri, Başbakanlık ilgili kuruluşları müfettişleri, bakanlık müfettişleri ve belediye müfettişlerinin, görev tahsisli konut tahsis edilecek unvanlar arasında sayıldığı, yalnızca bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında bu unvana yer verilmediği görülmektedir.

Eğitimleri, mesleğe alınma koşulları, yükselmeleri, özlük hakları, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları İdareye yararlılıkları ve hiyerarşik yapı içerisindeki konumları İdareye yararlılıkları ve hiyerarşik yapı içerisindeki konumları aynı olan ve kamu kuruluşlarının merkezindeki en üst amiri adına teşkilatı denetleme yetkisi bulunan müfettişlerin, Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşunda ya da bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşunda görev yapmaları esas alınarak bu şekilde bu ayrıma tabi tutulmalarında hiçbir haklı ve hukuksal neden bulunmamaktadır.

İdari gereklerle Başbakanlığa bağlanan ya da ilgilendirilen kuruluşlarla, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda görev yapan müfettişler arasındaki bu ayrımın, eşitlik ve İdarenin bütünlüğü ilkeleri ile de bağdaşmadığı açıktır.

2946 sayılı Kanunun” 3 üncü maddesinde sayılan niteliklere sahip bulunan müfettişlerin, Kamu Konutları Yönetmeliğinin değişik (2) sayılı cetvelinin 2 nci grubunun, 27.11.1988 günlü 88/13530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 1 maddesi ile değişik 7 nci maddesinin (A) bendinde sayılan unvanlar arasında yer alması gerekirken, aksine yapılan düzenlemede yasaya uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 7/A bendinde “müfettiş” unvanına yer vermeyen noksan düzenlemenin iptaline 2.2.1990 günü oyçokluğuyla karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir